Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

Izravno dostavljeni dokumenti od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2014.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2015.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2016.  

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom malteškog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom estonskog predsjedanja Vijećem: 

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Vrsta postupka

Datum dostave dokumenta

Rok za provjeru supsidijarnosti

COM (2017) 
558

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Europskog migracijskog programa

/

16. 10. 2017.

/

COM (2017) 
594

Izvješće Komisije o radu odbora u 2016.

/

16. 10. 2017.

/

COM (2017) 
569

Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama

Redovni zakonodavni postupak

16. 10. 2017.

... 

COM (2017) 
567

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu ovjerenog poreznog obveznika

Redovni zakonodavni postupak

16. 10. 2017.

... 

COM (2017) 
591

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jedinstvenom nadzornom mehanizmu uspostavljenom na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013

/

13. 10. 2017.

/

COM (2017) 
539

Izmjena Prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (Komisijin prijedlog o EMIR-u II), koji je u postupku donošenja

Redovni zakonodavni postupak

13. 10. 2017.

16. 10. 2017. 

COM (2017) 
566

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi akcijskog plana o PDV-u Put k jedinstvenom EU-ovom području PDV-a – vrijeme je za djelovanje

/

13. 10. 2017.

/

COM (2017) 
568

Prijedlog provedbene uredbe Vijeća o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu određenih izuzeća za transakcije unutar Zajednice

Nezakonodavni postupak

13. 10. 2017.

/

COM (2017) 
593

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora uspostavljenog Konvencijom od 20. svibnja 1987. o pojednostavljivanju formalnosti u trgovini robom u vezi s prijedlozima izmjena te Konvencije

Nezakonodavni postupak

13. 10. 2017.

/

COM (2017) 
477

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”)

Redovni zakonodavni postupak

12. 10. 2017.

...

COM (2017) 
590

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ispitivanju europske norme o elektroničkom izdavanju računa, u skladu s Direktivom 2014/55/EU

/

11. 10. 2017.

/

COM (2017) 
547

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Pravedan i učinkovit sustav oporezivanja u Europskoj uniji za jedinstveno digitalno tržište

/

11. 10. 2017.

/

COM (2017) 
586

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Evaluacija na sredini provedbenog razdoblja trećeg zdravstvenog programa (2014. – 2020.) u skladu s Uredbom (EU) br. 282/2014 o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014. – 2020.)

/

11. 10. 2017.

/

COM (2017) 
495

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

Redovni zakonodavni postupak

11. 10. 2017.

6. 12. 2017. 

COM (2017) 
476

Komunikacija Komisije Europskom paralmentu i Vijeću - Optimalno iskorištavanje potencijala Direktive NIS – prema učinkovitoj provedbi Direktive (EU) 2016/1148 o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije

/

10. 10. 2017.

/

COM (2017) 
478

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

/

10. 10. 2017.

/

COM (2017) 
585

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće godišnje izvješće o provedbi Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije/Perua

/

10. 10. 2017.

/

COM (2017) 
587

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o nacionalnim akcijskim planovima država članica i o napretku u provedbi Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida

/

10. 10. 2017.

/

COM (2017) 
589

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija primjene Uredbe (EU, EURATOM) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999

/

9. 10. 2017.

/

COM (2017) 
584

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u okviru Odbora za trgovinu u vezi s izmjenom Priloga XII. Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, u kojem je utvrđen popis kolumbijskih tijela za javnu nabavu u skladu s odredbama glave VI. („Javna nabava”)

Nezakonodavni postupak

9. 10. 2017.

/

COM (2017) 
572

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju

/

6. 10. 2017.

/

COM (2017) 
573

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Poticanje ulaganja dobrovoljnom ex-ante procjenom aspekata javne nabave za velike infrastrukturne projekte

/

6. 10. 2017.

/

COM (2017) 
563

Prijedlog preporuke Vijeća o Europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja

Nezakonodavni postupak

5. 10. 2017.

/

COM (2017) 
565

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja”

Redovni zakonodavni postupak

5. 10. 2017.

6. 12. 2017.

COM (2017) 
574

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, o zamjeni Protokola I. uz taj Sporazum, u pogledu definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

Nezakonodavni postupak

5. 10. 2017.

/

COM (2017) 
582

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u (Pripremno djelovanje Unije za istraživanja u području obrane)

Nezakonodavni postupak

5. 10. 2017.

/

COM (2017) 
564

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Odbora za pridruživanje u sastavu zaduženom za trgovinu, koji je osnovan na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu sveobuhvatnog hodograma koji je Republika Moldova dostavila u vezi s provedbom Sporazuma u području javne nabave

Nezakonodavni postupak

4. 10. 2017.

/

COM (2017) 
561

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Kraljevini Nizozemskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

3. 10. 2017.

/

COM (2017) 
557

Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Europske komisije za pregovore s državama CARIFORUM-a o Sporazumu o zaštiti zemljopisnih oznaka na temelju članka 145. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a

/

2. 10. 2017.

/

COM (2017) 
470

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Sedmo izvješće o napretku provedbe Izjave EU-a i Turske

/

2. 10. 2017.

/

COM (2017) 
467

Izvješće Komisije - Peto izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o operativnosti europske granične i obalne straže

/

2. 10. 2017.

/

COM (2017) 
556

Prijedlog odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora, donesenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 1563/2006 od 5. listopada 2006.

Nezakonodavni postupak

29. 9. 2017.

/

COM (2017) 
559

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji

Redovni zakonodavni postupak

29. 9. 2017.

27. 11. 2017. 

COM (2017) 
542

Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje integriranog nadzora u cilju jačanja unije tržišta kapitala i financijske integracije u okruženju koje se mijenja

/

28. 9. 2017.

/

COM (2017) 
491

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o provedbi strategije trgovinske politike Trgovina za sve Osiguravanje napredne trgovinske politike za svladavanje globalizacije

/

27. 9. 2017.

/

COM (2017) 
560

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP radi uključivanja novih psihoaktivnih tvari u definiciju „droge” te stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP

Redovni zakonodavni postupak

27. 9. 2017.

... 

COM (2017) 
548

Prijedlog uredbe europskog parlamenta i vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

27. 9. 2017.

23. 11. 2017. 

COM (2017) 
554

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Deseto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EPFRR) financijska godina 2016.

/

27. 9. 2017.

/

COM (2017) 
545

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst)

Redovni zakonodavni postupak

26. 9. 2017.

... 

COM (2017) 
546

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija na sredini provedbenog razdoblja Uredbe (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ

/

26. 9. 2017.

/

COM (2017) 
496

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva

/

26. 9. 2017.

/

COM (2017) 
489

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP

Redovni zakonodavni postupak

26. 9. 2017.

21. 11. 2017. 

COM (2017) 
465

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Petnaesto izvješću o premještanju i preseljenju

/

26. 9. 2017.

/

JOIN (2017) 
37

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Nezakonodavni postupak

25. 9. 2017.

/

JOIN (2017) 
36

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Nezakonodavni postupak

25. 9. 2017.

/

COM (2017) 
549

Preporuka za odluku Vijeća kojom se Komisiji odobrava sklapanje, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Armenije, s druge strane

/

25. 9. 2017.

/

COM (2017) 
543

Prijedlog Provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2012/232/EU kojom se Rumunjskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) te članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

25. 9. 2017.

/

COM (2017) 
535

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o financijskim instrumentima koji na dan 31. prosinca 2016. primaju potporu iz općeg proračuna u skladu s člankom 140. stavkom 8. Financijske uredbe

/

25. 9. 2017.

/

COM (2017) 
471

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Peto izvješće o napretku Okvira za partnerstvo s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa

/

22. 9. 2017.

/

COM (2017) 
534

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu  - Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
494

Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prihvaćanje izravnih stranih ulaganja uz istovremenu zaštitu ključnih interesa

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
383

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Zaštita financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara Godišnje izvješće za 2016.

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
492

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Uravnotežena i napredna trgovinska politika za ostvarivanje prednosti globalizacije

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
493

Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o konvenciji kojom se uspostavlja multilateralni sud za rješavanje ulagačkih sporova

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
473

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Tehnička prilagodba financijskog okvira za 2018. u skladu s kretanjima BND-a (ESA 2010) (Članak 6. Uredbe Vijeća br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.) kojom se ažurira i zamjenjuje Komunikacija COM(2017)220 final

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
544

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Izvršnom odboru Programa Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice

Nezakonodavni postupak

19. 9. 2017.

/

COM (2017) 
481

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Redovni zakonodavni postupak

19. 9. 2017.

14. 11. 2017.

COM (2017) 
482

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi

Redovni zakonodavni postupak

18. 9. 2017.

... 

COM (2017) 
490

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o popisu kritičnih sirovina za EU 2017.

/

18. 9. 2017.

/

COM (2017) 
484

Prijedlog odluke vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske Unije i Republike Mauricijusa

Nezakonodavni postupak

15. 9. 2017.

/

COM (2017) 
497

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće Komisije tijelu koje daje razrješnicu u vezi s unutarnjim revizijama provedenima 2016. (članak 99. stavak 5. Financijske uredbe)

/

15. 9. 2017.

/

COM (2017) 
483

Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske Unije i Republike Mauricijusa

Nezakonodavni postupak

15. 9. 2017.

/

COM (2017) 
486

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

Nezakonodavni postupak

15. 9. 2017.

/

COM (2017) 
488

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Jamstvenom fondu za vanjska djelovanja i upravljanju njime u 2016.

/

14. 9. 2017.

/

COM (2017) 
472

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom

/

13. 9. 2017.

/

COM (2017) 
474

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću kojim se ocjenjuje u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Direktivom 2013/40/EU o napadima na informacijske sustave i o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2005/222/PUP

/

13. 9. 2017.

/

COM (2017) 
469

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Novim Zelandom

/

13. 9. 2017.

/

COM (2017) 
499

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2017/... od 27. svibnja 2017. o sklapanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

Nezakonodavni postupak

11. 9. 2017.

/

COM (2017) 
365

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu  - Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Europske unije za 2016.

/

11. 9. 2017.

/

COM (2017) 
364

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnji financijski izvještaji Europskog razvojnog fonda za 2016.

/

11. 9. 2017.

/

COM (2017) 
468

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o potrebi za privremenim isključenjem izvedenica kojima se trguje na burzi iz područja primjene članaka 35. i 36. Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata

/

11. 9. 2017.

/

COM (2017) 
464

Izvješće Komisije Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom odboru za sistemske rizike i Europskom parlamentu o praćenju kretanja na tržištu EU-a za pružanje usluga zakonske revizije subjektima od javnog interesa u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) 537/2014

/

7. 9. 2017.

/

COM (2017) 
463

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na sljedeće tri sjednice Međunarodne komisije za kitolov, uključujući povezane sastanke i mjere između sjednica

Nezakonodavni postupak

4. 9. 2017.

/

COM (2017) 
460

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o privremenoj evaluaciji Mehanizma Unije za civilnu zaštitu za razdoblje 2014. – 2016.

/

31. 8. 2017.

/

COM (2017) 
455

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti o prijedlozima stranaka Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja za izmjene dodataka Konvenciji na dvanaestom zasjedanju Konferencije stranaka

Nezakonodavni postupak

30. 8. 2017.

/

COM (2017) 
458

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Revizija Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma u sredini programskog razdoblja

/

30. 8. 2017.

/

COM (2017) 
459

Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće o Unijinu instrumentu srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica u skladu s člankom 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 332/2002

/

30. 8. 2017.

/

COM (2017) 
435

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
429

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
431

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
430

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
436

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
452

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice

Redovni zakonodavni postupak

29. 8. 2017.

...

COM (2017) 
432

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
461

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkom moru za 2018.

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
457

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje je u ime Europske unije potrebno donijeti u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
433

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
434

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
405

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Četrnaesto izvješće o premještanju i preseljenju

/

28. 8. 2017.

/

COM (2017) 
456

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Deseto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi - Financijska godina 2016.

/

28. 8. 2017.

/

COM (2017) 
453

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Godišnji program rada Unije za europsku normizaciju za 2018.

/

28. 8. 2017.

/

COM (2017) 
451

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Poljskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

23. 8. 2017.

/

COM (2017) 
438

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 609/2013 o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

/

22. 8. 2017.

/

COM (2017) 
428

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Nezakonodavni postupak

16. 8. 2017.

/

COM (2017) 
427

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Nezakonodavni postupak

16. 8. 2017.

/

COM (2017) 
485

Nacrt izmjene Proračuna br. 5 za Opći Proračun za 2017. kojim se osiguravaju financijska sredstva za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i povećava pričuva za hitnu financijsku pomoć (EAR) nakon preispitivanja Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru

/

14. 8. 2017.

/

COM (2017) 
425

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u pogledu prijedloga o standardima kakvoće za voće i povrće koje treba donijeti Radna skupina za standarde kakvoće poljoprivrednih proizvoda Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE-RS.7)

Nezakonodavni postupak

14. 8. 2017.

/

COM (2017) 
424

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici

Redovni zakonodavni postupak

11. 8. 2017.

/

COM (2017) 
426

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Rumunjskoj odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

11. 8. 2017.

/

COM (2017) 
407

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Deveto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

10. 8. 2017.

/

COM (2017) 
423

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je Komisiji dodijeljena Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

/

10. 8. 2017.

/

COM (2017) 
422

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

Redovni zakonodavni postupak

9. 8. 2017.

...

COM (2017) 
421

Prijedlog Provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2014/797/EU kojom se Republici Estoniji odobrava primjena mjere kojom se odstupa od članka 26. stavka 1. točke (a) te članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

9. 8. 2017.

/

COM (2017) 
419

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama

/

8. 8. 2017.

/

COM (2017) 
420

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedivosti financijskog instrumenta kojim bi se olakšalo sigurno i prihvatljivo recikliranje brodova

/

8. 8. 2017.

/

COM (2017) 
408

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Upravnom odboru za Konvenciju TIR u pogledu prijedloga izmjene Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR

Nezakonodavni postupak

8. 8. 2017.

/

COM (2017) 
416

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba donijeti u ime Europske unije u Međunarodnom vijeću za šećer u pogledu produljenja Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992.

Nezakonodavni postupak

7. 8. 2017.

/

COM (2017) 
410

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2011/335/EU kojom se Republici Litvi odobrava primjena mjere kojom se odstupa od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
412

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Nezakonodavni postupak

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
414

Preporuka za odluku Vijeća kojom se Europskoj komisiji odobrava da u ime Europske zajednice za atomsku energiju sklopi Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

/

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
413

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
379

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za financijsku godinu 2015. (Sažetak)

/

2. 8. 2017.

/

COM (2017) 
411

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o kratkoročnim statistikama kako se zahtijeva člankom 14. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/1998

/

2. 8. 2017.

/

COM (2017) 
343

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

Redovni zakonodavni postupak

1. 8. 2017.

27. 10. 2017. 

COM (2017) 
340

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti

/

1. 8. 2017.

/

COM (2017) 
346

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o radu Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

/

1. 8. 2017.

/

COM (2017) 
480

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za osiguranje financiranja za Europski fond za održivi razvoj

/

1. 8. 2017.

/

COM (2017) 
406

Prijedlog direktive Vijeća o provedbi Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Europski savez transportnih radnika (ETF) o izmjeni Direktive Vijeća 2009/13/EZ u skladu s izmjenama Konvencije o radu pomoraca iz 2006. donesenima 2014. koje je Međunarodna konferencija rada odobrila 11. lipnja 2014.

Nezakonodavni postupak

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
385

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.)

Redovni zakonodavni postupak

28. 7. 2017.

26. 10. 2017. 

COM (2017) 
404

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Sažetak godišnjih izvješća o provedbi operativnih programa sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u 2015.

/

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
394

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
395

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
391

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
390

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
393

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
392

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
386

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o manipulaciji sportskim natjecanjima s obzirom na pitanja povezana s materijalnim kaznenim pravom i pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
399

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje uime Unije treba donijeti Zajedničko vijeće CARIFORUM-EU iz Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s uspostavom popisa arbitara

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
388

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
402

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
403

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
396

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje u ime Unije treba donijeti Zajedničko vijeće CARIFORUM-EU iz Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s izmjenom Priloga IX. Protokolu I.: Prekomorske zemlje i područja

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
354

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Osmo izvješće o napretku prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji

/

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
401

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Četrnaesto izvješće - Pregled mjera trgovinske zaštite trećih zemalja protiv Europske unije za 2016.

/

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
341

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija između država članica putem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS)

/

25. 7. 2017.

/

COM (2017) 
375

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara

Redovni zakonodavni postupak

25. 7. 2017.

...

COM (2017) 
352

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011

Redovni zakonodavni postupak

25. 7. 2017.

23. 10. 2017.

COM (2017) 
344

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011

Redovni zakonodavni postupak

25. 7. 2017.

20. 10. 2017.

COM (2017) 
409

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a - Sustav ranog upozoravanja br. 6 – 7/2017.

/

25. 7. 2017.

/

COM (2017) 
384

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske unije i Republike Armenije o pojednostavnjenju izdavanja viza u pogledu donošenja zajedničkih smjernica za provedbu Sporazuma

Nezakonodavni postupak

25. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
31

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi strategije EU-a o Afganistanu

/

24. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
30

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Zajedničkog okvira za suzbijanje hibridnih prijetnji – odgovor Europske unije

/

24. 7. 2017.

/

COM (2017) 
380

Preporuka za odluku Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2009/415/EZ o postojanju prekomjernog deficita u Grčkoj

/

19. 7. 2017.

/

COM (2017) 
382

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta Europske unije o odluci Odbora za SGP osnovanog Privremenim sporazumom kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji i promjenama popisa zemalja i područja pridruženih Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

19. 7. 2017.

/

COM (2017) 
376

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje inovacija u europskim regijama: strategije za otporni, uključivi i održivi rast

/

18. 7. 2017.

/

COM (2017) 
378

Prijedlog odluke Vijeća u pogledu članstva EU-a u Međunarodnoj studijskoj grupi za gumu (IRSG)

Nezakonodavni postupak

18. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
24

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u Vijeću za suradnju osnovanom u skladu sa Sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Nezakonodavni postupak

18. 7. 2017.

/

COM (2017) 
331

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja

Redovni zakonodavni postupak

14. 7. 2017.

16. 10. 2017. 

COM (2017) 
377

Izvješće Komisije o procjeni načina dodjele kvota u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014

/

13. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
23

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom u skladu sa Sporazumom o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora i osnivanja dviju posebnih radnih skupina

Nezakonodavni postupak

12. 7. 2017.

/

COM (2017) 
373

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Inicijalno preispitivanje područja primjene Uredbe o ostvarivanju prava

/

11. 7. 2017.

/

COM (2017) 
374

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje će se u ime Europske unije zauzeti u Vijeću za pridruživanje EU – Turska u pogledu izmjene Protokola 2. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ – Turska o trgovinskim aranžmanima za poljoprivredne proizvode

Nezakonodavni postupak

11. 7. 2017.

/

COM (2017) 
351

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće za 2016. o upravljanju proračunom EU-a i o njegovu izvršenju

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
372

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Jedanaesto godišnje izvješće za 2016. o provedbi pomoći Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
371

Izvješće Komisije Vijeću - Trinaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
370

Izvješće Komisije - Praćenje primjene zakonodavstva Europske Unije - Godišnje izvješće za 2016.

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
366

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na šestom zasjedanju sastanka stranaka Aarhuške konvencije u pogledu predmeta o usklađenosti ACCC/C/2008/32

Nezakonodavni postupak

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
368

Komunikacija Komisije o trenutačnom stanju u području zajedničke ribarstvene politike i savjetovanju o ribolovnim mogućnostima za 2018.

/

6. 7. 2017.

/

COM (2017) 
541

Nacrt izmjene Proračuna br. 4 za opći proračun za 2017. priložen Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije za pružanje pomoći Italiji

Proračunski postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
367

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
369

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
540

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

Proračunski postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
361

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodifikacija)

Redovni zakonodavni postupak

4. 7. 2017.

...

COM (2017) 
286

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Zrakoplovstvo: otvorena i povezana Europa

/

4. 7. 2017.

/

COM (2017) 
330

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Trinaesto izvješće o premještanju i preseljenju

/

4. 7. 2017.

/

COM (2017) 
600

Izvješće Komisije - Godišnje izvješće za 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti

/

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
601

Izvješće Komisije - Godišnje izvješće za 2016. o odnosima Europske komisije s nacionalnim parlamentima

/

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
324

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
359

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Hrvatske, Nizozemske, Portugala i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup San Marina Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
360

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Rumunjske da u interesu Europske unije prihvati pristup Čilea, Islanda i Bahama Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
356

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
357

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

   


Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite