Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

Izravno dostavljeni dokumenti od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2014.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2015.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2016.  

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom malteškog predsjedanja Vijećem:

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Vrsta postupka

Datum dostave dokumenta

Rok za provjeru supsidijarnosti

JOIN (2017) 
16

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno upravno područje Hong Kong: godišnje izvješće za 2016.

Nezakonodavni
postupak

26. 4. 2017.

/

JOIN (2017) 
15

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno upravno područje Makao: godišnje izvješće za 2016.

Nezakonodavni
postupak

26. 4. 2017.

/

COM (2017) 
196

Izvješće Komisije Vijeću o ocjeni napretka o kojem je Italija izvijestila Komisiju i Vijeće povezanog s naplatom dugovanja od proizvođača mlijeka na temelju dodatne pristojbe za tržišne godine od 1995./1996. do 2001./2002. (u skladu s člankom 3. Odluke Vijeća 2003/530/EZ)

/

26. 4. 2017.

/

COM (2017) 
189

Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće za razdoblje 2011. - 2015. o provedbi dugoročnog nacionalnog programa potpora za poljoprivredu u sjevernim regijama Finske i Švedske u skladu s odlukama Komisije 2009/3067 i 2010/6050

/

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
190

Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju Europskoj komisiji da, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, sklopi Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

/

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
192

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću  - Provedba i evaluacija Uredbe (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, u skladu s njezinim člankom 118. REFIT Evaluacija učinka reguliranja ribarstva

/

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
186

Prijedlog odluke vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni
postupak

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
187

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni
postupak

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
167

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017.

/

24. 4. 2017.

/

COM (2017) 
188

Nacrt izmjene proračuna br.° 2 za Opći proračun za 2017. kojim se unosi višak iz Financijske godine 2016.

/

21. 4. 2017.

/

COM (2017) 
184

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi i evaluaciji Direktive Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine

/

21. 4. 2017.

/

JOIN (2017) 
14

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane, u vezi s donošenjem preporuke o Prioritetima partnerstva između EU-a i Egipta

Nezakonodavni
postupak

21. 4. 2017.

/

COM (2017) 
183

Komunikacija Komisije europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Inicijativa za održiv razvoj plavoga gospodarstva u zapadnom Sredozemlju

/

19. 4. 2017.

/

COM (2017) 
211

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Zaštita djece migranata

/

18. 4. 2017.

/

COM (2017) 
173

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ponovnom pregledu ciljeva oporabe otpadne električne i elektroničke opreme, mogućem utvrđivanju zasebnih ciljeva za otpadnu električnu i elektroničku opremu koju treba pripremiti za ponovnu uporabu te o ponovnom pregledu metode izračunavanja ciljeva oporabe iz članka 11. stavka 6. Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

/

18. 4. 2017.

/

COM (2017) 
172

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

/

18. 4. 2017.

/

COM (2017) 
171

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju područja primjene Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (nova Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi) te o ponovnom pregledu rokova za postizanje ciljnih stopa prikupljanja iz članka 7. stavka 1. nove Direktive o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i mogućnosti određivanja pojedinačnih ciljnih stopa prikupljanja za jednu ili više kategorija električne i elektroničke opreme u Prilogu III. toj Direktivi

/

18. 4. 2017.

/

COM (2017) 
169

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Talijanskoj Republici odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članaka 206. i 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni
postupak

18. 4. 2017.

/

COM (2017) 
174

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne pomorske organizacije tijekom 98. sjednice Odbora za pomorsku sigurnost i 71. sjednice Odbora za zaštitu morskog okoliša o donošenju izmjena pravila II-1/23. Konvencije SOLAS, pravila II-2/9.4.1.3. Konvencije SOLAS , Pravilnika o brzim plovilima iz 1994. i 2000., Međunarodnog kodeksa o sredstvima za spašavanje i Dodatka V. Prilogu VI. Konvenciji MARPOL.

Nezakonodavni
postupak

12. 4. 2017.

/

COM (2017) 
182

Prijedlog odluke Vijeća o produljenju prava za koprodukcije, kako je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane

Nezakonodavni
postupak

12. 4. 2017.

/

COM (2017) 
166

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u pogledu prijedloga za izmjenu dodataka Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja s obzirom na dvanaesto zasjedanje Konferencije stranaka

Nezakonodavni
postupak

7. 4. 2017.

/

COM (2017) 
157

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva koji je podnijela Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

Redovni
zakonodavni
postupak

7. 4. 2017.

Isključiva nadležnost EU

COM (2017) 
162

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Regionalne konvencije o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla u pogledu zahtjeva Ukrajine da postane ugovorna stranka te Konvencije

Nezakonodavni
postupak

6. 4. 2017.

/

COM (2017) 
161

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamida (akriloilfentanil) kontrolnim mjerama

Nezakonodavni
postupak

6. 4. 2017.

/

JOIN (2017) 
12

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u Vijeću za pridruživanje osnovanom na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije, Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu donošenja programa pridruživanja između EU-a i Gruzije

Nezakonodavni
postupak

6. 4. 2017.

/

COM (2017) 
160

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće godišnje izvješće o provedbi dijela IV. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Srednje Amerike, s druge strane

/

5. 4. 2017.

/

COM (2017) 
159

Izvješće Komisije Vijeću o provedbi 11. europskog razvojnog fonda u razdoblju 2014. - 2015.

/

5. 4. 2017.

/

COM (2017) 
165

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

Nezakonodavni
postupak

4. 4. 2017.

/

COM (2017) 
164

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

Nezakonodavni
postupak

4. 4. 2017.

/

COM (2017) 
94

Izvješće Komisije o istrazi koja se odnosi na manipuliranje statističkim podacima u Austriji kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1173/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o učinkovitoj provedbi proračunskog nadzora u europodručju (Odluka Komisije od 3. svibnja 2016.)

/

4. 4. 2017.

/

COM (2016) 
883

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU

Redovni
zakonodavni
postupak

3. 4. 2017.

30. 5. 2017.

COM (2016) 
881

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

Redovni
zakonodavni
postupak

3. 4. 2017.

30. 5. 2017.

COM (2017) 
149

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba trećeg programa aktivnosti Zajednice u području zdravstva u 2014.

/

3. 4. 2017.

/

COM (2017) 
154

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u pogledu produženja Konvencije o trgovini žitaricama iz 1995.

Nezakonodavni
postupak

31. 3. 2017.

/

COM (2017) 
142

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta

Redovni
zakonodavni
postupak

30. 3. 2017.

...

COM (2017) 
148

Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće o napretku pokazatelja za mobilnost u svrhu učenja

/

30. 3. 2017.

/

COM (2017) 
150

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prilagodbe predviđene u Uredbi (EU) br. 1306/2013 za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2017.

Redovni
zakonodavni
postupak

30. 3. 2017.

26. 5. 2017.

COM (2017) 
151

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive o buci iz okoliša u skladu s člankom 11. Direktive 2002/49/EZ

/

30. 3. 2017.

/

COM (2017) 
152

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi obveze u pogledu ekološki značajnih površina u okviru programa zelenih izravnih plaćanja

/

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
146

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (proračunska linija 02 03 01 – Unutarnje tržište i proračunska linija 02 03 04 – Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem)

Nezakonodavni
postupak

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
145

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 12.02.01 „Provedba i razvoj jedinstvenog tržišta financijskih usluga”)

Nezakonodavni
postupak

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
144

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 33.02.03.01 – Pravo trgovačkih društava)

Nezakonodavni
postupak

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
139

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za financijske usluge namijenjene potrošačima: bolji proizvodi, veći izbor

/

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
128

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO)

Redovni
zakonodavni
postupak

29. 3. 2017.

...

COM (2017) 
153

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 3. uz Sporazum o EGP-u koji se odnosi na proizvode navedene u članku 8. stavku 3. točki (b) Sporazuma

Nezakonodavni
postupak

29. 3. 2017.

/

COM (2017) 
156

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 1-3/2017

/

28. 3. 2017.

/

COM (2017) 
147

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Ubrzavanje uspostave unije tržišta kapitala: otklanjanje nacionalnih prepreka tokovima kapitala

/

28. 3. 2017.

/

COM (2017) 
202

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Deseto izvješće o premještanju i preseljenju

/

28. 3. 2017.

/

COM (2017) 
201

Izvješće Komisije drugo izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o operativnosti europske granične i obalne straže

/

27. 3. 2017.

/

COM (2017) 
143

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o prenesenim aktima u skladu s člankom 60. stavkom 2. Direktive 2012/34/EU o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (preinačene)

/

27. 3. 2017.

/

COM (2017) 
137

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Svjetske trgovinske organizacije u pogledu izmjene učestalosti kontrola trgovinskih politika članica WTO-a utvrđene točkom C podtočkom ii. Priloga 3. Sporazumu o WTO-u i izmjene poslovnika Tijela za kontrolu trgovinske politike

Nezakonodavni
postupak

24. 3. 2017.

/

COM (2017) 
138

Komunikacija Komisije - Ex post provjera aditivnosti za razdoblje 2007.-2013.

/

23. 3. 2017.

/

COM (2017) 
134

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europski okvir za interoperabilnost - provedbena strategija

/

23. 3. 2017.

/

COM (2017) 
8

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ

Redovni
zakonodavni
postupak

23. 3. 2017.

18. 5. 2017.

JOIN (2017) 
8

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u Vijeću za pridruživanje osnovanom na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije, Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu donošenja Programa pridruživanja između EU-a i Republike Moldove

Nezakonodavni
postupak

22. 3. 2017.

/

COM (2017) 
136

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata

Redovni
zakonodavni
postupak

22. 3. 2017.

18. 5. 2017.

COM (2017) 
200

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o učinkovitijoj politici vraćanja u Europskoj uniji – ažurirani akcijski plan

/

22. 3. 2017.

/

COM (2017) 
135

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 59. stavkom 4. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (Tekst značajan za EGP)

/

22. 3. 2017.

/

JOIN (2017) 
11

Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi strategije EU-a za Siriju

Nezakonodavni
postupak

21. 3. 2017.

/

COM (2017) 
133

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje je potrebno zauzeti u ime Europske unije u Zajednickom odboru osnovanom na temelju Regionalne konvencije o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu, u pogledu izmjena Dodatka II. toj Konvenciji

Nezakonodavni
postupak

21. 3. 2017.

/

COM (2016) 
882

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006

Redovni
zakonodavni
postupak

20. 3. 2017.

30. 5. 2017.

COM (2017) 
203

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Peto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

17. 3. 2017.

/

COM (2017) 
132

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, na osmom zasjedanju Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu prijedloga za izmjene priloga A i C

Nezakonodavni
postupak

17. 3. 2017.

/

COM (2017) 
124

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Glavni uzroci pogrešaka i poduzete mjere (članak 32. stavak 5. Financijske uredbe)

/

17. 3. 2017.

/

COM (2017) 
205

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Treće izvješće o napretku okvira za partnerstvo s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa

/

17. 3. 2017.

/

COM (2017) 
195

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija provedbe Strategije EU-a za borbu protiv droga 2013. – 2020. i Plana djelovanja EU-a za borbu protiv droga 2013. – 2016.: stalna potreba za Planom djelovanja EU-a za borbu protiv droga 2017. – 2020.

/

15. 3. 2017.

/

COM (2017) 
131

Izvješće Komisije Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2016/369 o pružanju hitne potpore unutar Unije

/

15. 3. 2017.

/

COM (2017) 
125

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/2192 o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u skladu s Protokolom o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije

Nezakonodavni
postupak

15. 3. 2017.

/

COM (2017) 
126

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

Nezakonodavni
postupak

14. 3. 2017.

/

COM (2017) 
58

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o obveznom navođenju popisa sastojaka i nutritivne deklaracije alkoholnih pića

/

13. 3. 2017.

/

COM (2017) 
130

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj

/

13. 3. 2017.

/

COM (2016) 
798

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (Tekst značajan za EGP)

Redovni
zakonodavni
postupak

13. 3. 2017.

9. 5. 2017.

COM (2017) 
127

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima

Redovni
zakonodavni
postupak

9. 3. 2017.

/

COM (2017) 
123

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o kvaliteti fiskalnih podataka u izvješćima država članica iz 2016.

/

9. 3. 2017.

/

COM (2017) 
129

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima

Redovni
zakonodavni
postupak

9. 3. 2017.

/

COM (2017) 
122

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2012/18/EU o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ

/

9. 3. 2017.

/

COM (2017) 
204

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Peto izvješće o napretku u provedbi Izjave EU-a i Turske

/

9. 3. 2017.

/

COM (2017) 
121

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Tržišna kretanja koja bi mogla zahtijevati primjenu članka 459. Uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR)

/

8. 3. 2017.

/

COM (2017) 
118

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 7. Direktive 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama

/

7. 3. 2017.

/

COM (2017) 
115

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex post ocjeni Programa za kazneno pravosuđe (2007. – 2013.)

/

7. 3. 2017.

/

COM (2017) 
116

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi određenih odredbi Uredbe (EZ) br. 1071/2009 o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2014. (Drugo izvješće Komisije o provedbi određenih odredbi u državama članicama o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika)

/

7. 3. 2017.

/

COM (2017) 
117

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi tijekom razdoblja 2013. – 2014. Uredbe (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i Direktive 2002/15/EZ o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (28. izvješće Komisije o provedbi socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet)

/

7. 3. 2017.

/

COM (2016) 
799

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

Redovni
zakonodavni
postupak

7. 3. 2017.

3. 5. 2017.

COM (2017) 
112

Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive Vijeća 95/50/EZ o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

/

6. 3. 2017.

/

COM (2017) 
113

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex post evaluaciji Programa za sprečavanje zlouporabe droga i informiranje (2007. – 2013.)

/

6. 3. 2017.

/

COM (2017) 
114

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj poslovnoj statistici, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage 10 pravnih akata u području poslovne statistike

Redovni
zakonodavni
postupak

6. 3. 2017.

10. 5. 2017.

COM (2017) 
2025

Bijela knjiga o budućnosti Europe Razmatranja i scenariji za EU27 do 2025.

/

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
104

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o međunarodnom tretmanu središnjih banaka i javnih tijela za upravljanje javnim dugom u pogledu transakcija OTC izvedenicama

/

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
111

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni
postupak

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
110

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u (Treći energetski paket)

Nezakonodavni
postupak

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
109

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima

/

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
119

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 60. sjednici Komisije za opojne droge o uvrštavanju tvari u tablicu I. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima

Nezakonodavni
postupak

3. 3. 2017.

/

COM (2017) 
90

Komunikacije Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Euroskupini Europski semestar 2017.: procjena napretka u provedbi strukturiranih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011 {SWD(2017) 67 final - SWD(2017) 93 final}

/

1. 3. 2017.

/

SWD (2017) 
76

Radni dokument službi Komisije - Izvješće za Hrvatsku 2017. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža Priložen dokumentu KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI I EUROSKUPINI Europski semestar 2017.: procjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011 {COM(2017) 90 final} {SWD(2017) 67 final do SWD(2017) 93 final}

/

1. 3. 2017.

/

COM (2017) 
120

Izvješće Komisije Europskom revizorskom sudu, Vijeću i Europskom parlamentu - Odgovori država članica na godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2015.

/

1. 3. 2017.

/

COM (2017) 
74

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Deveto izvješće o premještanju i preseljenju

/

1. 3. 2017.

/

COM (2017) 
103

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te delegiranju ovlasti na temelju te Uredbe

/

1. 3. 2017.

/

COM (2017) 
101

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

/

28. 2. 2017.

/

COM (2017) 
99

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledu na cesti kojim se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici Izvještajno razdoblje 2013. – 2014.

/

28. 2. 2017.

/

COM (2017) 
96

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2015.

/

28. 2. 2017.

/

COM (2017) 
102

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Ubrzavanje uspostave unije tržišta kapitala: otklanjanje nacionalnih prepreka tokovima kapitala

/

27. 2. 2017.

/

COM (2017) 
98

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi direktive 2000/53/ez o otpadnim vozilima za razdoblja 2008. – 2011. I 2011. – 2014.

/

27. 2. 2017.

/

COM (2017) 
88

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi zakonodavstva EU-a o otpadu u razdoblju 2010. – 2012. Provedba Direktive 2008/98/EZ o otpadu, Direktive 86/278/EEZ o mulju iz otpadnih voda, Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) i Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima

/

27. 2. 2017.

/

COM (2017) 
93

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izricanju novčane kazne Austriji zbog manipuliranja podacima o dugu u pokrajini Salzburg

Nezakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

/

COM (2016) 
767

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

Redovni
zakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

17. 5. 2017.

COM (2016) 
864

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije

Redovni
zakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

9. 5. 2017.

COM (2016) 
861

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije

Redovni
zakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

17. 5. 2017.

COM (2017) 
97

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove

Redovni
zakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

...

COM (2017) 
85

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

Redovni
zakonodavni
postupak

24. 2. 2017.

...

COM (2017) 
95

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni
postupak

23. 2. 2017.

/

COM (2017) 
89

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni
postupak

23. 2. 2017.

/

COM (2017) 
87

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 216/2013 o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije

Redovni
zakonodavni
postupak

23. 2. 2017.

...

COM (2017) 
79

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 479/2013 od 13. svibnja 2013. o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora

Nezakonodavni
postupak

23. 2. 2017.

/

COM (2017) 
78

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ostvarenom napretku i preostalim nedostacima u Europskom kapacitetu za odgovor na hitne situacije

/

23. 2. 2017.

/

COM (2017) 
86

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba zauzeti u mjerodavnim odborima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu u vezi s prijedlozima izmjena pravilnikâ UN-a br. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 48, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 113, 118, 119, 123 i 138 i prijedlogom izmjene Konsolidirane rezolucije o izradi vozila (R.E.3) u skladu sa smjernicama o kibersigurnosti i zaštiti podataka

Nezakonodavni
postupak

22. 2. 2017.

/

COM (2017) 
68

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni uredbe Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bio industriju

Nezakonodavni
postupak

22. 2. 2017.

/

COM (2017) 
84

Izvješću Komisije Vijeću o primjeni financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog razvojnog fonda

/

21. 2. 2017.

/

COM (2017) 
41

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Četvrto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

20. 2. 2017.

/

COM (2017) 
82

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Nezakonodavni
postupak

20. 2. 2017.

/

COM (2017) 
81

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Nezakonodavni
postupak

20. 2. 2017.

/

COM (2017) 
7

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i vijeću - Razmjena i zaštita osobnih podataka u globaliziranom svijetu

/

16. 2. 2017.

/

JOIN (2017) 
7

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u Vijeću za pridruživanje uspostavljenom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane, u vezi s donošenjem Prioriteta partnerstva EU-a i Alžirske Narodne Demokratske Republike

Nezakonodavni
postupak

15. 2. 2017.

/

COM (2017) 
10

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)

Redovni
zakonodavni
postupak

14. 2. 2017.

12. 4. 2017.

COM (2017) 
57

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u području obnovljive energije

/

14. 2. 2017.

/

COM (2017) 
56

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ocjena napretka država članica u 2014. u postizanju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti do 2020. i u provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU u skladu s člankom 24. stavkom 3. Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU za 2016.

/

14. 2. 2017.

/

COM (2017) 
71

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o indeksu troškova rada

/

14. 2. 2017.

/

COM (2017) 
59

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex-post ocjeni programa „Civilno pravosuđe” (2007.-2013.)

/

13. 2. 2017.

/

COM (2017) 
69

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex post ocjeni programa Temeljna prava i građanstvo (2007. – 2013.)

/

13. 2. 2017.

/

COM (2017) 
72

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu o uvrštavanju tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. koje treba zauzeti u ime Europske unije na 60. sjednici Komisije za opojne droge

Nezakonodavni
postupak

13. 2. 2017.

/

COM (2017) 
9

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „stvaranje europskog podatkovnog gospodarstva”

/

13. 2. 2017.

/

COM (2016) 
626

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o pitanju učinkovitosti ustupa odnosno subrogacije tražbine protiv trećih strana i prioritetu ustupljene ili subrogirane tražbine u odnosu na pravo druge osobe

/

13. 2. 2017.

/

COM (2017) 
73

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije na Konferenciji stranaka u vezi s izmjenama Priloga III. Roterdamskoj konvenciji

Nezakonodavni
postupak

13. 2. 2017.

/

COM (2017) 
53

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Drugo izvješće o stanju energetske unije

/

9. 2. 2017.

/

COM (2017) 
64

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EU-a i Meksika u pogledu izmjena Priloga III. Odluci br. 2/2000 Zajedničkog vijeća EZ-a i Meksika od 23. ožujka 2000. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i metodama administrativne suradnje

Nezakonodavni
postupak

8. 2. 2017.

/

COM (2017) 
65

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EU-a i Meksika u pogledu izmjena Priloga III. Odluci br. 2/2000 Zajedničkog vijeća EZ-a i Meksika od 23. ožujka 2000. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i metodama administrativne suradnje

Nezakonodavni
postupak

8. 2. 2017.

/

COM (2017) 
67

Komisijina godišnja revizija godišnjih izvješća država članica o radu u području izvoznih kredita u smislu Uredbe (EU) br. 1233/2011

/

7. 2. 2017.

/

COM (2017) 
61

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Estoniji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni
postupak

7. 2. 2017.

/

COM (2017) 
63

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u: Zajednički izazovi i kako suradnjom postići bolje rezultate

/

6. 2. 2017.

/

COM (2017) 
55

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex post evaluaciji programa Daphne (2007. - 2013.)

/

6. 2. 2017.

/

COM (2017) 
46

Nacrt izmjene proračuna br. 1 za Opći proračun za 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu

/

5. 2. 2017.

/

COM (2017) 
45

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu

/

5. 2. 2017.

/

COM (2017) 
54

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

Redovni
zakonodavni
postupak

3. 2. 2017.

3. 4. 2017.

COM (2017) 
33

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi akcijskog plana za kružno gospodarstvo

/

3. 2. 2017.

/

JOIN (2017) 
5

Zajednički prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Vijeću za suradnju osnovanom na temelju Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica te Republike Kazahstana u pogledu rada Vijeća za suradnju, Odbora za suradnju, specijaliziranih pododbora ili drugih tijela

Nezakonodavni
postupak

3. 2. 2017.

/

COM (2016) 
826

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava

Redovni
zakonodavni
postupak

2. 2. 2017.

31. 3. 2017.

COM (2017) 
51

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesenom u Kigaliju

Nezakonodavni
postupak

2. 2. 2017.

/

COM (2017) 
31

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim porukama iz Europske unije u Sjedinjene Američke Države za potrebe Programa za praćenje financiranja terorizma

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
47

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama

Redovni
zakonodavni
postupak

1. 2. 2017.

17. 4. 2017.

COM (2017) 
49

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Kakvoća benzina i dizelskog goriva koji se upotrebljavaju za cestovni prijevoz u Europskoj uniji (Godišnje izvješće za 2014. i 2015. godinu)

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
48

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o funkcioniranju europskog tržišta ugljika

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
37

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2009/31/EZ o geološkom skladištenju ugljikova dioksida

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
42

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o operativnosti europske granične i obalne straže

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
34

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Uloga proizvodnje energije iz otpada u kružnom gospodarstvu

/

1. 2. 2017.

/

COM (2017) 
40

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o utvrđivanju Preporuke za produljenje privremenog nadzora unutarnjih granica u iznimnim okolnostima zbog kojih je ugroženo sveukupno funkcioniranje schengenskog prostora

Nezakonodavni
postupak

1. 2. 2017.

/

COM (2016) 
856

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365

Redovni
zakonodavni
postupak

1. 2. 2017.

30. 3. 2017.

COM (2016) 
819

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje

Redovni
zakonodavni
postupak

1. 2. 2017.

9. 5. 2017.

COM (2016) 
816

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje i mogući načini njegova poboljšanja u pogledu nedostatka reciprociteta s određenim trećim zemljama u području vizne politike (daljnji koraci u skladu s Komunikacijom od 12. travnja)

/

1. 2. 2017.

/

COM (2016) 
872

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni provedbe mjera iz članka 25. Direktive 2011/93/EU od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije

/

1. 2. 2017.

/

COM (2016) 
871

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Direktivom 2011/93/EU od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije

/

31. 1. 2017.

/

COM (2017) 
29

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o upotrebi i prijenosu podataka iz Zapisnika imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država

/

30. 1. 2017.

/

COM (2017) 
44

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku Rumunjske u okviru mehanizma suradnje i provjere

/

30. 1. 2017.

/

COM (2017) 
43

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku Bugarske u okviru mehanizma suradnje i provjere

/

30. 1. 2017.

/

COM (2016) 
789

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ

Redovni
zakonodavni
postupak

27. 1. 2017.

27. 3. 2017.

JOIN (2017) 
4

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Migracije na središnjoj sredozemnoj ruti Upravljanje tokovima, spašavanje života

Nezakonodavni
postupak

27. 1. 2017.

/

COM (2017) 
38

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Redovni
zakonodavni
postupak

26. 1. 2017.

29. 3. 2017.

COM (2017) 
35

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Europski istraživački prostor: vrijeme za provedbu i praćenje napretka

/

26. 1. 2017.

/

COM (2016) 
850

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012

Redovni
zakonodavni
postupak

26. 1. 2017.

24. 3. 2017.

COM (2017) 
32

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija na temelju članka 25. UFEU-a o napretku prema uspostavljanju građanstva EU-a u praksi 2013. – 2016.

/

24. 1. 2017.

/

COM (2017) 
30

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.

/

24. 1. 2017.

/

COM (2017) 
28

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o djelotvornosti direktive 89/665/eez i direktive 92/13/eez, kako su izmijenjene direktivom 2007/66/ez, u pogledu postupaka pravne zaštite u području javne nabave

/

24. 1. 2017.

/

COM (2016) 
852

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/EZ

Redovni
zakonodavni
postupak

23. 1. 2017.

21. 3. 2017.

COM (2016) 
851

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva

Redovni
zakonodavni
postupak

23. 1. 2017.

21. 3. 2017.

COM (2016) 
820

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o preporukama za reformu regulative u području profesionalnih usluga

/

23. 1. 2017.

/

COM (2016) 
742

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

/

23. 1. 2017.

/

COM (2016) 
791

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Osmo izvješće o premještanju i preseljenju

/

23. 1. 2017.

/

COM (2016) 
831

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Treće izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

20. 1. 2017.

/

COM (2016) 
822

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije

Redovni
zakonodavni
postupak

20. 1. 2017.

20. 3. 2017.

COM (2016) 
824

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europske e-kartice usluga i povezanih administrativnih usluga

Redovni
zakonodavni
postupak

20. 1. 2017.

20. 3. 2017.

COM (2016) 
823

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom i operativnom okviru za europsku e-karticu usluga uvedenu Uredbom ... [Uredba o europskoj kartici usluga]

Redovni
zakonodavni
postupak

20. 1. 2017.

20. 3. 2017.

COM (2017) 
22

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi i relevantnosti Plana rada Europske unije u području sporta za razdoblje 2014. – 2017.

/

20. 1. 2017.

/

COM (2017) 
24

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

19. 1. 2017.

/

COM (2017) 
23

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu opasnog svojstva HP 14 („ekotoksično”)

Nezakonodavni
postupak

19. 1. 2017.

/

COM (2017) 
17

Prijedlog odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

Nezakonodavni
postupak

18. 1. 2017.

/

COM (2016) 
854

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala

Redovni
zakonodavni
postupak

17. 1. 2017.

15. 3. 2017.

COM (2017) 
12

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Sigurniji i zdraviji rad za sve - Modernizacija zakonodavstva i politike EU-a o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu

/

17. 1. 2017.

/

COM (2017) 
11

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

Redovni
zakonodavni
postupak

17. 1. 2017.

15. 3. 2017.

COM (2016) 
773

Komunikacija Komisije - Plan rada za ekološki dizajn 2016. – 2019.

/

17. 1. 2017.

/

COM (2016) 
863

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)

Redovni
zakonodavni
postupak

16. 1. 2017.

6. 4. 2017.

COM (2016) 
731

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 i (EU) 2016/1624

Redovni
zakonodavni
postupak

16. 1. 2017.

14. 3. 2017.

COM (2017) 
3

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni programa praćenja država članica u skladu s Okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji

/

16. 1. 2017.

/

COM (2016) 
790

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan za jačanje europskog odgovora na krivotvorenje putnih isprava

/

16. 1. 2017.

/

COM (2016) 
810

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće za 2016. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja 2015.

/

13. 1. 2017.

/

COM (2016) 
750

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

Redovni
zakonodavni
postupak

13. 1. 2017.

10. 3. 2017.

COM (2016) 
574

Nacrt sporazuma o suradnji Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva ODLUCI VIJEĆA o odobravanju potpisivanja, u ime Unije, Sporazuma o suradnji Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva

Nezakonodavni
postupak

13. 1. 2017.

/

COM (2017) 
13

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjenama Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga XVII. (Intelektualno vlasništvo) Sporazumu o EGP-u (Uredba o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu)

Nezakonodavni
postupak

13. 1. 2017.

/

COM (2017) 
14

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi

Redovni
zakonodavni
postupak

13. 1. 2017.

13. 3. 2017.

COM (2016) 
740

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prijedlog novog Europskog konsenzusa o razvoju Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost

/

12. 1. 2017.

/

COM (2016) 
766

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave, važan korak prema kooperativnoj, povezanoj i automatiziranoj mobilnosti

/

11. 1. 2017.

/

JOIN (2016) 
52

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Obnovljeno partnerstvo s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama

Nezakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

/

COM (2016) 
811

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga

Redovni
zakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

9. 3. 2017.

COM (2016) 
821

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

Redovni
zakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

14. 3. 2017.

COM (2016) 
813

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Razvoj carinske unije i upravljanja njome

/

11. 1. 2017.

/

COM (2016) 
825

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se iznosi iz Unije ili unosi u Uniju i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005

Redovni
zakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

 

9. 3. 2017. 

 

COM (2016) 
853

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji

Redovni
zakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

8. 3. 2017.

COM (2016) 
815

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

Redovni
zakonodavni
postupak

11. 1. 2017.

9. 3. 2017.

COM (2017) 
5

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 1214/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja u skladu s člankom 26. te Uredbe

/

11. 1. 2017.

/

COM (2017) 
4

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1903 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2017.

Nezakonodavni
postupak

10. 1. 2017.

/

COM (2017) 
2

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Francuskoj sklapanja sporazuma sa Švicarskom koji uključuje odredbe koje odstupaju od članka 5. Direktive 2006/112/EZ u pogledu zračne luke Basel-Mulhouse

Nezakonodavni
postupak

10. 1. 2017.

/

COM (2016) 
862

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ

Redovni
zakonodavni
postupak

9. 1. 2017.

8. 3. 2017.

COM (2016) 
759

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013

Redovni
zakonodavni
postupak

9. 1. 2017.

8. 3. 2017.

COM (2016) 
795

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Privremeno izvješće o sudjelovanju Europske unije u povećanju kapitala Europskog investicijskog fonda i pripadajućem povećanju potpore Europskog investicijskog fonda mjerama u korist poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća u skladu s člankom 4. Odluke br. 562/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o sudjelovanju Europske unije u povećanju kapitala Europskog investicijskog fonda

/

9. 1. 2017.

/

COM (2016) 
832

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2014.

/

6. 1. 2017.

/

COM (2016) 
833

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2013/677/EU kojom se Velikom Vojvodstvu Luksemburgu odobrava primjena mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni
postupak

6. 1. 2017.

/

COM (2017) 
6

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća u prvom čitanju o donošenju Uredbe o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisâ o hrani i hrani za životinje, pravilâ o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjenama uredaba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 te direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama)

/

6. 1. 2017.

/

COM (2016) 
818

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Redovni
zakonodavni
postupak

4. 1. 2017.

2. 3. 2017.

COM (2016) 
809

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Direktive 2010/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o standardima kvalitete i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih transplantaciji

/

4. 1. 2017.

/

COM (2016) 
723

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU

Redovni
zakonodavni
postupak

4. 1. 2017.

8. 3. 2017.

   


Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite