Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Najave sjednica radnih tijela
 
 

Petak, 16. studenoga 2018.

8.30 (dvorana Stjepana Radića) - 59. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG  IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Uz prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu podnosi se i:

- Prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija planova za 2019. i 2020. godinu:
 - Hrvatske vode
 - Hrvatske ceste
 - Centar za restrukturiranje i prodaju
 - Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost  
 - Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu  (konsolidirano);
- Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija za 2019.  i 2020. godinu;

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU, drugo čitanje, P.Z.br. 497– predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;

3. PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU,  S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2020. i 2021. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Uz prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu  podnose se i:

- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu za:
 - Hrvatske vode
 - Hrvatske ceste 
 - Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost  
 - Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu (konsolidirano),

- Obrazloženje prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu;

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 498 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 36. sjednica Odbora za europske poslove. Predloženi dnevni red je:
1. Nacrt programa Trija predsjedanja Vijećem Europske unije (Rumunjska-Finska-Hrvatska) za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2020. godine;
2. Razno.

 

Četvrtak, 15. studenoga 2018.

12.30 (Ministarstvo obrane, Zagreb) - 20., tematska, sjednica Odbora za obranu. Predloženi dnevni red je:
1. STANJE U OBRAMBENOM RESORU I PLANOVI ZA 2019. GODINU;
2. RAZNO.

13.00 (dvorana Stjepana Radića) - 17., tematska, sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Predloženi dnevni red je:
- "Instituti predloženoga Nacrta zakona o sprečavanju sukoba interesa – korak naprijed ili korak nazad”.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa predstavlja normativni okvir kojim je uređeno područje sukoba interesa te nadležnosti i okvir djelovanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa čija je osnovna zadaća promicanje pravilnog upravljanja situacijama u kojima su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti te jačanje vjerodostojnog, transparentnog i odgovornog postupanja dužnosnika.

Povjerenstvo je kroz dosadašnju praksu izgradilo prepoznatljiv sustav pravila ponašanja koje se od dužnosnika očekuju, a kojima se čuva integritet dužnosnika te se smanjuje rizik koruptivnog postupanja. Međutim, za ostvarivanje ciljeva i zadaća Povjerenstva i uopće ostvarivanje uloge koju Povjerenstvo kao antikoruptivno tijelo ima, neosporna je važnost adekvatnih zakonodavnih rješenja.

Iako je važeći Zakon o sprječavanju sukoba interesa donio pozitivan pomak, prvenstveno kroz osnivanje Povjerenstva kao stalnog, neovisnog i samostalnog državnog tijela, uočeni su i određeni nedostaci u postojećoj zakonodavnoj regulativi te se javila potreba za adekvatnijim uređenjem postojećih, ali i uvođenjem novih instituta koji bi predstavljali nadogradnju i unaprjeđivanje dosad postavljenih i prihvaćenih standarda u javnom djelovanju dužnosnika.
Potreba za donošenjem novog Zakona prepoznata je i kroz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020.god. koju je Hrvatski sabor donio kao strateški dokument u području prevencije i suzbijanja korupcije. Navedenim dokumentom istaknuta je neraskidivost veze između sukoba interesa i korupcije, što upućuje na potrebu pronalaženja kvalitetnih zakonodavnih rješenja s ciljem  osiguravanja učinkovitog sustava sprječavanja sukoba interesa kao jednog od ključnih elemenata u procesu suzbijanja korupcije. U tom smislu nužno je voditi kvalitetan i otvoren dijalog između svih dionika u postupku donošenja Zakona, sa svrhom postizanja zajedničkog cilja, a to je donošenja novog kvalitetnog zakonodavnog rješenja koje će predstavljati učinkovit alat potreban za daljnje djelovanje Povjerenstva.

S obzirom na to da je Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa prošao javnu raspravu putem e-savjetovanja te da brojne primjedbe i prijedlozi Povjerenstva kao tijela nadležnog za primjenu istog nisu prihvaćena, a pojedini instituti ugrađeni u predloženi Nacrt zakona ne doprinose ostvarivanju svrhe zbog koje se isti donosi, već naprotiv predstavljaju korak unazad u odnosu na već postignute standarde, nužno je potaknuti dodatne rasprave o predloženim rješenjima.
 
U raspravi će sudjelovati predstavnici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ministarstva uprave, Ministarstva pravosuđa, Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva, suci, predstavnici  akademske zajednice te civilnoga društva.

13.00 (dvorana Janka Draškovića) - 38. sjednica Odbora za vanjsku politiku. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O POLOŽAJU HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI I EUROPSKOM PUTU BOSNE I HERCEGOVINE - Podnositelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

14.00 (dvorana Josipa Jelačića) - 34. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 33. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE, prvo čitanje, P.Z. br. 461; 
2. RAZNO.

15.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 28., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG  IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU
Uz prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu,  podnosi se i:

- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija planova za 2019. i 2020. godinu za:
 a.) Hrvatske vode
 b.) Hrvatske ceste
 c.) Centar za restrukturiranje i prodaju
 d.) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost  
 e.) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 f.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 - Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu  i projekcija za 2019. i 2020. godinu (konsolidirano);

2. PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU,  S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2020.i 2021. GODINU
Uz prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu  podnose se i:

- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020.i 2021. godinu za:
 a.) Hrvatske vode
 b.) Hrvatske ceste
 c.) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost  
 d.) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 e.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu (konsolidirano);

3. RAZNO.

 

Srijeda, 14. studenoga 2018.

8.30 (dvorana Stjepana Radića) - 57. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 55. i 56. sjednice Odbora
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 342 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 375 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 494.

8.30 (dvorana Josipa Jelačića) - 75. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 74. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 432;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z. br. 436;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 440;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 434;
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 435;
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 437; 
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 438;
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 439.

8.45 (dvorana Janka Draškovića) - 39. sjednica Odbora za gospodarstvo. Predloženi dnevni red je:
-Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 458 -  Predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, drugo čitanje, P.Z. br. 393 - Predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 395 – Predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. A) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA; B) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA – Predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak,  prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 466;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, P.Z. br. 449 - Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

12.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 11. sjednica Odbora za turizam. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 10. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 462 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 463 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 464 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. RAZNO.

13.00 (dvorana Stjepana Radića) - 53. sjednica Odbora za poljoprivredu. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 51. I 52. SJEDNICE ODBORA;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 416;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE, prvo čitanje, P.Z. br. 461;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 495;
5. RAZNO.

14.00 (dvorana Josipa Šokčevića) - 57., tematska, sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku u suradnji s pravobraniteljicom za djecu. Tema sjednice je: „Dječja i adolescentna psihijatrija u Republici Hrvatskoj – gdje smo sada?“

Svako peto dijete ili 100 000 djece i adolescenata u nekom trenutku može imati teškoće s mentalnim zdravljem, prema dostupnim znanstvenim podacima. U području zaštite njihova mentalnog zdravlja postoji niz poteškoća koje su vezane za neodgovarajuće uvjete liječenja, nedovoljan broj stručnjaka koji rade s djecom, izostanak standarda i normativa koji uzimaju u obzir osobitosti rada s djecom, izostanak nacionalnog strateškog plana razvoja dječje i adolescentne psihijatrije, a djeca odgovarajuće liječenje trebaju već sada.

Postojanje problema i potrebu unaprjeđenja zaštite mentalnog zdravlja djece u našoj zemlji prepoznao je i Odbor za prava djeteta UN-a koji je još u rujnu 2014. Republici Hrvatskoj preporučio da poduzme sve potrebne mjere kako bi se osigurala odgovarajuća potpora djeci kojoj je potrebna zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja.

Što se može učiniti za prevladavanje problema i poboljšanje uvjeta liječenja djece i adolescenata s teškoćama mentalnog zdravlja u ovome trenutku, kako djeci s teškoćama mentalnog zdravlja osigurati veću dostupnost stručnjaka, u kojem smjeru razvijati sustav zaštite mentalnog zdravlja djece i kakvu uslugu pružiti djeci koja imaju potrebu za bolničkim liječenjem, pitanja su na koje će, uz članove Odbora i pravobraniteljicu za djecu, pokušati odgovoriti sudionici sjednice: saborski zastupnici, pučka pravobraniteljica, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba i HZZO-a, predstavnici zdravstvenih ustanova u kojima se liječe djeca s teškoćama mentalnog zdravlja i drugi stručnjaci u području zaštite djece.

14.00 (dvorana Janka Draškovića) - 33. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 32. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 413 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2017. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.

14.00 (soba 244) - 58. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 432 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 434 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 435 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z. br. 436;
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 437 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 438 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 439 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 440 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

14.30 (dvorana Stjepana Radića) - 21. sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 19. i 20. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 411 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2017. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 413 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. RAZNO.

 

Utorak, 13. studenoga 2018.

15.00 (dvorana Stjepana Radića) - 28., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG  IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU;
Uz prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu,  podnosi se i:
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija planova za 2019. i 2020. godinu za:
 a.) Hrvatske vode
 b.) Hrvatske ceste
 c.) Centar za restrukturiranje i prodaju
 d.) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost  
 e.) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 f.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 - Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (konsolidirano);

2. PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2020. i 2021. GODINU
Uz prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu podnose se i:
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu za:
 a.) Hrvatske vode
 b.) Hrvatske ceste
 c.) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost  
 d.) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 e.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu (konsolidirano);

3. RAZNO.
- odgođeno -

16.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - zajednička sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav te  Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Predloženi dnevni red je:
1. RAZGOVOR S KANDIDATIMA RADI UTVRĐIVANJA PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE.

17.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 23. sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 21. sjednice Odbora;
1. RAZGOVORI S KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA HRT-a;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRT-a;
3. UTVRĐIVANJE TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a;
4. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2017. GODINU, podnositelj Upravno vijeće Hine;
5. RAZNO.

 

 

RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite