Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Izvješće Mandatno–imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika RADIMIRA ČAČIĆA i prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika ZLATKA HORVATA

Mandatno – imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 13. sjednici održanoj 16. listopada 2008. godine pisani zahtjev Radimira Čačića za nastavak obnašanja zastupničke dužnosti upućen predsjedniku Hrvatskog sabora dana 09. listopada 2008. godine.

Povjerenstvo je utvrdilo da je gospodin Radimir Čačić na izborima za Hrvatski sabor održanim 24. i 25. studenog 2007. godine izabran za zastupnika u Hrvatski sabor, te da je 21. prosinca 2007. godine Hrvatskom saboru dostavio pisanu izjavu kojom stavlja mandat u mirovanje jer će nastaviti obnašati dužnost župana Varaždinske županije koja je temeljem članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor nespojiva s dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru. Sukladno tome na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora održanoj 11. siječnja 2008. godine, Hrvatski sabor prihvatio je Izvješće Mandatno–imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor kojim je s danom 11. siječnja 2008. godine u skladu s člankom 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor utvrđen početak mirovanja zastupničkog mandata Radimiru Čačiću, te početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Zlatka Horvata.

Gospodin Radimir Čačić 20. lipnja 2008. godine razriješen je dužnosti župana Varaždinske županije. Odredbom članka 13. stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da po prestanku obnašanja nespojive dužnosti zastupnik nastavlja obnašanje zastupničke dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Sabora u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Iz navedenog Povjerenstvo je utvrdilo da je Radimir Čačić propustio navedeni rok od osam dana budući da je razriješen dužnosti župana Varaždinske županije 20.lipnja 2008. godine, a zahtjev o ponovnom početku obnašanja zastupničke dužnosti podnio je 9. listopada 2008. godine.

U raspravi koja je uslijedila naglašeno je većinsko mišljenje članova Povjerenstva kako propisani rok od osam dana nije prekluzivan već instruktivan s obzirom da Zakon nije propisao posljedice za neaktiviranje mandata u određenom roku. Isto tako člankom 10. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisana su četiri slučaja u kojima zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran (ukoliko podnese ostavku, ukoliko mu je pravomoćnom sudbenom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, ukoliko je pravomoćnom sudbenom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, smrću), dakle ne navodi se propuštanje roka od osam dana kao razlog za prestanak mandata prije isteka vremena na koje je zastupnik izabran. Povjerenstvo također smatra da zastupnici temeljem ustavnih odredbi imaju pravo na mandat koji prestaje tek po proteku vremena od četiri godine na koje su birani (članak 72. Ustava Republike Hrvatske ).

Slijedom navedenog Povjerenstvo je utvrdilo da gospodin Radimir Čačić ima pravo na aktiviranje zastupničkog mandata temeljem pisanog zahtjeva od 09. listopada 2008. godine te mu mirovanje zastupničkog mandata prestaje osmog dana od podnošenja pisanog zahtjeva predsjedniku Hrvatskog sabora u smislu odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.

Sukladno rečenom, Mandatno – imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave temeljem članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora većinom glasova (7 glasova ''ZA'' i 1 ''SUZDRŽANIM'') predlaže Hrvatskom saboru donošenje

O D L U K E

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika

Dana 17. listopada 2008. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika RADIMIRA ČAČIĆA. Zamjenik zastupnika gospodin ZLATKO HORVAT dana 17. listopada 2008. godine prestaje obnašati zastupničku dužnost.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Mandatno – imunitetno povjerenstvo je odredilo Damira Sesvečana, predsjednika Povjerenstva.

P R E D S J E D N I K

Damir Sesvečan

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite