Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo s rasprave o Izvješću o stanju u prostoru u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2012. godine

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, raspravio je na 15. sjednici održanoj 13. veljače 2013. godine Izvješće o stanju u prostoru u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2012. godine koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. siječnja 2013. godine. 
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo je, sukladno odredbi članka 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravu o navedenom Izvješću proveo kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnica Vlade Republike Hrvatske istaknula je da Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/207, 38/2009, 76/2007, 90/2011 i 50/2012) uređuje obveza izrade Izvješća o stanju u prostoru kao četverogodišnjeg dokumenta kojim se daje uvid u praćenje stanja u prostoru na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.  
Istaknuto je da Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja, provedbe i trendove razvoja u prostoru, analizu provedbe dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, kao i prijedloge za unaprjeđenje razvoja. Pregled i ocjena stanja u prostoru bazira se na podacima iz popisa stanovništva, koji su polazišna osnova za razmatranje i procjenu postojećeg stanja i predstojeće namjene i korištenja prostora.
Svrha izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i prostornog planiranja sa sustavom prostornog uređenja, i svrhom spoznaje o cjelovitoj,   argumentiranoj i objektivnoj spoznaji o hrvatskom prostoru kao temeljnom nacionalnom dobru. Donošenjem Izvješća o stanju u prostoru ostvarit će se zakonski preduvjet za pokretanje postupka izrade nove Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, kao temeljnih dokumenata i osnove za plansko oblikovanje prostora kao cjeline, s preduvjetom jasnog i osmišljenog korištenja prostora, njegove zastupljenosti i  iskoristivosti u smislu jačanja gospodarskog razvoja.
Također je naglašen jedan od ciljeva ovog Izvješća a to je, između ostaloga, potaknuti raspravu u stručnoj i znanstvenoj javnosti o procesima i trendovima u prostoru i redefiniranju uloge prostornog planiranja u Republici Hrvatskoj.
Prioritetno su prikazani utvrđeni problemi u prostoru, dane su smjernice i moguća rješenja za poboljšanje postojećeg stanja uzimajući u obzir statističku podjelu na kontinentalnu i jadransku regiju, te je ukazano na mogućnosti daljnjih smjerova prostornog razvoja na osnovi analize stanja i promjena koje se događaju u prostoru, a pod utjecajem su različitih društvenih procesa. Istaknuto je da se veći dio ovoga Izvješća osvrće na najvažniju temu demografskih procesa, na promjene u korištenju prostora kao rezultata pritisaka pojedinih interesnih skupina koje djeluju na prostor, i kojima nije cilj poboljšanje stanja u prostoru kao javnog interesa i zaštite općeg dobra.
U Izvješću je ukazano, koristeći se statističkim podacima a i podacima iz drugih izvora, na pokazatelje nepovoljne demografske slike, prisutnost neučinkovitog modela policentričnog razvoja središnjih i drugih naselja i nedovoljne istaknutosti uloga manjih i srednjih gradova u formiranju cjelovitog urbanog sustava Republike Hrvatske.Predstavnica predlagatelja je istaknula da se nameće zaključak da je demografska slika stanja na području Republike Hrvatske  nepovoljna i da nije u skladu s društveno-gospodarskim razvojnim potrebama društva u cjelini.
Dajući uvid u ulogu mreže naselja. posebno gradova, u formiranju cjelovitog urbanog sustava, istaknula je potrebu bolje međusobne suradnje. Naglasila je potrebu usmjeravanja pažnje na procese korištenja regionalnih potencijala i njihovog doprinosa  ravnomjernijem razvoju specifičnog područja,  s ciljem smanjenja međusobnih razlika u razvijenostima pojedinih prostornih cjelina, uključujući promociju ciljeva europske teritorijalne kohezijske politike.
S obzirom na to da europska razvojna politika postavlja ciljeve održivog razvoja kao univerzalnih ciljeva u smislu gospodarske, teritorijalne i socijalne kohezije, naglasak je stavljen na razvoj i infrastrukturnu opremljenost regija prema klimatskim datostima što predstavlja preduvjet gospodarskom razvoju prostora i države, koja već sada ima zadatak  povećati korištenje obnovljivih izvora energije.
U tom smislu je ukazala i na neravnomjernost u razvijenosti energetske infrastrukture, odnosno manjkavosti u sustavu energetske mreže.Predstavnica predlagatelja je istaknula relativnu očuvanost resursa poljoprivrednih površina, šuma, voda i vrijednih dijelova prirode u Republici Hrvatskoj, te bogatstva kulturne baštine, ali je naglasila i uočeni problem neiskorištenosti, zapuštenosti  i neravnomjerne zaposjednutosti  regija.
Ukazujući na taj problem istaknula je model policentričnog razvoja, potrebu redefiniranja građevinskog područja i pritom iznijela podatke o raspoloživom građevinskom području na cijelom državnom prostoru, u odnosu na iskazane podatke koji se odnose na zaštićeni prostor i zastupljenost područja pokrivenog ekološkim režimom.
U raspravi su članovi Odbora pohvalili Izvješće o stanju u prostoru u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2012. godine i istaknuli da su iznenađeni kvalitetom, cjelovitošću i sveobuhvatnošću podataka koja se u njemu koriste, razradom statističkih pokazatelja, ukazivanjem na postojeće stanje u prostoru, na smjernice i postavljanje ciljeva u smislu odgovornog odnosa prema prostoru i gospodarenju datostima prostora. 
U cilju poboljšanja teksta Izvješća članica Odbora je izdvojila nekoliko elemenata, a odnose se na pitanje stanovanja, planiranja, golf igrališta, prostornih planova i legalizacije.  Postavljeno je pitanje iznalaženja načina da se smjernice i ciljevi navedeni u Izvješću provedu u djelo, pogotovo s obzirom na naglašenu činjenicu i zadatke prema kojima je prostor kojim raspolažemo osnova gospodarskog razvoja.
U odgovoru je otklonjena sumnja u moguće propuste u tom smislu s obzirom na postojeću zakonsku regulativu i predstojeće zakonske prijedloge  u pripremi  kojima će se sveobuhvatno regulirati pitanje gradnje i intervencija u prostoru, ali će određena rješenja o postupanju biti inkorporirana u druge zakone koji ne reguliraju gradnju i planiranje prostora.
Naglasak je na pojačanoj brizi o svakom segmentu djelovanja u prostora o čemu će se sustavno voditi briga, naglasila je predstavnica Vlade Republike Hrvatske u raspravi.

Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg

ZAKLJUČKA

Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2012. godine

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Zlatka Komadinu, predsjednika Odbora.


 PREDSJEDNIK ODBORA

 Zlatko Komadina

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite