Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

Izravno dostavljeni dokumenti od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2014.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2015.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2016.  

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom malteškog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom estonskog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2018., tijekom bugarskog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2018., tijekom austrijskog predsjedanja Vijećem:

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Vrsta postupka

Datum dostave dokumenta

Rok za provjeru supsidijarnosti

COM (2018) 
726

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Hrvatskoj odobrava posebna mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

6. 11. 2018.

/

COM (2018) 
724

Prijedlog odluke vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba donijeti Zajedničko vijeće osnovano na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog vijeća i poslovnika Odbora za trgovinu i razvoj

Nezakonodavni postupak

5. 11. 2018.

/

COM (2018) 
703

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Načela supsidijarnosti i proporcionalnosti: jačanje njihove uloge u donošenju politika EU-a

/

5. 11. 2018.

/

COM (2018) 
730

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba donijeti Odbor za trgovinu i razvoj osnovan na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane, u pogledu donošenja popisa arbitara

Nezakonodavni postupak

5. 11. 2018.

/

COM (2018) 
727

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2010/99/EU kojom se Republici Litvi odobrava produljenje primjene mjere kojom se odstupa od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

5. 11. 2018.

/

COM (2018) 
728

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi sporazumâ o slobodnoj trgovini 1. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017.

/

31. 10. 2018.

/

COM (2018) 
721

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2015/2429 kojom se Latviji odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članka 26. stavka 1. točke (a) te članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

31. 10. 2018.

/

COM (2018) 
717

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sedmom sastanku stranaka Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) u vezi s donošenjem određenih izmjena Priloga 3. Sporazumu

Nezakonodavni postupak

30. 10. 2018.

/

COM (2018) 
664

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Skupini stručnjaka Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o Europskom sporazumu o radu posada vozila u međunarodnom cestovnom prijevozu

Nezakonodavni postupak

29. 10. 2018.

/

COM (2018) 
708

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

Nezakonodavni postupak

29. 10. 2018.

/

COM (2018) 
709

Pismo izmjene br. 1 za Nacrt općeg proračuna za 2019. Ažurirane procijenjene potrebe za poljoprivredne rashode Učinak dogovora o prijedlozima Komisije i učinak novih inicijativa Prilagodbe na temelju najnovijih događaja Tehnički ispravci

/

29. 10. 2018.

/

COM (2018) 
713

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/790/EZ kojom se Republici Poljskoj odobrava primjena mjere kojom se odstupa od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

26. 10. 2018.

/

COM (2018) 
711

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o napretku provedbe Akcijskog plana EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom

/

26. 10. 2018.

/

COM (2018) 
716

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću eu i Pariški sporazum o klimi: Analiza napretka na Konferenciji COP u Katowicama (kako se zahtijeva u članku 21. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ)

/

26. 10. 2018.

/

COM (2018) 
714

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Nizozemskoj da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

26. 10. 2018.

/

COM (2018) 
706

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Primjena pravila Unije o tržišnom natjecanju na poljoprivredni sektor

/

26. 10. 2018.

/

JOIN (2018) 
22

Zajednički prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/735 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

Nezakonodavni postupak

26. 10. 2018.

/

COM (2018) 
710

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Crnome moru za 2019.

Nezakonodavni postupak

24. 10. 2018.

/

COM (2018) 
719

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa

Redovni zakonodavni postupak

24. 10. 2018.

19. 12. 2018.

COM (2018) 
490

Izvješće Komisije Godišnje izvješće za 2017. o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti

/

23. 10. 2018.

/

COM (2018) 
705

Izvješće komisije europskom parlamentu i vijeću o aktivnostima Zaklade za MSFI, EFRAG-a i PIOB-a u 2017.

/

23. 10. 2018.

/

COM (2018) 
491

Izvješće Komisije Godišnje izvješće za 2017. o odnosima Europske komisije s Nacionalnim parlamentima

/

23. 10. 2018.

/

COM (2018) 
698

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i Direktive 2002/15/EZ o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza u razdoblju 2015.–2016.

/

18. 10. 2018.

/

COM (2018) 
701

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Petnaesto izvješće Pregled mjera trgovinske zaštite trećih zemalja protiv Europske unije za 2017.

/

18. 10. 2018.

/

COM (2018) 
699

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba obveza EU-a u području politike za sigurnost opskrbe hranom i ishrane: treće dvogodišnje izvješće

/

18. 10. 2018.

/

COM (2018) 
673

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Održivo biogospodarstvo za Europu: Jačanje veze gospodarstva, društva i okoliša

/

18. 10. 2018.

/

COM (2018) 
696

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Akcijskog plana za jačanje odgovora EU-a na krivotvorenje putnih isprava

/

18. 10. 2018.

/

COM (2018) 
704

Nacrt izmjene Proračuna br. 6 za Opći proračun za 2018. Smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)

/

18. 10. 2018.

/

COM (2018) 
661

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama provedenima u 2017.

/

18. 10. 2018.

/

COM (2018) 
707

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Europskom odboru za izradu standardâ u području unutarnje plovidbe i u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom o donošenju standardâ o tehničkim pravilima za plovila unutarnje plovidbe

Nezakonodavni postupak

17. 10. 2018.

/

COM (2018) 
697

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Sažetak zbirnog izvješća o primjeni Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

/

17. 10. 2018.

/

COM (2018) 
690

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Šesnaesto izvješće o napretku u uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

16. 10. 2018.

/

COM (2018) 
689

Komunikacija Komisije Vijeću - Europski razvojni fond (ERF): procjene obveza, plaćanja i doprinosa država članica za 2018., 2019. i 2020. te neobvezujuća predviđanja za 2021. i 2022.

/

16. 10. 2018.

/

COM (2018) 
687

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Dugoročna predviđanja budućih priljeva i odljeva proračuna EU-a (2019.-2023.)

/

16. 10. 2018.

/

COM (2018) 
688

Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje trebaju platiti države članice radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2020., godišnji iznos za 2019., prvi obrok za 2019. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2021. i 2022.

Nezakonodavni postupak

15. 10. 2018.

/

COM (2018) 
684

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u pisanom postupku koji će pokrenuti Odbor tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) za donošenje izmjena Jedinstvenih tehničkih propisa GEN-B i Jedinstvenih tehničkih propisa TAF

Nezakonodavni postupak

12. 10. 2018.

/

COM (2018) 
683

Prijedlog odluke vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

12. 10. 2018.

/

COM (2018) 
682

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u (OMNIBUS II)

Nezakonodavni postupak

12. 10. 2018.

/

COM (2018) 
675

Izvješće Komisije o radu Odbora u 2017.

/

12. 10. 2018.

/

COM (2018) 
686

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Godišnji program rada Unije za europsku normizaciju za 2019.

/

11. 10. 2018.

/

COM (2018) 
672

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za pridruživanje u sastavu zaduženom za trgovinu osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

Nezakonodavni postupak

10. 10. 2018.

/

COM (2018) 
674

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 i 137 i globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 9, te o prijedlozima triju novih pravilnika UN-a

Nezakonodavni postupak

10. 10. 2018.

/

JOIN (2018) 
31

Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Povezivanje Europe i Azije – temelji za strategiju EU-a

Nezakonodavni postupak

9. 10. 2018.

/

COM (2018) 
676

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove za 2019. i 2020.

Nezakonodavni postupak

8. 10. 2018.

/

COM (2018) 
678

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, Protokola o njegovoj provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu

Nezakonodavni postupak

8. 10. 2018.

/

COM (2018) 
679

Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u okviru Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka i Protokola o njegovoj provedbi

Nezakonodavni postupak

8. 10. 2018.

/

COM (2018) 
677

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, Protokola o njegovoj provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu

Nezakonodavni postupak

8. 10. 2018.

/

COM (2018) 
668

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (Uredba EU-a o drvu) Dvogodišnje izvješće za razdoblje od ožujka 2015. do veljače 2017.

/

5. 10. 2018.

/

COM (2018) 
667

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Grčke – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

/

4. 10. 2018.

/

COM (2018) 
665

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) br. 978/2012 o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008

/

4. 10. 2018.

/

COM (2018) 
669

Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2018.

Nezakonodavni postupak

4. 10. 2018.

/

COM (2018) 
658

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji

/

4. 10. 2018.

/

COM (2018) 
663

Izvješće Komisije o primjeni u 2017. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

/

3. 10. 2018.

/

COM (2018) 
634

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (preinaka) Doprinos Europske komisije za sastanak čelnika u Salzburgu od 19. do 20. rujna 2018.

Redovni zakonodavni postupak

1. 10. 2018.

12. 12. 2018.

COM (2018) 
647

Komunikacija Komisije Europskom vijeću, Europskom parlamentu i Vijeću - Snažniji globalni akter: učinkovitije donošenje odluka u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a

/

1. 10. 2018.

/

COM (2018) 
637

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Osiguravanje slobodnih i poštenih europskih izbora Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u Salzburgu 19.-20. rujna 2018.

/

1. 10. 2018.

/

COM (2018) 
638

Smjernice Komisije o primjeni prava Unije o zaštiti podataka u kontekstu izbora Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u Salzburgu 19.-20.rujna 2018.

/

1. 10. 2018.

/

COM (2018) 
640

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u Salzburgu, održanog 19. i 20. rujna 2018

Redovni zakonodavni postupak

1. 10. 2018.

12. 12. 2018.

COM (2018) 
631

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u Salzburgu 19.–20. rujna 2018.

Redovni zakonodavni postupak

1. 10. 2018.

12. 12. 2018.

COM (2018) 
633

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010 Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u Salzburgu od 19. do 20. rujna 2018.

Redovni zakonodavni postupak

1. 10. 2018.

12. 12. 2018.

COM (2018) 
635

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Poboljšanje zakonitih načina dolaska u Europu: neizostavan dio uravnotežene i sveobuhvatne migracijske politike Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u Salzburgu 19.-20. rujna 2018.

/

1. 10. 2018.

/

COM (2018) 
632

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR) Doprinos Europske komisije za sastanak čelnika u Salzburgu od 19. do 20. rujna 2018.

/

1. 10. 2018.

/

COM (2018) 
644

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj investicijskoj banci - Prema učinkovitijoj financijskoj strukturi za ulaganja izvan Europske unije

/

1. 10. 2018.

/

COM (2018) 
657

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na drugom zasjedanju Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi u pogledu donošenja smjernica iz njezina članka 10. stavaka 2. i 3. za međuskladištenje žive, osim otpada koji sadržava živu, koje je prihvatljivo za okoliš

Nezakonodavni postupak

26. 9. 2018.

/

COM (2018) 
646

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo); Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala; Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo; Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih

Redovni zakonodavni postupak

25. 9. 2018.

11. 1. 2019.

COM (2018) 
656

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi zakonodavstva EU-a o otpadu, uključujući izvješće o ranom upozoravanju za države članice za koje postoji rizik da neće ostvariti cilj za 2020. u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada

/

24. 9. 2018.

/

COM (2018) 
641

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Europskom vijeću - Europa koja štiti: inicijativa za proširenje ovlasti Ureda europskog javnog tužitelja na prekogranična kaznena djela terorizma Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u Salzburgu 19.-20. rujna 2018.

/

24. 9. 2018.

/

COM (2018) 
651

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi

/

21. 9. 2018.

/

COM (2018) 
643

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Komunikacija o novom Savezu Afrike i Europe za održiva ulaganja i radna mjesta: prijenos partnerstva za ulaganja i poslove na sljedeću razinu

/

20. 9. 2018.

/

COM (2018) 
652

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Ujedinjenoj Kraljevini odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članaka 16. i 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

20. 9. 2018.

/

COM (2018) 
653

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/54/EU kojom se Republici Sloveniji odobrava uvođenje posebne mjere kojom se odstupa od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

20. 9. 2018.

/

COM (2018) 
553

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 29. godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije i borbi protiv prijevara – 2017.

/

19. 9. 2018.

/

COM (2018) 
636

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u Salzburgu 19.–20. rujna 2018.

Redovni zakonodavni postupak

19. 9. 2018.

14. 11. 2018.

COM (2018) 
645

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje Unijina okvira za bonitetni nadzor i nadzor sprečavanja pranja novca u financijskim institucijama

/

17. 9. 2018.

/

COM (2018) 
642

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Europskom odboru za izradu standardâ u području unutarnje plovidbe i u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom o donošenju standardâ za stručne kvalifikacije u unutarnjoj plovidbi

Nezakonodavni postupak

17. 9. 2018.

/

COM (2018) 
629

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Jedanaesto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EPFRR) Financijska godina 2017.

/

17. 9. 2018.

/

COM (2018) 
628

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Jedanaesto izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi - Financijska godina 2017.

/

14. 9. 2018.

/

COM (2018) 
626

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje je u ime Europske unije potrebno donijeti u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)

Nezakonodavni postupak

14. 9. 2018.

/

COM (2018) 
625

Prijedlog uredbe Vijeća o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za odredene proizvode ribarstva za razdoblje od 2019. do 2020. i upravljanju njima

Nezakonodavni postupak

14. 9. 2018.

/

COM (2018) 
627

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o sveukupnom funkcioniranju službenih kontrola provedenih u državama članicama u razdoblju 2014.–2016. radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te zdravlju i dobrobiti životinja

/

14. 9. 2018.

/

COM (2018) 
457

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće za 2017. o upravljanju proračunom EU-a i o njegovoj uspješnosti

/

13. 9. 2018.

/

COM (2018) 
624

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za zaštitu morskog okoliša i Odboru za pomorsku sigurnost Međunarodne pomorske organizacije u pogledu donošenja izmjena pravila 14.1. Priloga VI. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova i Međunarodnom kodeksu o poboljšanom programu inspekcija tijekom pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje iz 2011.

Nezakonodavni postupak

13. 9. 2018.

/

COM (2018) 
623

Izvješće Komisije o napretku u pripremi za pojačanu ulogu Agencije Europske unije za željeznice u skladu s Direktivom (EU) 2016/797 o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji

/

13. 9. 2018.

/

COM (2018) 
639

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ

Redovni zakonodavni postupak

12. 9. 2018.

13. 11. 2018.

COM (2018) 
630

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara Doprinos Europske Komisije za sastanak čelnika u Salzburgu 19.–20. rujna 2018.

Redovni zakonodavni postupak

12. 9. 2018.

13. 11. 2018.

COM (2018) 
621

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Portugala EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

/

10. 9. 2018.

/

COM (2018) 
614

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023.

Redovni zakonodavni postupak

10. 9. 2018.

5. 11. 2018.

COM (2018) 
622

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za javnu nabavu u pogledu pristupanja Australije Sporazumu o javnoj nabavi

Nezakonodavni postupak

7. 9. 2018.

/

COM (2018) 
612

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji Europeane i daljnjim koracima

/

6. 9. 2018.

/

COM (2018) 
611

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i bivše jugoslavenske republike Makedonije u pogledu djelovanja koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji

Nezakonodavni postupak

5. 9. 2018.

/

COM (2018) 
610

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o statusu između Europske unije i bivše jugoslavenske republike Makedonije u pogledu djelovanja koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji

Nezakonodavni postupak

5. 9. 2018.

/

COM (2018) 
519

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnji financijski izvještaji Europskog razvojnog fonda za 2017.

/

5. 9. 2018.

/

COM (2018) 
609

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jamstvima koja se pokrivaju iz općeg proračuna Stanje na dan 31. prosinca 2017.

/

5. 9. 2018.

/

COM (2018) 
521

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Europske unije za 2017.

/

4. 9. 2018.

/

COM (2018) 
613

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/120 u pogledu ribolovnih mogućnosti za lubin

Nezakonodavni postupak

4. 9. 2018.

/

COM (2018) 
332

Preporuka za odluku vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom visokokvalitetnog goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta

/

3. 9. 2018.

/

COM (2018) 
607

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma s Kraljevinom Norveškom, Republikom Islandom, Švicarskom Konfederacijom i Kneževinom Lihtenštajnom o sudjelovanju tih država u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

Nezakonodavni postupak

3. 9. 2018.

/

COM (2018) 
606

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma s Kraljevinom Norveškom, Republikom Islandom, Švicarskom Konfederacijom i Kneževinom Lihtenštajnom o sudjelovanju tih država u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

Nezakonodavni postupak

3. 9. 2018.

/

COM (2018) 
608

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2019. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Baltičkome moru

Nezakonodavni postupak

3. 9. 2018.

/

COM (2018) 
605

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Radnoj skupini za carinska pitanja koja imaju učinak na promet te Odboru za unutarnji promet u okviru Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, u vezi s predviđenim donošenjem nove Konvencije o pojednostavnjenju postupka prelaska granica za putnike, prtljagu i prijavljenu prtljagu u međunarodnom željezničkom prijevozu

Nezakonodavni postupak

3. 9. 2018.

/

COM (2018) 
604

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2018.

/

COM (2018) 
603

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2018.

/

JOIN (2018) 
24

Odluka Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za suradnju osnovanom Sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, u pogledu donošenja prioritetâ partnerstva između EU-a i Azerbajdžana

Nezakonodavni postupak

23. 8. 2018.

/

COM (2018) 
601

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EU-a i zemalja zajedničkog provoza (ZZP) osnovanom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku u vezi s izmjenama te Konvencije

Nezakonodavni postupak

22. 8. 2018.

/

COM (2018) 
599

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Mađarskoj odobrava mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) te članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

20. 8. 2018.

/

COM (2018) 
364

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2018.

/

20. 8. 2018.

/

COM (2018) 
548

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF/2018/001 NL/Financijske uslužne djelatnosti

/

20. 8. 2018.

/

JOIN (2018) 
25

Odluka Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim sporazumom između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane, u pogledu donošenja odluka Zajedničkog odbora o njegovu poslovniku i opisu poslova pododborâ i radnih skupina

Nezakonodavni postupak

17. 8. 2018.

/

COM (2018) 
547

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Zaštita ulaganja unutar EU-a

/

17. 8. 2018.

/

COM (2018) 
596

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

/

17. 8. 2018.

/

COM (2018) 
595

Izvješće Komisije - Godišnje izvješće o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti u Europskoj uniji za 2016.

/

17. 8. 2018.

/

COM (2018) 
597

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Odboru regija o primjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1302/2013 u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija

/

17. 8. 2018.

/

COM (2018) 
598

Odluka Vijeća o utvrđivanju stajališta koje Europska unija treba zauzeti u vezi s izmjenama prilogâ Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) i propisa priloženih Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) koje su donijeli Radna skupina za prijevoz opasnih tvari – WP.15 i Upravni odbor ADN-a

Nezakonodavni postupak

17. 8. 2018.

/

COM (2018) 
594

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti

/

16. 8. 2018.

/

COM (2018) 
581

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeća izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u pogledu provedbe i rezultata programa Periklo 2020. za zaštitu eura od krivotvorenja u 2017.

/

13. 8. 2018.

/

COM (2018) 
580

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Odboru za trgovinu i održivi razvoj CETA-e osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, o utvrđivanju popisâ osoba koje su voljne biti članovi odbora iz poglavlja 23. i poglavlja 24. Sporazuma

Nezakonodavni postupak

10. 8. 2018.

/

COM (2018) 
579

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Direktivom 2014/40/EU o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda

/

8. 8. 2018.

/

COM (2018) 
578

Izvješće Komisije o zapošljavanju ugovornog osoblja u 2016.

/

8. 8. 2018.

/

COM (2018) 
576

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na Zajedničkom odboru EU-a i zemalja zajedničkog provoza (ZZP) uspostavljenom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o pojednostavnjivanju formalnosti u trgovini robom te Zajedničkom odboru EU-a i zemalja zajedničkog provoza (ZZP) uspostavljenom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku u pogledu poziva Ujedinjenoj Kraljevini da pristupi tim konvencijama

Nezakonodavni postupak

8. 8. 2018.

/

COM (2018) 
543

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ažurirano izvješće o napretku Kosova* u provedbi preostalih mjerila iz plana za liberalizaciju viznog režima, kako je opisano u četvrtom izvješću o napretku od 4. svibnja 2016.

/

7. 8. 2018.

/

COM (2018) 
577

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za očuvanje i kontrolu primjenjivih na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1386/2007

Redovni zakonodavni postupak

7. 8. 2018.

...

COM (2018) 
545

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2016. (sažetak)

/

7. 8. 2018.

/

COM (2018) 
575

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Sudjelovanje Europske unije kao stalnog promatrača u Pacifičkoj zajednici (SPC)

/

6. 8. 2018.

/

COM (2018) 
573

Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Côte d’Ivoirea, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

6. 8. 2018.

/

COM (2018) 
571

Prijedlog Odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta Europske unije u vezi s odlukom Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

6. 8. 2018.

/

COM (2018) 
574

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane, u pogledu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

6. 8. 2018.

/

COM (2018) 
569

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

/

6. 8. 2018.

/

COM (2018) 
572

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o provedbi inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a za 2017.

/

6. 8. 2018.

/

COM (2018) 
565

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastanku sudionica Sporazuma OECD-a o službeno podupiranim izvoznim kreditima

Nezakonodavni postupak

3. 8. 2018.

/

COM (2018) 
568

Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

Redovni zakonodavni postupak

2. 8. 2018.

29. 10. 2018.

COM (2018) 
567

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

Redovni zakonodavni postupak

2. 8. 2018.

29. 10. 2018.

COM (2018) 
563

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o imenovanju članova povjerenstva iz članka 14. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1939

Nezakonodavni postupak

1. 8. 2018.

/

COM (2018) 
564

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Srednjoročna procjena Uredbe (EU) br. 911/2014 o višegodišnjem financiranju djelovanja Europske agencije za pomorsku sigurnost u području odziva na onečišćenje mora s brodova te naftnih i plinskih postrojenja

/

1. 8. 2018.

/

COM (2018) 
562

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni programa mjera država članica u skladu s Okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji

/

1. 8. 2018.

/

COM (2018) 
561

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 36. godišnje izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o antidampinškim, antisubvencijskim i zaštitnim mjerama EU-a (2017.)

/

1. 8. 2018.

/

COM (2018) 
365

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Redovni zakonodavni postupak

1. 8. 2018.

...

COM (2018) 
559

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 13. Općoj skupštini Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu određenih izmjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i njezinih dodataka

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2018.

/

COM (2018) 
350

Prijedlog odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2018.

/

COM (2018) 
508

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o privremenoj evaluaciji provedbe Programa o pravima, jednakosti i građanstvu 2014.–2020.

/

25. 7. 2018.

/

COM (2018) 
507

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o privremenoj ocjeni provedbe programa Pravosuđe za razdoblje 2014.–2020.

/

25. 7. 2018.

/

COM (2018) 
551

Prijedlog odluke Vijeća o primjeni u Uniji pravilnika br. 9, 63 i 92 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o jedinstvenim odredbama o homologaciji vozila na tri kotača, mopeda i zamjenskih sustava za prigušivanje ispuha za vozila kategorije L s obzirom na emisiju zvuka

Nezakonodavni postupak

25. 7. 2018.

/

COM (2018) 
556

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 30. ožujka 2019.

/

25. 7. 2018.

/

COM (2018) 
540

Izvješće Komisije - Praćenje primjene zakonodavstva Europske unije Godišnje izvješće za 2017.

/

24. 7. 2018.

/

COM (2018) 
358

Prijedlog direktive Vijeća o uspostavljanju privremene putne isprave EU-a i stavljanju izvan snage Odluke 96/409/ZVSP

Redovni zakonodavni postupak

24. 7. 2018.

19. 10. 2018.

COM (2018) 
546

Prijedlog odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane

Nezakonodavni postupak

23. 7. 2018.

/

COM (2018) 
554

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 4-6/2018

/

20. 7. 2018.

/

COM (2018) 
549

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Drugo izvješće o napretku u provedbi Strategije EU-a i Akcijskog plana za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima

/

20. 7. 2018.

/

COM (2018) 
537

Nacrt izmjene Proračuna br. 5 za Opći Proračun za 2018. Otkazivanje pričuve za potporu Turskoj iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), povećanje sredstva za Europski instrument za susjedstvo (ENI) i humanitarnu pomoć za druge hitne mjere te izmjena plana radnih mjesta Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) u kontekstu inicijative WiFi4EU

/

19. 7. 2018.

/

COM (2018) 
542

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastanku sudionica Sporazuma OECD-a o službeno podupiranim izvoznim kreditima

Nezakonodavni postupak

19. 7. 2018.

/

COM (2018) 
379

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”)

Redovni zakonodavni postupak

18. 7. 2018.

22. 10. 2018.

COM (2018) 
539

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2009/1013/EU kojom se Austriji odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

18. 7. 2018.

/

COM (2018) 
378

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima

Redovni zakonodavni postupak

18. 7. 2018.

15. 10. 2018.

JOIN (2018) 
17

Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi za strategiju EU-a protiv nelegalnog vatrenog oružja, malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva „Osiguravanje oružja, zaštita građana”

Nezakonodavni postupak

17. 7. 2018.

/

COM (2018) 
534

Mišljenje Komisije o nacrtu izmjene Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije koji je 26. ožujka 2018. izložio Sud

/

17. 7. 2018.

/

COM (2018) 
541

Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije da u ime Europske unije otvori pregovore o sklapanju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i protokola s Republikom Gambijom

/

17. 7. 2018.

/

COM (2018) 
480

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]

Redovni zakonodavni postupak

17. 7. 2018.

12. 10. 2018.

COM (2018) 
478

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]

Redovni zakonodavni postupak

17. 7. 2018.

12. 10. 2018.

JOIN (2018) 
21

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim sporazumom o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora i o osnivanju pododborâ i specijaliziranih radnih skupina te donošenju njihovih nadležnosti

Nezakonodavni postupak

16. 7. 2018.

/

COM (2018) 
533

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda u pogledu količinskog ograničenja za otkup obranog mlijeka u prahu

Nezakonodavni postupak

16. 7. 2018.

/

COM (2018) 
535

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o davanju odobrenja Španjolskoj da na električnu energiju koja se izravno dostavlja plovilima na vezu u luci primjenjuje sniženu stopu trošarine u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ

Nezakonodavni postupak

16. 7. 2018.

/

COM (2018) 
538

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razvoju jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja u državama članicama i razvoju tržišnog natjecanja između nominiranih operatora tržišta električne energije u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe Komisije 2015/1222 („CACM”)

/

16. 7. 2018.

/

COM (2018) 
532

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

Nezakonodavni postupak

13. 7. 2018.

/

COM (2018) 
531

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razvoju, potvrđivanju i pravnoj prihvatljivosti alternativnih metoda koje se primjenjuju umjesto ispitivanja na životinjama u području kozmetičke industrije (2015.–2017.)

/

10. 7. 2018.

/

COM (2018) 
485

Prijedlog uredbe Vijeća o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. Europski razvojni fond

Nezakonodavni postupak

9. 7. 2018.

/

JOIN (2018) 
9

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje Unija treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje uspostavljenom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, u vezi s donošenjem dokumenta: „Jačanje povlaštenog partnerstva EU-a i Tunisa: strateški prioriteti za razdoblje 2018.–2020.”

Nezakonodavni postupak

6. 7. 2018.

/

COM (2018) 
523

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Drugo izvješće o primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 723/2009 od 25. lipnja 2009. o pravnom okviru Zajednice za Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC)

/

6. 7. 2018.

/

COM (2018) 
528

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Hondurasa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

6. 7. 2018.

/

COM (2018) 
530

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

6. 7. 2018.

/

COM (2018) 
527

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije da u interesu Europske unije prihvati pristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

6. 7. 2018.

/

COM (2018) 
526

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

6. 7. 2018.

/

JOIN (2018) 
19

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroko, s druge strane, u vezi s donošenjem preporuke o produženju akcijskog plana EU-Maroko kojim se uspostavlja napredni status (2013.–2017.)

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
524

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Prvo dvogodišnje izvješće o napretku razvoja EU-ove carinske unije i njezinog upravljanja

/

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
500

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1970 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2018.

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
517

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi s postupkom rješavanja spora DS492 unutar WTO-a Mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
518

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi s postupkom rješavanja spora DS492 unutar WTO-a Mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
516

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o „obvezama povjerenja u statistiku” država članica kako je propisano Uredbom (EZ) br.223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009.

/

5. 7. 2018.

/

COM (2018) 
502

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–2024.)

Nezakonodavni postupak

4. 7. 2018.

/

COM (2018) 
505

Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–-2024.)

Nezakonodavni postupak

4. 7. 2018.

/

JOIN (2018) 
20

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Malezije, s druge strane

Nezakonodavni postupak

4. 7. 2018.

/

COM (2018) 
503

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–2024.)

Nezakonodavni postupak

4. 7. 2018.

/

COM (2018) 
346

Prijedlog direktive Vijeća o općim aranžmanima za trošarine (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

4. 7. 2018.

1. 10. 2018.

COM (2018) 
510

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, o zamjeni Protokola I uz taj Sporazum, koji se odnosi na definiciju pojma „proizvodi s podrijetlom” i načine administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

Nezakonodavni postupak

4. 7. 2018.

/

COM (2018) 
513

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Jamstvenom fondu za vanjska djelovanja i upravljanju njime u 2017.

/

3. 7. 2018.

/

COM (2018) 
515

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2018.

/

COM (2018) 
514

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2018.

/

COM (2018) 
464

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o privremenoj evaluaciji Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutarnju sigurnost

/

2. 7. 2018.

/

COM (2018) 
487

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Dvanaesto godišnje izvješće za 2017. o provedbi pomoći Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

/

2. 7. 2018.

/

COM (2018) 
509

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Latviji da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

2. 7. 2018.

/

COM (2018) 
504

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prilagodba minimalnih iznosa utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom

/

2. 7. 2018.

/

COM (2018) 
499

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (kodificirani tekst)

Redovni zakonodavni postupak

2. 7. 2018.

...

   

Priopćenja  
3. 7. 2018.
Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018.
Zagreb - U povodu obilježavanja pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018. godine.

Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite