Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Važniji propisi
 
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor - Pravo pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na zastupljenost u Hrvatskom saboru

Naslov izmijenjen člankom 14. ZIDZIZHDS (»NN«, br. 53/03., koji je stupio na snagu 2. travnja 2003.).

Članak 16.

Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ostvarenje prava na zastupljenost u Saboru.

Pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj imaju pravo birati osam zastupnika u Sabor koji se biraju u posebnoj izbornoj jedinici koju čini područje Republike Hrvatske.

Članak izmijenjen člankom 15. ZIDZIZHDS (»NN«, br. 53/03., koji je stupio na snagu 2. travnja 2003.), zatim je člankom 5. ZIDZIZHS (»NN«, br. 145/10., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011.) izmijenjen stavak 2. i dodan stavak 3., no navedeni članak 5. ZIDZIZHS (»NN«, br. 145/10.) ukinut je Odlukom Ustavnoga suda Republike Hrvatske, od 29. srpnja 2011.(»NN«, br. 93/11.) koja je stupila na snagu 10. kolovoza 2011.

Članak 17.

Članak izmijenjen člankom 16. ZIDZIZHDS (»NN«, br. 53/03., koji je stupio na snagu 2. travnja 2003.).

Pripadnici srpske nacionalne manjine biraju tri zastupnika u Sabor u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Člankom 6. stavkom 1. ZIDZIZHS, (»NN«, br. 145/10., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011.) izmijenjen je stavak 1., no navedeni članak 6. ZIDZIZHS (»NN«, br. 145/10.) ukinut je Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, od 29. srpnja 2011. (»NN«, br. 93/11.) koja je stupila na snagu 10. kolovoza 2011.

Pripadnici mađarske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika u Sabor.

Pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika u Sabor.

Pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor.

Pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor.

Pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor.

Pripadnici nacionalnih manjina iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka uz kandidata za zastupnika predlažu i kandidata za njegova zamjenika koji se bira zajedno s njim.

Člankom 6. stavkom 2. ZIDZIZHS, (»NN«, br. 145/10., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011.) brisana je brojka »1.«, no navedeni članak 6. ZIDZIZHS (»NN«, br. 145/10.) ukinut je Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, od 29. srpnja 2011., (»NN«, br. 93/11.).

Pripadnici nacionalnih manjina iz stavka 4., 5. i 6. ovoga članka predlažu samo kandidata za zastupnika, a njegovim zamjenikom postaje zastupnički kandidat koji je iza izabranog zastupnika dobio najviše glasova.

Članak 18.

Pravo predlaganja kandidata za zastupnike nacionalnih manjina i njihovih zamjenika imaju političke stranke, birači i udruge nacionalnih manjina.

Člankom 7. ZIDZIZHS (»NN«, br. 145/10., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011.) izmijenjen je stavak 1., no navedeni članak 7. ZIDZIZHS (»NN«, br. 145/10.) ukinut je Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, od 29. srpnja 2011., (»NN«, br. 93/11.) koja je stupila na snagu 10. kolovoza 2011.

Ukoliko kandidata za zastupnika nacionalnih manjina i njegovog zamjenika predlažu birači, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 100 potpisa birača.

Člankom 17. ZIDZIZHDS, (»NN«, br. 53/03., koji je stupio na snagu 2. travnja 2003.), u stavku 1. i 2. brisana je riječ: »autohtonih«.

Članak 19.

Potpisi birača u postupku kandidiranja zastupnika i zamjenika pripadnika nacionalnih manjina koji se biraju u posebnim izbornim jedinicama prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose ime i prezime, nacionalnost, adresa predloženog kandidata, te ime i prezime, adresa potpisanog birača – predlagatelja.

Člankom 18. ZIDZIZHDS (»NN«, br. 53/03., koji je stupio na snagu 2. travnja 2003.), riječ: »autohtonih« te riječi: »i jedinstveni matični broj građana« brisane su.

 

Kandidiranje
   


 
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite