Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europska unija
 
Odluka Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji ("NN" 49/05, 7. travnja 2005.)

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine donijela

ODLUKU
O USPOSTAVLJANJU STRUKTURE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

I.

Ovom Odlukom uspostavlja se struktura za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, te se određuje sastav i djelokrug tijela koja čine strukturu za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

II.

Tijela za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji jesu:
1. Državno izaslanstvo Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;
2. Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;
3. Pregovaračka skupina za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;
4. Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije;
5. Ured glavnog pregovarača;
6. Tajništvo Pregovaračke skupine.

III.

Državno izaslanstvo Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (dalje: Državno izaslanstvo) vodi neposredne političke razgovore i pregovore s državama članicama i institucijama Europske unije i odgovorno je za uspješno odvijanje pregovora po svim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Državno izaslanstvo je za svoj rad odgovorno Vladi Republike Hrvatske i djeluje slijedom smjernica za pregovore koje će usvojiti Vlada Republike Hrvatske kao i slijedom zaključaka Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Državno izaslanstvo dužno je Vladi Republike Hrvatske podnijeti izvješće o stanju pregovora nakon svakog sastanka dvostrane međuvladine konferencije između Republike Hrvatske i država članica Europske unije na ministarskoj razini, kao i posebna izvješća, ukoliko to Vlada Republike Hrvatske zatraži.

IV.

Državno izaslanstvo čine:
1. Voditelj Državnog izaslanstva – ministar vanjskih poslova i europskih integracija;
2. Zamjenik voditelja Državnog izaslanstva i glavni pregovarač;
3. Zamjenici glavnog pregovarača;
4. Šef Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama;
5. Tajnik Pregovaračke skupine.

V.

Voditelj Državnog izaslanstva predstavlja Republiku Hrvatsku na dvostranoj međuvladinoj konferenciji između Republike Hrvatske i država članica Europske unije, te nadzire i usmjerava pregovore po svim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije.
U slučaju spriječenosti voditelja Državnog izaslanstva ili po njegovu nalogu zamjenik voditelja Državnog izaslanstva i glavni pregovarač Republike Hrvatske obavlja poslove voditelja Državnog izaslanstva.

VI.

Zamjenik voditelja Državnog izaslanstva i glavni pregovarač Republike Hrvatske (dalje: glavni pregovarač) zadužen je za neposredno vođenje pregovora po svim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije. Predstavlja Republiku Hrvatsku na dvostranoj međuvladinoj konferenciji između Republike Hrvatske i država članica Europske unije kada se ona održava na razini glavnih pregovarača.
Glavni pregovarač obnaša dužnost u statusu veleposlanika pri Misiji Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama.
Glavni pregovarač djeluje pri Vladi Republike Hrvatske i pri Misiji Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama.
Glavni pregovarač je po položaju voditelj Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i upravlja njezinim radom.
Glavnog pregovarača imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

VII.

Glavni pregovarač ima svoj Ured (Ured glavnog pregovarača). Ured pruža stručnu, tehničku i administrativnu pomoć glavnom pregovaraču.
Ured djeluje, zbog specifičnosti posla i sukladno djelovanju glavnog pregovarača, pri Vladi Republike Hrvatske i pri Misiji Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama.
Radom ureda upravlja voditelj Ureda, po nalogu glavnog pregovarača.
Ured čine: voditelj Ureda, zamjenik voditelja Ureda, pravni savjetnik glavnog pregovarača, savjetnik – analitičar te savjetnik za pitanja provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema potrebi, tijekom pregovora, sastav Ureda može se proširiti za potreban broj savjetnika.
Članovi Ureda zadržavaju prava i obaveze iz radnog odnosa u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.

VIII.

Glavni pregovarač ima dva zamjenika, koje na prijedlog voditelja Državnog izaslanstva i uz suglasnost glavnog pregovarača imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.
Zamjenici glavnog pregovarača zaduženi su za neposredno vođenje pregovora po svim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije, u slučaju spriječenosti glavnog pregovarača ili po njegovu nalogu, te obavljaju i druge poslove po nalogu glavnog pregovarača.

IX.

Pregovaračka skupina za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (dalje: Pregovaračka skupina) zadužena je za stručnu i tehničku razinu pregovora s institucijama Europske unije i državama članicama Europske unije po svim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Pregovaračka skupina razmatra i usvaja nacrte prijedloga pregovaračkih stajališta, te ih upućuje Koordinaciji za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Pregovaračka skupina za svoj rad odgovorna je voditelju Državnog izaslanstva i Vladi Republike Hrvatske i djeluje slijedom smjernica za pregovore koje će usvojiti Vlada Republike Hrvatske kao i slijedom zaključaka Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te naputaka voditelja Državnog izaslanstva.
Pregovaračka skupina dužna je voditelju Državnog izaslanstva i Vladi Republike Hrvatske podnijeti izvješće o stanju pregovora nakon svakog sastanka dvostrane međuvladine konferencije između Republike Hrvatske i država članica Europske unije, kao i posebna izvješća, ukoliko to voditelj Državnog izaslanstva i Vlada Republike Hrvatske zatraži.

X.

Pregovaračku skupinu čine:
1. Glavni pregovarač;
2. Zamjenici glavnog pregovarača;
3. Članovi Pregovaračke skupine zaduženi za pojedina poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije;
4. Šef Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama;
5. Tajnik Pregovaračke skupine.
Glavni pregovarač može, prema potrebi, predložiti Vladi Republike Hrvatske da se u rad Pregovaračke skupine u savjetodavnoj ulozi uključe i vanjski stručnjaci. O načinu i potrebi uključivanja vanjskih stručnjaka odlučuje Vlada Republike Hrvatske.

XI.

Članovi Pregovaračke skupine zaduženi su za koordinaciju pojedinih skupina poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Članovi Pregovaračke skupine pružaju stručnu potporu glavnom pregovaraču u pregovorima, sudjeluju u pregovorima po nalogu glavnog pregovarača, koordiniraju rad radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije, surađuju s europskim koordinatorima tijela državne uprave, odgovorni su za izradu prijedloga pregovaračkih stajališta te odgovarajućih izvješća.
Članove Pregovaračke skupine imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog voditelja Državnog izaslanstva i uz suglasnost glavnog pregovarača.

XII.

Tajnika Pregovaračke skupine imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog voditelja Državnog izaslanstva i uz suglasnost glavnog pregovarača.
Tajniku Pregovaračke skupine u njegovu radu pomaže Tajništvo Pregovaračke skupine i koordinacijski odjel u Misiji Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama.
Tajništvo pruža stručnu, tehničku i administrativnu pomoć Državnom izaslanstvu, Pregovaračkoj skupini i radnim skupinama za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Tajništvo koordinira zadaće i poslove koji proizlaze iz pregovora. Tajništvo priprema analitički pregled i ocjenu usklađenosti zakonodavstva (screening) i izrađuje izvješća o njegovom tijeku kao i tijeku pregovora, obavlja poslove tehničke obrade i pripreme podloga za rad radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije, tehnički priprema prijedloge pregovaračkih stajališta, priprema sastanke Državnog izaslanstva i Pregovaračke skupine, koordinira korištenje baze podataka za praćenje pregovora, te sudjeluje, u suradnji s Tajništvom Vlade Republike Hrvatske, u pripremi sjednica Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Tajništvo obavlja i sve druge tehničke i administrativne poslove vezane uz pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji prema nalogu glavnog pregovarača i tajnika Pregovaračke skupine.
Radom Tajništva upravlja tajnik Pregovaračke skupine, u dogovoru sa i prema nalogu glavnog pregovarača.
Tajništvo čine djelatnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija zaduženi za pojedine skupine poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Članovi Tajništva zadržavaju prava i obaveze iz radnog odnosa u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.

XIII.

Osniva se Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (dalje: Koordinacija), kao privremeno radno tijelo Vlade Republike Hrvatske.
Koordinacija je međuresorno radno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje raspravlja o svim pitanjima u vezi pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Koordinacija razmatra nacrte prijedloga pregovaračkih stajališta koje joj je uputila Pregovaračka skupina prije njihova upućivanja Nacionalnom odboru za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji kao i prijedloge pregovaračkih stajališta prije njihova upućivanja Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.
Koordinaciju čine voditelj Državnog izaslanstva i ministar vanjskih poslova i europskih integracija kao predsjednik, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske, i svi ministri u Vladi Republike Hrvatske.
Glavni pregovarač je član Koordinacije po položaju.
U radu Koordinacije, uz pravo sudjelovanja u raspravi, ali bez prava odlučivanja, sudjeluje i član pregovaračke skupine ovisno o poglavlju pregovora – pravne stečevine Europske unije koje se razmatra na sjednici Koordinacije.
Koordinacija ima svog tajnika. Tajnika Koordinacije imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

XIV.

Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije (dalje: radne skupine) sudjeluju u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (screening), te u izradi nacrta prijedloga pregovaračkih stajališta, uz potporu tijela državne uprave ili drugih tijela određenih nositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije i europskog koordinatora tog tijela.
Radne skupine za pripremu pregovora uspostavljaju se za sljedeća poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije:
1. Sloboda kretanja roba;
2. Sloboda kretanja radnika;
3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga;
4. Sloboda kretanja kapitala;
5. Javne nabave;
6. Pravo trgovačkih društava;
7. Pravo intelektualnog vlasništva;
8. Tržišno natjecanje;
9. Financijske usluge;
10. Informacijsko društvo i mediji;
11. Poljoprivreda i ruralni razvitak;
12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor;
13. Ribarstvo;
14. Prometna politika;
15. Energetika;
16. Porezi;
17. Ekonomska i monetarna unija;
18. Statistika;
19. Socijalna politika i zapošljavanje;
20. Poduzetništvo i industrijska politika;
21. Trans-europske mreže;
22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata;
23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava;
24. Pravda, sloboda i sigurnost;
25. Znanost i istraživanje;
26. Obrazovanje i kultura;
27. Okoliš;
28. Zaštita potrošača i zdravlja;
29. Carinska unija;
30. Vanjski odnosi;
31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politika;
32. Financijski nadzor;
33. Financijske i proračunske odredbe;
34. Institucije;
35. Ostala pitanja.

XV.

Svaka radna skupina ima voditelja. Voditelje radnih skupina imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog voditelja Državnog izaslanstva i uz suglasnost glavnog pregovarača.
Voditelji radnih skupina upravljaju radom radnih skupina u dogovoru s članom Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Voditelji radnih skupina za svoj rad odgovorni su članu Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Unutar radne skupine, na prijedlog voditelja radne skupine i uz suglasnost Pregovaračke skupine, mogu se uspostaviti podskupine za pojedina pitanja. Svaka radna podskupina ima voditelja. Voditelje radnih podskupina imenuje i razrješava Koordinacija, na prijedlog glavnog pregovarača.
Voditelji radnih podskupina upravljaju radom radnih podskupina u dogovoru s voditeljem radne skupine i članom Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Voditelji radnih podskupina za svoj rad odgovorni su voditelju radne skupine i članu Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Članove radnih skupina i podskupina imenuje Koordinacija, na prijedlog glavnog pregovarača, a temeljem konzultacija s čelnicima tijela državne uprave ili drugih tijela određenih nositeljima pojedinih poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Radne skupine mogu biti sastavljene od predstavnika tijela državne uprave, uključujući Misiju Republike Hrvatske pri Europskim zajed¬nicama, predstavnika akademske zajednice, gospodarskih i socijalnih partnera, civilnog društva, strukovnih udruga, poslovnih subjekata i drugih stručnih osoba.

XVI.

Za svako poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije tijela državne uprave ili druga tijela, ovisno o njihovoj nadležnosti, određuju se nositeljima i sunositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.
Tijela državne uprave ili druga tijela određena nositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije zadužuju se za koordinaciju sudjelovanja ostalih tijela državne uprave i drugih tijela u pružanju stručne i tehničke potpore Pregovaračkoj skupini i radnim skupinama.

DODATAK

Tijela državne uprave i druga tijela određena nositeljima i sunositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije
Sljedeća tijela državne uprave i druga tijela određuju se nositeljima i sunositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije:
1. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja roba
nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
sunositelji – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Agencija za lijekove, Agencija za hranu, Državni inspektorat;
2. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja radnika
nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
sunositelji – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo unutarnjih poslova;
3. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
nositelj – Ministarstvo pravosuđa
sunositelj – Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Hrvatska agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja;
4. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja kapitala
nositelj – Hrvatska narodna banka
sunositelji – Ministarstvo financija; Ministarstvo pravosuđa; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva; Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija;
5. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Javne nabave
nositelj – Ured za javne nabave
sunositelji – Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Ministarstvo financija;
6. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravo trgovačkih društava
nositelj – Ministarstvo pravosuđa
sunositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva;
7. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravo intelektualnog vlasništva
nositelj – Državni zavod za intelektualno vlasništvo
sunositelji – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi;
8. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Tržišno natjecanje
nositelj – Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo kulture;
9. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Financijske usluge
nositelj – Ministarstvo financija
sunositelji – Hrvatska narodna banka, Komisija za vrijednosne papire;
10. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Informacijsko društvo i mediji
nositelj – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
sunositelji – Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Središnji državni ured za e-Hrvatsku;
11. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Poljoprivreda i ruralni razvitak
nositelj – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka;
12. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor
nositelj – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Agencija za hranu;
13. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Ribarstvo
nositelj – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
sunositelji – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka;
14. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Prometna politika
nositelj – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
sunositelji – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo unutarnjih poslova;
15. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Energetika
nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
sunositelji – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Državni zavod za zaštitu od zračenja;
16. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Porezi
nositelj – Ministarstvo financija – Porezna uprava
sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
17. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Ekonomska i monetarna unija
nositelj – Hrvatska narodna banka
sunositelj – Ministarstvo financija;
18. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Statistika
nositelj – Državni zavod za statistiku
sunositelj – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka;
19. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Socijalna politika i zapošljavanje
nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
sunositelji – Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ured za socijalno partnerstvo, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za ljudska prava;
20. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Poduzetništvo i industrijska politika
nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
sunositelji – Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka;
21. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Trans-europske mreže
nositelj – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;
22. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
nositelj – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
sunositelji – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija, Središnji državni ured za upravu;
23. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravosuđe i temeljna ljudska prava
nositelj – Ministarstvo pravosuđa
sunositelji – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Središnji državni ured za upravu, Ured za ljudska prava, Ured za socijalno partnerstvo, Ured za nacionalne manjine, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za udruge, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, Ured za sprječavanje pranja novca, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Agencija za zaštitu osobnih podataka;
24. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravda, sloboda i sigurnost
nositelj – Ministarstvo unutarnjih poslova
sunositelji – Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Središnji državni ured za upravu, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, Ured za sprječavanje pranja novca, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga;
25. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Znanost i istraživanje
nositelj – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa;
26. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Obrazovanje i kultura
nositelj – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
sunositelj – Ministarstvo kulture;
27. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Okoliš
nositelj – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
sunositelji – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo kulture, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državni zavod za zaštitu od zračenja;
28. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Zaštita potrošača i zdravlja
nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
sunositelji – Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Državni inspektorat, Agencija za hranu;
29. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Carinska unija
nositelj – Ministarstvo financija – Carinska uprava
sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva;
30. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Vanjski odnosi
nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
sunositelj – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija;
31. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Vanjska, sigurnosna i obrambena politika
nositelj – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
sunositelji – Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova;
32. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Financijski nadzor
nositelj – Ministarstvo financija
sunositelji – Hrvatska narodna banka, Državni ured za reviziju;
33. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Financijske i proračunske odredbe
nositelj – Ministarstvo financija;
34. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Institucije
nositelj – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija;
35. Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Ostala pitanja
nositelj – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.
Europski koordinatori u tijelima državne uprave osiguravaju stručnu, tehničku i administrativnu potporu Pregovaračkoj skupini i radnim skupinama, u suradnji i dogovoru s članom Pregovaračke skupine zaduženim za pojedino poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije.
U Dodatku ove Odluke određena su tijela državne uprave i druga tijela određena nositeljima i sunositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.

XVII.

Strukturi za pregovore uspostavljenoj ovom Odlukom stručnu, tehničku i administrativnu potporu pružaju Tajništvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija te Misija Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama, a po potrebi i ostala tijela državne uprave, svako u okviru svojeg djelokruga.

XVIII.

Dodatak ove Odluke čini njezin sastavni dio.

XIX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/00-03/06
Urbroj: 5030109-05-21
Zagreb, 7. travnja 2005.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

   


Europska unija
 
Austrijsko predsjedanje
Austrijsko predsjedanje
 
Europski parlament
 

Predstavništvo EK

 
Lisabonski ugovor
 
Međunarodni ugovori
 
Ured
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite