Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Načelo supsidijarnosti

Načelo supsidijarnosti znači da se zakonodavni akti donose na razini Europske unije samo ako se isti cilj ne može na učinkovitiji način ostvariti donošenjem akata na nacionalnoj ili lokalnoj razini.

Mehanizam ranog upozoravanja uveden je Lisabonskim ugovorom, a podrazumijeva mogućnost da nacionalni parlamenti donošenjem obrazloženih mišljenja upozore na nepoštovanje načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije.

Mehanizam ranog upozoravanja dodjeljuje nacionalnom parlamentu svake države članice dva glasa, koji se kod dvodomnih parlamenata raspoređuju tako da svaki dom ima jedan glas. U praksi to znači da svaki parlament ili parlamentarni dom ima pravo donijeti obrazloženo mišljenje, koje kod jednodomnih parlamenata vrijedi kao dva glasa, a kod dvodomnih kao jedan glas. Obrazloženo mišljenje Hrvatskoga sabora vrijedi dva glasa.

Nacionalni parlamenti 28 država članica Europske unije raspolažu s ukupno 56 glasova.

U okviru mehanizma ranog upozoravanja, nacionalni parlamenti raspolažu instrumentima žutog i narančastog kartona.

Žuti karton - Ako obrazložena mišljenja nacionalnih parlamenata o pojedinom prijedlogu zakonodavnog akta predstavljaju 1/3 glasova dodijeljenih nacionalnim parlamentima (1/4 kada je riječ o zakonodavnim prijedlozima iz područja slobode, sigurnosti i pravde) predlagatelj akta mora ga revidirati te ga može uz obrazloženje zadržati, izmijeniti i dopuniti ili povući. Za aktivaciju žutog kartona u EU28 potrebno je sakupiti 19 glasova.

Narančasti karton - Ako obrazložena mišljenja nacionalnih parlamenata predstavljaju najmanje običnu većinu glasova dodijeljenih nacionalnim parlamentima, prijedlog treba revidirati: ako ga Komisija odluči zadržati, njezino obrazloženje zajedno s obrazloženim mišljenjima parlamenata šalje se na razmatranje Vijeću i Europskom parlamentu. Ako Vijeće i EP odluče da je došlo do kršenja načela supsidijarnosti, prijedlog zakonodavnog akta povlači se iz procedure. Za aktivaciju narančastog kartona u EU28 potrebno je sakupiti 29 glasova.

   
Provjera poštovanja načela supsidijarnosti u Saboru

Izravna dostava dokumenata

Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament izravno dostavljaju Saboru sve dokumente Europske unije. Dokumenti se stavljaju na raspolaganje svim zastupnicima Hrvatskoga sabora.

Pokretanje postupka provjere poštovanja načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije

Na temelju izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata svaki zastupnik, klub zastupnika i radno tijelo Sabora mogu pokrenuti postupak provjere poštovanja načela supsidijarnosti.

Provedba postupka poštovanja načela supsidijarnosti

Postupak provodi Odbor za europske poslove. Ako utvrdi kršenje načela supsidijarnosti, Odbor za europske poslove donosi obrazloženo mišljenje koje dostavlja predsjedniku Sabora. Predsjednik Sabora obrazloženo mišljenje dostavlja Vladi, predsjednicima Europskoga parlamenta i Europske komisije te predsjedajućem Vijeća Europske unije.

  Autor: Odbor za europske poslove  

Priopćenja  
3. 7. 2018.
Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018.
Zagreb - U povodu obilježavanja pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018. godine.

Zakoni
 
 
Praćenje primjene zakonodavstva Unije
 
Izvješće o supsidijarnosti i proporcionalnosti
 
Odnosi Europske komisije s nacionalnim parlamentima
 
Obrazložena mišljenja
 
Politički dijalog
 
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite