Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

Izravno dostavljeni dokumenti od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2014.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2015.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2016.  

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom malteškog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom estonskog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumentiu 2018., tijekom bugarskog predsjedanja Vijećem:

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Vrsta postupka

Datum dostave dokumenta

Rok za provjeru supsidijarnosti

COM (2018) 
78

Izvješće Komisije Vijeću o primjeni financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog razvojnog fonda za 2017.

/

22. 2. 2018.

/

COM (2018) 
77

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o provedbi Carinskog akcijskog plana EU-a za borbu protiv povreda prava intelektualnog vlasništva za razdoblje od 2013. do 2017

/

22. 2. 2018.

/

JOIN (2017) 
19

Zajednička preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Europske komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za otvaranje pregovora i pregovaranje o moderniziranom Sporazumu o pridruživanju s Republikom Čileom

Nezakonodavni postupak

20. 2. 2018.

/

COM (2018) 
74

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

19. 2. 2018.

/

COM (2017) 
793

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (EU) 2017/2226

Redovni zakonodavni postupak

19. 2. 2018.

16. 4. 2018. 

COM (2018) 
73

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila

/

19. 2. 2018.

/

COM (2018) 
98

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020. Doprinos Europske komisije neslužbenom sastanku čelnika 23. veljače 2018.

/

19. 2. 2018.

/

COM (2017) 
794

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije)

Redovni zakonodavni postupak

19. 2. 2018.

16. 4. 2018. 

COM (2018) 
72

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

19. 2. 2018.

/

COM (2018) 
95

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Europa koja ostvaruje rezultate: institucionalne mogućnosti za učinkovitije funkcioniranje Europske unije Doprinos Europske komisije neformalnom sastanku čelnika od 23. veljače 2018.

/

16. 2. 2018.

/

COM (2017) 
763

Preporuka za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o partnerstvu između Europske unije i članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država

/

15. 2. 2018.

/

COM (2018) 
63

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 26. sjednici Odbora za reviziju OTIF-a u pogledu određenih izmjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i njezinih dodataka

Nezakonodavni postupak

15. 2. 2018.

/

COM (2018) 
69

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 i 142, konsolidiranih rezolucija R.E.3 i R.E.5 te Zajedničke rezolucije M.R.1, kao i o prijedlogu jednog novog globalnog tehničkog pravilnika UN-a

Nezakonodavni postupak

14. 2. 2018.

/

COM (2018) 
64

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Nezakonodavni postupak

14. 2. 2018.

/

COM (2018) 
71

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Nezakonodavni postupak

14. 2. 2018.

/

COM (2017) 
639

Prijedlog odluke Vijeća od... o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

13. 2. 2018.

/

COM (2017) 
789

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93

/

13. 2. 2018.

/

COM (2018) 
66

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji na sredini programskog razdoblja Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)

/

13. 2. 2018.

/

COM (2018) 
68

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Danskoj da primjeni posebnu mjeru kojom se odstupa od članka 75. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

13. 2. 2018.

/

COM (2017) 
788

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni direktive (EU) 2015/1535 od 2014. do 2015.

/

13. 2. 2018.

/

COM (2018) 
8

Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi

Nezakonodavni postupak

12. 2. 2018.

/

COM (2018) 
65

Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa zapadnim Balkanom

/

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
61

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Njemačke – EGF/2017/008 DE/Goodyear

/

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
59

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Latviji odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
58

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Mađarskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

9. 2. 2018.

/

COM (2018) 
57

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

/

7. 2. 2018.

/

COM (2018) 
70

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a - Sustav ranog upozoravanja br. 11-12/2017

/

7. 2. 2018.

/

COM (2018) 
56

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva za cestovni promet u Europskoj uniji (Godina izvješćivanja 2016.)

/

6. 2. 2018.

/

COM (2018) 
54

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (SGP) između Côte d’Ivoirea, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, o donošenju poslovnika Odbora za SGP

Nezakonodavni postupak

5. 2. 2018.

/

COM (2018) 
55

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Talijanskoj Republici odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članaka 218. i 232. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

5. 2. 2018.

/

COM (2017) 
811

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i alžirskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

2. 2. 2018.

/

COM (2018) 
46

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Trinaesto mjesečno izvješće o napretku u uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

2. 2. 2018.

/

COM (2018) 
52

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ

/

2. 2. 2018.

/

COM (2017) 
798

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i jordanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

2. 2. 2018.

/

COM (2018) 
43

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Veća zaštita i nove prilike – Komisija daje smjernice za izravnu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018.

/

2. 2. 2018.

/

COM (2017) 
809

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Arapske Republike Egipta o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i egipatskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

2. 2. 2018.

/

COM (2017) 
799

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Republike Turske o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i turskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

1. 2. 2018.

/

COM (2017) 
808

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Kraljevine Maroka o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i marokanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

1. 2. 2018.

/

COM (2018) 
50

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Evaluacija programa Erasmus+ sredinom programskog razdoblja (2014.–2020.)

/

1. 2. 2018.

/

COM (2017) 
806

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Države Izraela o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i izraelskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

31. 1. 2018.

/

COM (2017) 
805

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Libanonske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i libanonskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

/

31. 1. 2018.

/

COM (2018) 
48

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi zajedničkog sustava praćenja i evaluacije za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

/

30. 1. 2018.

/

COM (2017) 
676

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile  i  za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih  vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007  (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

30. 1. 2018.

27. 3. 2018. 

COM (2018) 
44

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o primjeni Direktive 94/80/EZ o ostvarivanju aktivnog i pasivnog biračkog prava na lokalnim izborima

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
49

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o prenošenju članka 118.a Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu, kako je izmijenjena Direktivom 2011/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. Lipnja 2011., u nacionalno zakonodavstvo država članica

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
42

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o utjecaju međunarodnih aktivnosti za dobrobit životinja na konkurentnost europskih uzgajivača stoke u globaliziranom svijetu

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
45

Izvješće Komisije Vijeću o primjeni Uredbe o plovidbenosti (za razdoblje 2014.–2016.)

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
47

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima

/

26. 1. 2018.

/

COM (2018) 
40

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi preporuke Komisije od 11. lipnja 2013. o zajedničkim načelima za kolektivne preventivne tužbe i tužbe radi naknade štete u državama članicama kod povrede prava zajamčenih zakonodavstvom Unije (2013/396/EU)

/

25. 1. 2018.

/

COM (2018) 
41

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinku Direktive 2009/110/EZ, posebno o primjeni bonitetnih zahtjeva za institucije za elektronički novac

/

25. 1. 2018.

/

COM (2018) 
31

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 61. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971.

Nezakonodavni postupak

24. 1. 2018.

/

COM (2018) 
28

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu

/

24. 1. 2018.

/

COM (2017) 
796

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

Redovni zakonodavni postupak

23. 1. 2018.

29. 3. 2018. 

COM (2017) 
795

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Redovni zakonodavni postupak

23. 1. 2018.

23. 3. 2018. 

COM (2018) 
20

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost

Redovni zakonodavni postupak

23. 1. 2018.

20. 3. 2018. 

COM (2018) 
39

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Carinskog zakonika Unije te o upotrebi ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 284. Carinskog zakonika Unije

/

23. 1. 2018.

/

COM (2018) 
24

Prijedlog preporuke Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje

Nezakonodavni postupak

23. 1. 2018.

/

COM (2018) 
37

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Prvo izvješće o napretku u smanjenju loših kredita u Europi

/

22. 1. 2018.

/

COM (2018) 
35

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o utjecaju upotrebe oksorazgradive plastike, uključujući oksorazgradive plastične vrećice za nošenje, na okoliš

/

22. 1. 2018.

/

COM (2017) 
815

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo izvješće u okviru mehanizma suspenzije viza

/

22. 1. 2018.

/

COM (2017) 
669

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Izvješće o napretku europskog migracijskog programa

/

22. 1. 2018.

/

COM (2018) 
22

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o akcijskom planu za digitalno obrazovanje

/

22. 1. 2018.

/

COM (2018) 
21

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća

Redovni zakonodavni postupak

19. 1. 2018.

19. 3. 2018. 

COM (2018) 
23

Prijedlog preporuke Vijeća o promicanju zajedničkih vrijednosti, uključivog obrazovanja i europske dimenzije poučavanja

Nezakonodavni postupak

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
38

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2016.

/

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
36

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o općem sustavu povlastica kojim je obuhvaćeno razdoblje 2016. – 2017.

/

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
6

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi u državama članicama Direktive Vijeća 2006/117/EURATOM o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva Drugo izvješće

/

19. 1. 2018.

/

COM (2018) 
10

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, vijeću, europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Mjere EU-a za poboljšanje usklađenosti s propisima o okolišu i upravljanja okolišem

/

18. 1. 2018.

/

JOIN (2018) 
1

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi strategije EU-a za Irak

Nezakonodavni postupak

18. 1. 2018.

/

COM (2018) 
34

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

18. 1. 2018.

/

COM (2018) 
33

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

Redovni zakonodavni postupak

17. 1. 2018.

19. 3. 2018. 

COM (2018) 
32

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi paketa za kružno gospodarstvo: mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (Tekst značajan za EGP)

/

17. 1. 2018.

/

COM (2018) 
29

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o okviru za praćenje kružnog gospodarstva

/

17. 1. 2018.

/

COM (2018) 
30

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Europske unije u okviru Odbora za pridruživanje EU-a i Alžira u pogledu izmjene uvjeta za primjenu carinskih povlastica za poljoprivredne proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode iz članka 14. Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država

Nezakonodavni postupak

17. 1. 2018.

/

COM (2018) 
27

Prijedlog odluke Vijeća o donošenju, u ime Europske unije, Izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije

Nezakonodavni postupak

16. 1. 2018.

/

COM (2018) 
26

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi normizacijske politike EU-a i o doprinosu europskih normi politikama EU-a

/

16. 1. 2018.

/

COM (2017) 
835

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

Nezakonodavni postupak

16. 1. 2018.

/

COM (2017) 
779

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Dvanaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

16. 1. 2018.

/

COM (2017) 
813

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje i moguća poboljšanja u pogledu nedostatka reciprociteta s određenim trećim zemljama u području vizne politike te ocjena učinkovitosti mehanizma reciprociteta iz članka 1. stavka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001

/

15. 1. 2018.

/

COM (2017) 
782

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson

/

15. 1. 2018.

/

COM (2017) 
686

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

/

15. 1. 2018.

/

COM (2018) 
19

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva

Nezakonodavni postupak

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
18

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe  (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 93/23/EEZ, 93/24/EEZ i 93/25/EEZ

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
17

Izvješće Komisije Vijeću o Direktivi 2011/64/EU o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
12

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
13

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 543/2009 o statistici usjeva

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
14

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 138/2004 o ekonomskim računima u poljoprivredi

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
9

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br.762/2008 o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
11

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br.1921/2006 o dostavi statističkih podataka o iskrcajima proizvoda ribarstva u državama članicama

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
15

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

12. 1. 2018.

/

COM (2018) 
16

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 216/2009 o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika, Uredbe (EZ) br. 217/2009 o podnošenju statističkih podataka o ulovu i aktivnostima država članica koje obavljaju ribolov u sjeverozapadnom Atlantiku i Uredbe (EZ) br. 218/2009 o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku

/

12. 1. 2018.

/

COM (2017) 
791

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU

Redovni zakonodavni postupak

11. 1. 2018.

9. 3. 2018. 

COM (2017) 
790

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010

Redovni zakonodavni postupak

11. 1. 2018.

9. 3. 2018. 

COM (2018) 
2

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Privremena evaluacija programa Obzor 2020.: najveći mogući učinak istraživanja i inovacija u EU-u

/

11. 1. 2018.

/

COM (2018) 
7

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžana o pojednostavljenju izdavanja viza u pogledu donošenja zajedničkih smjernica za provedbu Sporazuma

Nezakonodavni postupak

11. 1. 2018.

/

COM (2018) 
3

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija u sredini razdoblja Uredbe (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ, SL L 84 od 20. ožujka 2014

/

10. 1. 2018.

/

COM (2018) 
5

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Malti odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

10. 1. 2018.

/

COM (2018) 
4

Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane

Nezakonodavni postupak

10. 1. 2018.

/

COM (2018) 
1

Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o sklapanja protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu s Kraljevinom Marokom

/

8. 1. 2018.

/

COM (2017) 
812

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o međunarodnom pravno obvezujućem instrumentu na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora o očuvanju i održivom iskorištavanju morske biološke raznolikosti na područjima izvan nacionalne jurisdikcije

/

4. 1. 2018.

/

COM (2017) 
787

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Paket o robi: Jačanje povjerenja u jedinstveno tržište

/

3. 1. 2018.

/

COM (2017) 
785

Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

/

3. 1. 2018.

/

COM (2017) 
720

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o preispitivanju instrumenata za vanjsko financiranje na sredini razdoblja

/

3. 1. 2018.

/

   


Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite