Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europska unija
 
Izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Europskoj uniji (19. siječnja 2005.)

Potvrđujući temeljni interes i cilj da punopravno članstvo u Europskoj uniji pridonese ukupnom društvenom napretku i boljitku Republike Hrvatske i njezinih građana,

Čvrsto opredijeljeni za poštivanje i ostvarenje svih vrijednosti, zajedničkih politika i ciljeva na kojima počiva Europska unija i prihvaćajući načela na kojima se temelji Ustav Europske unije,

Potvrđujući spremnost na aktivan doprinos Republike Hrvatske u jačanju demokratskih procesa i širenju stabilnosti u našem dijelu Europe i na aktivno sudjelovanje u procesima izgradnje jedinstvene Europe,

Odlučni u zajedničkom doprinosu svih institucija Republike Hrvatske u ispunjavanju kriterija za članstvo u Europskoj uniji utvrđenih u članku 49. Ugovora o Europskoj uniji, kao i na sastancima Europskog vijeća u Kopenhagenu i Madridu,

Svjesni da će pregovori o punopravnom članstvu Republike Hrvat­ske u Europskoj uniji dugoročno odrediti bitna pitanja društvenog i gospodarskog sustava i međunarodnog položaja Hrvat­ske,

Potvrđujući opredjeljenje za aktivno sudjelovanje Hrvatskoga sabora, kao najvišeg predstavnika demokratske volje građana Republike Hrvatske, u pripremama i pregovaračkom procesu za punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji,

Hrvatski sabor i Vlada potvrđuju punu spremnost Republike Hrvatske da se 17. ožujka 2005. godine otvore pregovori o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji, u skladu s odlukom Europskog vijeća od 17. prosinca 2004. godine.

Pregovore s Europskom unijom vodi Vlada Republike Hrvat­ske.

Hrvatski sabor i Vlada potvrđuju važnost kontinuiranog dijaloga i usklađenog djelovanja u procesu pregovora o puno­prav­nom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji, posebno u dijelu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije.

Hrvatski sabor i Vlada vide članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao izraz volje građana Republike Hrvatske na temelju cjelovitih i javnih informacija i pune upućenosti, kao i otvorenog i transparentno vođenog procesa pregovora, tijekom kojih svim zainteresiranim čimbenicima treba biti osigurano pravo na informaciju i dijalog, putem Nacionalnog foruma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i drugih inicijativa, kako bi najšira javnost bila u prilici izraziti mišljenja o uvjetima članstva u Europskoj uniji.

Vlada Republike Hrvatske izražava spremnost za pružanje svih oblika i načina potpore Hrvatskome saboru na daljnjem informiranju zastupnika, kao i stručnih službi Hrvatskoga sabora u cilju podizanja razine spremnosti za buduće obveze slijedom Protokola o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji i Protokola o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. Hrvatski sabor izražava spremnost da svojim aktivnostima podupire rad Vlade u procesu pregovora o članstvu u Europskoj uniji.

U skladu s Deklaracijom o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske Europskoj uniji, a u svrhu jačanja zajedničke odgovornosti, osiguranja širokog javnog interesa i pozitivnih parlamentarnih političkih uvjeta za vođenje pregovora, u Hrvatskom saboru se osniva Nacionalni odbor. Hrvatski sabor donijet će posebnu Odluku o osnivanju i radu Nacionalnog odbora.

Tijekom pregovaračkog procesa Nacionalni odbor treba osigurati jačanje ukupnog društvenog suglasja u procesu pristupanja Europskoj uniji.

Nacionalni odbor bit će sastavljen od jednakog broja članova predstavnika saborske većine i oporbe, predsjednika saborskih odbora za vanjske poslove, europske integracije i međuparla­mentarnu suradnju, po položaju, te po jednog pred­stav­nika Ureda Predsjednika Republike, sindikata, Hrvatske udruge poslodavaca i akademske zajednice. Nacionalnim odborom predsjedat će pred­stavnik oporbe. Po potrebi, na sastanke Nacionalnog odbora pozivat će se i predstavnici pojedinih matičnih odbora, ako se raspravlja o pitanjima koja ulaze u njihovu nadležnost.

Nacionalni odbor Hrvatskoga sabora za praćenje pregovora o pristupanju raspravljat će o pregovaračkim pozicijama po pojedinim poglavljima pregovora u dijalogu s Vladom Republike Hrvatske. Nacionalni odbor može dati preporuke o bilo kojem pitanju pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Voditelj Državnog izaslanstva za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji redovito će Nacionalnom odboru podnositi izvješća o tijeku pregovora, a najmanje svaka tri mjeseca.

O tijeku pregovaračkog procesa Vlada Republike Hrvatske i voditelj Državnog izaslanstva podnosit će izvješće Hrvatskom saboru najmanje dva puta godišnje, nakon završetka šestomjesečnog ciklusa predsjedanja EU.

Klasa: 018-05/05-01/17

Zagreb, 19. siječnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

   


Europska unija
 
Austrijsko predsjedanje
Austrijsko predsjedanje
 
Europski parlament
 

Predstavništvo EK

 
Lisabonski ugovor
 
Međunarodni ugovori
 
Ured
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite