Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europski poslovi
 
Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije na hrvatskom jeziku

Izravno dostavljeni dokumenti od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2014.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2015.

Izravno dostavljeni dokumenti u 2016.  

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom malteškog predsjedanja Vijećem

Izravno dostavljeni dokumenti u 2017., tijekom estonskog predsjedanja Vijećem: 

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Vrsta postupka

Datum dostave dokumenta

Rok za provjeru supsidijarnosti

COM (2017) 
827

Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda

Redovni zakonodavni postupak

8. 12. 2017.

... 

COM (2017) 
825

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja

Redovni zakonodavni postupak

8. 12. 2017.

... 

COM (2017) 
826

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

Redovni zakonodavni postupak

7. 12. 2017.

1. 2. 2018.

COM (2017) 
821

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Daljnje mjere za dovršetak Europske ekonomske i monetarne unije: Plan

/

7. 12. 2017.

/

COM (2017) 
740

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

/

7. 12. 2017.

/

COM (2017) 
823

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci o Europskom ministru gospodarstva i financija

/

7. 12. 2017.

/

COM (2017) 
822

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Novi proračunski instrumenti za stabilno europodručje unutar okvira unije

/

7. 12. 2017.

/

COM (2017) 
824

Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog usmjerenja država članica

Redovni zakonodavni postupak

7. 12. 2017.

... 

COM (2017) 
742

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti

Redovni zakonodavni postupak

7. 12. 2017.

1. 2. 2018.

COM (2017) 
741

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o evaluaciji na sredini razdoblja Programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo 2020.”)

/

6. 12. 2017.

/

COM (2017) 
670

Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora sa Švicarskom Konfederacijom o sporazumu o utvrđivanju uvjeta sudjelovanja Švicarske Konfederacije u radu Agencije za europski GNSS

/

6. 12. 2017.

/

COM (2017) 
738

Izvješće Komisije o primjeni u 2016. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

/

6. 12. 2017.

/

COM (2017) 
712

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Utvrđivanje pristupa EU-a patentima bitnima za normu

/

5. 12. 2017.

/

COM (2017) 
707

Komunikacija komisije europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Uravnotežen sustav provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovor na današnje društvene izazove

/

5. 12. 2017.

/

COM (2017) 
733

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

Nezakonodavni postupak

5. 12. 2017.

/

COM (2017) 
706

Izmijenjeni prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost

Redovni zakonodavni postupak

5. 12. 2017.

12. 12. 2017.

COM (2017) 
728

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o koracima poduzetima u pogledu Strategije EU-a za iskorjenjivanje trgovanja ljudima i utvrđivanju daljnjih konkretnih mjera

/

4. 12. 2017.

/

COM (2017) 
688

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskoj investicijskoj banci - Treće izvješće o stanju energetske unije

/

4. 12. 2017.

/

COM (2017) 
731

Prijedlog uredbe Vijeća o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife za određenu robu vrste koja će se ugraditi u zrakoplove ili upotrebljavati za njih te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1147/2002

Nezakonodavni postupak

4. 12. 2017.

/

COM (2017) 
725

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi, funkcioniranju i učinkovitosti vršne .eu domene

/

4. 12. 2017.

/

COM (2017) 
727

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 2010/75/EU i završnim izvješćima o zakonodavstvu koje joj je prethodilo (version 22/09/2017)

/

4. 12. 2017.

/

COM (2017) 
726

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

4. 12. 2017.

/

COM (2017) 
734

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

Redovni zakonodavni postupak

4. 12. 2017.

... 

COM (2017) 
674

Nacrt zajedničkog izvješća Komisije i Vijeća o zapošljavanju uz Komunikaciju Komisije o Godišnjem pregledu rasta za 2018.

/

1. 12. 2017.

/

COM (2017) 
735

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove

Redovni zakonodavni postupak

1. 12. 2017.

... 

COM (2017) 
721

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jamstvima obuhvaćenima općim proračunom: stanje na dan 31. prosinca 2016.

/

1. 12. 2017.

/

COM (2017) 
723

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

1. 12. 2017.

/

COM (2017) 
722

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju i privremenoj primjeni, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

1. 12. 2017.

/

COM (2017) 
719

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom vijeću koje je osnovano u okviru Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

1. 12. 2017.

/

COM (2017) 
698

Prijedlog uredbe Vijeća o programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2019.-2020.) koji nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

Nezakonodavni postupak

1. 12. 2017.

/

COM (2017) 
697

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Privremena evaluacija programa Euratoma za istraživanja i osposobljavanje za razdoblje 2014.–2018.

/

1. 12. 2017.

/

COM (2017) 
770

Preporuka za preporuku vijeća o ekonomskoj politici europodručja

/

1. 12. 2017.

/

COM (2017) 
724

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Švedske za primjenu sniženih stopa trošarine na električnu energiju koja se potroši u kućanstvima i poduzećima u uslužnom sektoru koja se nalaze na određenim područjima na sjeveru Švedske u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ

Nezakonodavni postupak

1. 12. 2017.

/

COM (2017) 
709

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

30. 11. 2017.

/

COM (2017) 
711

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

Nezakonodavni postupak

30. 11. 2017.

/

COM (2017) 
713

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Budućnost hrane i poljoprivrede

/

29. 11. 2017.

/

COM (2017) 
699

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o podatcima koji se odnose na utjecaj koji na proračun ima godišnje ažuriranje za 2017. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te koeficijenti ispravka koji se primjenjuju

/

29. 11. 2017.

/

COM (2017) 
800

Komunikacija Komisije - Nacrti proračunskih planova za 2018.: ukupna ocjena

/

28. 11. 2017.

/

COM (2017) 
771

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Izvješće o mehanizmu upozoravanja za 2018. (sastavljeno u skladu s člancima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1176/2011 o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža)

/

27. 11. 2017.

/

COM (2017) 
661

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju članaka 13., 18. i 45. u vezi s ovlastima EBA-e za provedbu obvezujućeg posredovanja kako bi se uzeo u obzir budući razvoj u području prava o financijskim uslugama

/

27. 11. 2017.

/

COM (2017) 
677

Prijedlog odluke Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica

Nezakonodavni postupak

27. 11. 2017.

/

COM (2017) 
803

Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Rumunjska nije poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na Preporuku Vijeća od 16. lipnja 2017.

/

25. 11. 2017.

/

COM (2017) 
802

Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj

/

25. 11. 2017.

/

COM (2017) 
801

Preporuka za odluku Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2008/713/EZ o postojanju prekomjernog deficita u Ujedinjenoj Kraljevini

/

25. 11. 2017.

/

COM (2017) 
690

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Godišnji pregled rasta za 2018.

/

24. 11. 2017.

/

COM (2017) 
687

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ocjena napretka država članica u postizanju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti do 2020. i u provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti u skladu s člankom 24. stavkom 3. Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU za 2017.

/

24. 11. 2017.

/

COM (2017) 
692

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda u pogledu količinskog ograničenja za otkup obranog mlijeka u prahu

Nezakonodavni postupak

24. 11. 2017.

/

COM (2017) 
900

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke EU 2017/344 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2017.

/

24. 11. 2017.

/

COM (2017) 
693

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o funkcioniranju europskog tržišta ugljika

/

24. 11. 2017.

/

COM (2017) 
682

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o uzimanju i davanju zajmova Europske unije u 2016.

/

23. 11. 2017.

/

COM (2017) 
680

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

/

23. 11. 2017.

/

COM (2017) 
653

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

Redovni zakonodavni postupak

23. 11. 2017.

22. 1. 2018.

COM (2017) 
684

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima Zaklade za MSFI, EFRAG-a i PIOB-a u 2016.

/

23. 11. 2017.

/

COM (2017) 
683

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009

/

23. 11. 2017.

/

COM (2017) 
648

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

Redovni zakonodavni postupak

23. 11. 2017.

22. 1. 2018.

COM (2017) 
696

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 8-10/2017

/

22. 11. 2017.

/

COM (2017) 
652

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Prema najširoj uporabi alternativnih goriva – Akcijski plan za infrastrukturu za alternativna goriva u skladu s člankom 10. stavkom 6. Direktive 2014/94/EU, uključujući procjenu nacionalnih okvira politike u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2014/94/EU

/

21. 11. 2017.

/

COM (2017) 
667

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Postizanje prosperiteta trgovinom i ulaganjima Ažuriranje zajedničke strategije EU-a o pomoći za trgovinu iz 2007.

/

21. 11. 2017.

/

COM (2017) 
679

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

/

21. 11. 2017.

/

COM (2017) 
672

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Crnome moru za 2018.

Nezakonodavni postupak

21. 11. 2017.

/

COM (2017) 
750

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku Bugarske u okviru mehanizma suradnje i provjere

/

21. 11. 2017.

/

COM (2017) 
751

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku Rumunjske u okviru mehanizma suradnje i provjere

/

21. 11. 2017.

/

JOIN (2017) 
41

Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Poboljšanje vojne mobilnosti u Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

20. 11. 2017.

/

COM (2017) 
657

Izvješće Komisije Vijeću o Programu EU-a za gradove

/

20. 11. 2017.

/

COM (2017) 
678

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Akcijski plan EU-a za razdoblje 2017.–2019. Borba protiv razlike u plaćama između spolova

/

20. 11. 2017.

/

COM (2017) 
671

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Izvješće o provedbi Preporuke Komisije o jačanju načela jednake plaće za muškarce i žene transparentnim putem

/

20. 11. 2017.

/

COM (2017) 
673

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Obrazovanjem i kulturom jačati europski identitet Doprinos Europske komisije sastanku na vrhu u Göteborgu 17. studenoga 2017.

/

17. 11. 2017.

/

COM (2017) 
666

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EU – Švicarska u vezi s tehničkom revizijom Sporazuma o izravnom osiguranju osim životnog osiguranja

Nezakonodavni postupak

17. 11. 2017.

/

COM (2017) 
663

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba donijeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu dopune Priloga I.-A te, u Odboru za pridruživanje u sastavu za trgovinu, u pogledu ponovnog izračuna rasporeda ukidanja izvoznih carina iz priloga I.-C i  I.-D Sporazumu o pridruživanju

Nezakonodavni postupak

16. 11. 2017.

/

COM (2017) 
647

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

Redovni zakonodavni postupak

16. 11. 2017.

11. 1. 2018.

COM (2017) 
660

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina

Redovni zakonodavni postupak

16. 11. 2017.

11. 1. 2018.

COM (2017) 
536

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Uredba (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredba (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala, Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo, Uredba (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja, Uredba (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; i Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira

Redovni zakonodavni postupak

16. 11. 2017.

11. 1. 2018.

JOIN (2017) 
43

Zajednički prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Zajedničkom vijeću osnovanom na temelju Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane, u pogledu donošenja odluka o poslovniku Zajedničkog vijeća i Zajedničkog odbora

Nezakonodavni postupak

16. 11. 2017.

/

COM (2017) 
665

Izvješće Komisije - Izvješće o primjeni Direktive 96/82/EZ o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari u državama članicama za razdoblje 2012. – 2014.

/

16. 11. 2017.

/

COM (2017) 
668

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije u pogledu držanja javnih robnih zaliha radi osiguranja dovoljnih količina hrane, domaćih potpora koje dovode do iskrivljavanja trgovinske razmjene, među ostalim za pamuk, ograničenja izvoza u području poljoprivrede, subvencija za ribarstvo, nacionalnih propisa o uslugama i MSP-ova/transparentnosti regulatornih mjera za trgovinu robom

Nezakonodavni postupak

16. 11. 2017.

/

COM (2017) 
664

Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora sa Švicarskom Konfederacijom o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika radi omogućivanja sudjelovanja Švicarske Konfederacije u radu Agencije Europske unije za željeznice

/

15. 11. 2017.

/

COM (2017) 
675

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ostvarivanje mobilnosti s niskom razinom emisija Europska unija koja štiti naš planet, osnažuje svoje potrošače te brani svoju industriju i radnike

/

14. 11. 2017.

/

COM (2017) 
643

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Brazilu nad sjemenskim usjevima krmnog bilja i sjemenskim usjevima žitarica i u pogledu jednakovrijednosti sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica proizvedenog u Brazilu te u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Moldovi nad sjemenskim usjevima žitarica, sjemenskim usjevima povrća i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i u pogledu jednakovrijednosti sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja proizvedenog u Moldovi

Redovni zakonodavni postupak

14. 11. 2017.

... 

COM (2017) 
662

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o politikama humanitarne pomoći Europske unije i njihovoj provedbi u 2016.

/

13. 11. 2017.

/

COM (2017) 
658

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Procjena potrebe za preispitivanjem Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

/

13. 11. 2017.

/

COM (2017) 
659

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Latviji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

10. 11. 2017.

/

COM (2017) 
537

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

Redovni zakonodavni postupak

10. 11. 2017.

5. 1. 2018.

COM (2017) 
656

Odluka Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora za izmjenu Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992.

/

9. 11. 2017.

/

COM (2017) 
588

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžana o pojednostavljenju izdavanja viza, u pogledu donošenja njegova poslovnika

/

9. 11. 2017.

/

COM (2017) 
654

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi sporazumâ o slobodnoj trgovini 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.

/

9. 11. 2017.

/

COM (2017) 
631

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija u skladu s člankom 58. Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

/

8. 11. 2017.

/

COM (2017) 
655

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Direktive 2013/30/EU o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti

/

8. 11. 2017.

/

COM (2017) 
640

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga II.(Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

/

7. 11. 2017.

/

COM (2017) 
646

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Dvije godine nakon Pariza – Napredak u ispunjavanju obveza EU-a u području klime (kako se zahtijeva na temelju članka 21. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ)

/

7. 11. 2017.

/

COM (2017) 
651

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Dovršetak Agende za bolju regulativu: boljim rješenjima do boljih rezultata

/

7. 11. 2017.

/

COM (2017) 
628

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 37. sastanku Stalnog odbora Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa u vezi s izmjenom njezina Dodatka II.

Nezakonodavni postupak

7. 11. 2017.

/

COM (2017) 
610

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za poboljšanje spremnosti s obzirom na rizike za kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu sigurnost

/

7. 11. 2017.

/

COM (2017) 
645

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije

Nezakonodavni postupak

7. 11. 2017.

/

COM (2017) 
592

Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o dovršetku bankarske unije

/

7. 11. 2017.

/

COM (2017) 
650

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Program rada Komisije 2018.

/

6. 11. 2017.

/

COM (2017) 
620

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni izmjene Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije

Nezakonodavni postupak

6. 11. 2017.

/

COM (2017) 
642

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija priloženo ocjeni u sredini provedbenog razdoblja programa LIFE

/

6. 11. 2017.

/

COM (2017) 
638

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a

Nezakonodavni postupak

6. 11. 2017.

/

COM (2017) 
639

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a

Nezakonodavni postupak

6. 11. 2017.

/

COM (2017) 
644

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Odboru veleposlanika AKP-a i EU-a u pogledu provedbe članka 68. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EU-a

Nezakonodavni postupak

6. 11. 2017.

/

COM (2017) 
641

Odluka Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog veterinarskog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima u vezi s Odlukom br. 1/2017 u pogledu izmjene dodatka 6. Prilogu 11. Sporazumu

Nezakonodavni postupak

6. 11. 2017.

/

COM (2017) 
608

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Jedanaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

3. 11. 2017.

/

COM (2017) 
635

Odluka Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara uspostavljenom na temelju Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

Nezakonodavni postupak

3. 11. 2017.

/

COM (2017) 
629

Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora u Rumunjskoj

/

2. 11. 2017.

/

COM (2017) 
630

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 576/2013 o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca

/

31. 10. 2017.

/

COM (2017) 
636

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji 2015. i 2016.

/

31. 10. 2017.

/

JOIN (2017) 
40

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba donijeti u Zajedničkom odboru ministara i Zajedničkom odboru za suradnju koji su osnovani Sporazumom o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane, o predviđenom donošenju pravila i postupaka Zajedničkog odbora ministara, pravila djelovanja Zajedničkog odbora za suradnju te pravila djelovanja pododbora koje osnuje Zajednički odbor za suradnju

Nezakonodavni postupak

31. 10. 2017.

/

COM (2017) 
637

Izmijenjeni prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

Redovni zakonodavni postupak

31. 10. 2017.

26. 12. 2017.

COM (2017) 
612

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za potporu zaštiti javnih prostora

/

30. 10. 2017.

/

COM (2017) 
479

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Ulaganje u pametnu, inovativnu i održivu industriju Obnovljena strategija industrijske politike EU-a

/

27. 10. 2017.

/

COM (2017) 
611

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o prvom godišnjem preispitivanju funkcioniranja europsko-američkog sustava zaštite privatnosti

/

27. 10. 2017.

/

COM (2017) 
621

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

26. 10. 2017.

/

COM (2017) 
624

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

26. 10. 2017.

/

COM (2017) 
632

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pravilima koje je donijelo tijelo za imenovanje svake institucije za provedbu Pravilnika o osoblju

/

26. 10. 2017.

/

COM (2017) 
626

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Stanje lijekova za pedijatrijsku upotrebu u EU-u – 10 godina od donošenja Uredbe o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu

/

26. 10. 2017.

/

COM (2017) 
625

Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje trebaju platiti države članice radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2019., godišnji iznos za 2018., prvi obrok za 2018. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2020. i 2021.

/

25. 10. 2017.

/

COM (2017) 
622

Komunikacija Komisije Vijeću - Europski razvojni fond (ERF): procjene obveza, plaćanja i doprinosa država članica za 2017., 2018., 2019. i neobvezujuća predviđanja za 2020. i 2021.

/

25. 10. 2017.

/

COM (2017) 
623

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a

/

25. 10. 2017.

/

COM (2017) 
633

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008

Redovni zakonodavni postupak

25. 10. 2017.

...

COM (2017) 
571

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama

Redovni zakonodavni postupak

25. 10. 2017.

20. 12. 2017. 

COM (2017) 
615

Pismo izmjene br. 1 za Nacrt proračuna za 2018. - Ažuriranje procijenjenih potreba za poljoprivredne rashode i ostale prilagodbe (pričuva za Fond solidarnosti Europske unije, agencije i administrativne rashode)

/

25. 10. 2017.

/

COM (2017) 
619

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju pristojbi na proizvodnju i koeficijenta za izračun dodatne pristojbe u sektoru šećera za tržišnu godinu 1999./2000. i utvrđivanju pristojbi na proizvodnju u sektoru šećera za tržišnu godinu 2000./2001.

Nezakonodavni postupak

24. 10. 2017.

/

COM (2017) 
570

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o očuvanju i jačanju schengenskog područja

/

23. 10. 2017.

/

COM (2017) 
613

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Grčke – EGF/2017/003 GR/Attica retail

/

23. 10. 2017.

/

COM (2017) 
618

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Finske – EGF/2017/005 FI/Maloprodaja

/

23. 10. 2017.

/

COM (2017) 
597

Nacrt izmjene proračuna br. 6 za opći Proračun za 2017. - Smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva i novčane kazne)

/

23. 10. 2017.

/

COM (2017) 
616

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi programa Galileo i EGNOS te rezultatima Agencije za europski GNSS

/

23. 10. 2017.

/

COM (2017) 
617

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Srednjoročna evaluacija programa Copernicus (2014.-2020.)

/

23. 10. 2017.

/

COM (2017) 
609

Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti na Zajedničkom odboru osnovanom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku u pogledu prijedloga izmjena te Konvencije

Nezakonodavni postupak

20. 10. 2017.

/

COM (2017) 
614

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o provedbi sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje

/

20. 10. 2017.

/

COM (2017) 
603

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu o prijedlogu izmjena Priloga II. Protokolu o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju koje u ime Unije treba donijeti na Dvadesetom redovitom sastanku ugovornih stranaka Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja

Nezakonodavni postupak

20. 10. 2017.

/

COM (2017) 
607

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Dodatnog protokola kojim se dopunjuje Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (CETS br. 217)

Nezakonodavni postupak

19. 10. 2017.

/

COM (2017) 
606

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (CETS br. 196)

Nezakonodavni postupak

19. 10. 2017.

/

COM (2017) 
604

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 29. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365 od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012

/

19. 10. 2017.

/

COM (2017) 
602

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 i 134, globalnih tehničkih pravilnika UN-a br. 6 i 15, poslovnika WP.29 i Općih smjernica za regulatorne postupke UN-a i prijelazne odredbe u pravilnicima UN-a te u pogledu prijedloga triju novih pravilnika UN-a, jednog novog globalnog tehničkog pravilnika UN-a i prijedloga nove Zajedničke rezolucije

Nezakonodavni postupak

18. 10. 2017.

/

COM (2017) 
599

Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2017.

Nezakonodavni postupak

18. 10. 2017.

/

COM (2017) 
538

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike

Redovni zakonodavni postupak

18. 10. 2017.

13. 12. 2017. 

COM (2017) 
555

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu Povećanje odgovornosti internetskih platformi

/

18. 10. 2017.

/

COM (2017) 
487

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

Redovni zakonodavni postupak

17. 10. 2017.

... 

COM (2017) 
596

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode

Nezakonodavni postupak

17. 10. 2017.

/

COM (2017) 
595

Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške u vezi s dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode postignut na temelju članka 19. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru

Nezakonodavni postupak

17. 10. 2017.

/

COM (2017) 
466

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Deseto izvješće o napretku u uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

17. 10. 2017.

/

COM (2017) 
598

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu 35. godišnje izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o antidampinškim, antisubvencijskim i zaštitnim mjerama EU-a (2016.)

/

17. 10. 2017.

/

COM (2017) 
558

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Europskog migracijskog programa

/

16. 10. 2017.

/

COM (2017) 
594

Izvješće Komisije o radu odbora u 2016.

/

16. 10. 2017.

/

COM (2017) 
569

Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama

Redovni zakonodavni postupak

16. 10. 2017.

12. 12. 2017. 

COM (2017) 
567

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu ovjerenog poreznog obveznika

Redovni zakonodavni postupak

16. 10. 2017.

12. 12. 2017.

COM (2017) 
591

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jedinstvenom nadzornom mehanizmu uspostavljenom na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013

/

13. 10. 2017.

/

COM (2017) 
539

Izmjena Prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (Komisijin prijedlog o EMIR-u II), koji je u postupku donošenja

Redovni zakonodavni postupak

13. 10. 2017.

16. 10. 2017. 

COM (2017) 
566

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi akcijskog plana o PDV-u Put k jedinstvenom EU-ovom području PDV-a – vrijeme je za djelovanje

/

13. 10. 2017.

/

COM (2017) 
568

Prijedlog provedbene uredbe Vijeća o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu određenih izuzeća za transakcije unutar Zajednice

Nezakonodavni postupak

13. 10. 2017.

/

COM (2017) 
593

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora uspostavljenog Konvencijom od 20. svibnja 1987. o pojednostavljivanju formalnosti u trgovini robom u vezi s prijedlozima izmjena te Konvencije

Nezakonodavni postupak

13. 10. 2017.

/

COM (2017) 
477

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”)

Redovni zakonodavni postupak

12. 10. 2017.

7. 12. 2017.

COM (2017) 
590

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ispitivanju europske norme o elektroničkom izdavanju računa, u skladu s Direktivom 2014/55/EU

/

11. 10. 2017.

/

COM (2017) 
547

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Pravedan i učinkovit sustav oporezivanja u Europskoj uniji za jedinstveno digitalno tržište

/

11. 10. 2017.

/

COM (2017) 
586

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Evaluacija na sredini provedbenog razdoblja trećeg zdravstvenog programa (2014. – 2020.) u skladu s Uredbom (EU) br. 282/2014 o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014. – 2020.)

/

11. 10. 2017.

/

COM (2017) 
495

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

Redovni zakonodavni postupak

11. 10. 2017.

6. 12. 2017. 

COM (2017) 
476

Komunikacija Komisije Europskom paralmentu i Vijeću - Optimalno iskorištavanje potencijala Direktive NIS – prema učinkovitoj provedbi Direktive (EU) 2016/1148 o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije

/

10. 10. 2017.

/

COM (2017) 
478

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

/

10. 10. 2017.

/

COM (2017) 
585

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće godišnje izvješće o provedbi Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije/Perua

/

10. 10. 2017.

/

COM (2017) 
587

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o nacionalnim akcijskim planovima država članica i o napretku u provedbi Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida

/

10. 10. 2017.

/

COM (2017) 
589

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija primjene Uredbe (EU, EURATOM) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999

/

9. 10. 2017.

/

COM (2017) 
584

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u okviru Odbora za trgovinu u vezi s izmjenom Priloga XII. Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, u kojem je utvrđen popis kolumbijskih tijela za javnu nabavu u skladu s odredbama glave VI. („Javna nabava”)

Nezakonodavni postupak

9. 10. 2017.

/

COM (2017) 
583

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Moja regija, moja Europa, naša budućnost: Sedmo izvješće o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji

/

9. 10. 2017.

/

COM (2017) 
572

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju

/

6. 10. 2017.

/

COM (2017) 
573

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Poticanje ulaganja dobrovoljnom ex-ante procjenom aspekata javne nabave za velike infrastrukturne projekte

/

6. 10. 2017.

/

COM (2017) 
563

Prijedlog preporuke Vijeća o Europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja

Nezakonodavni postupak

5. 10. 2017.

/

COM (2017) 
565

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja”

Redovni zakonodavni postupak

5. 10. 2017.

6. 12. 2017.

COM (2017) 
574

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, o zamjeni Protokola I. uz taj Sporazum, u pogledu definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

Nezakonodavni postupak

5. 10. 2017.

/

COM (2017) 
582

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u (Pripremno djelovanje Unije za istraživanja u području obrane)

Nezakonodavni postupak

5. 10. 2017.

/

COM (2017) 
564

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Odbora za pridruživanje u sastavu zaduženom za trgovinu, koji je osnovan na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu sveobuhvatnog hodograma koji je Republika Moldova dostavila u vezi s provedbom Sporazuma u području javne nabave

Nezakonodavni postupak

4. 10. 2017.

/

COM (2017) 
561

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Kraljevini Nizozemskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

3. 10. 2017.

/

COM (2017) 
557

Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Europske komisije za pregovore s državama CARIFORUM-a o Sporazumu o zaštiti zemljopisnih oznaka na temelju članka 145. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a

/

2. 10. 2017.

/

COM (2017) 
470

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Sedmo izvješće o napretku provedbe Izjave EU-a i Turske

/

2. 10. 2017.

/

COM (2017) 
467

Izvješće Komisije - Peto izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o operativnosti europske granične i obalne straže

/

2. 10. 2017.

/

COM (2017) 
556

Prijedlog odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora, donesenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 1563/2006 od 5. listopada 2006.

Nezakonodavni postupak

29. 9. 2017.

/

COM (2017) 
559

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji

Redovni zakonodavni postupak

29. 9. 2017.

27. 11. 2017. 

COM (2017) 
542

Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje integriranog nadzora u cilju jačanja unije tržišta kapitala i financijske integracije u okruženju koje se mijenja

/

28. 9. 2017.

/

COM (2017) 
491

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o provedbi strategije trgovinske politike Trgovina za sve Osiguravanje napredne trgovinske politike za svladavanje globalizacije

/

27. 9. 2017.

/

COM (2017) 
560

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP radi uključivanja novih psihoaktivnih tvari u definiciju „droge” te stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP

Redovni zakonodavni postupak

27. 9. 2017.

... 

COM (2017) 
548

Prijedlog uredbe europskog parlamenta i vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

Redovni zakonodavni postupak

27. 9. 2017.

23. 11. 2017. 

COM (2017) 
554

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Deseto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EPFRR) financijska godina 2016.

/

27. 9. 2017.

/

COM (2017) 
545

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst)

Redovni zakonodavni postupak

26. 9. 2017.

... 

COM (2017) 
546

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija na sredini provedbenog razdoblja Uredbe (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ

/

26. 9. 2017.

/

COM (2017) 
496

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva

/

26. 9. 2017.

/

COM (2017) 
489

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP

Redovni zakonodavni postupak

26. 9. 2017.

21. 11. 2017. 

COM (2017) 
465

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Petnaesto izvješću o premještanju i preseljenju

/

26. 9. 2017.

/

JOIN (2017) 
450

Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Otpornost, odvraćanje i obrana: jačanje kibersigurnosti EU-a

Nezakonodavni postupak

25. 9. 2017.

/

JOIN (2017) 
37

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Nezakonodavni postupak

25. 9. 2017.

/

JOIN (2017) 
36

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Nezakonodavni postupak

25. 9. 2017.

/

COM (2017) 
549

Preporuka za odluku Vijeća kojom se Komisiji odobrava sklapanje, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Armenije, s druge strane

/

25. 9. 2017.

/

COM (2017) 
543

Prijedlog Provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2012/232/EU kojom se Rumunjskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) te članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

25. 9. 2017.

/

COM (2017) 
535

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o financijskim instrumentima koji na dan 31. prosinca 2016. primaju potporu iz općeg proračuna u skladu s člankom 140. stavkom 8. Financijske uredbe

/

25. 9. 2017.

/

COM (2017) 
471

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Peto izvješće o napretku Okvira za partnerstvo s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa

/

22. 9. 2017.

/

COM (2017) 
534

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu  - Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
494

Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prihvaćanje izravnih stranih ulaganja uz istovremenu zaštitu ključnih interesa

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
383

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Zaštita financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara Godišnje izvješće za 2016.

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
492

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Uravnotežena i napredna trgovinska politika za ostvarivanje prednosti globalizacije

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
493

Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o konvenciji kojom se uspostavlja multilateralni sud za rješavanje ulagačkih sporova

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
473

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Tehnička prilagodba financijskog okvira za 2018. u skladu s kretanjima BND-a (ESA 2010) (Članak 6. Uredbe Vijeća br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.) kojom se ažurira i zamjenjuje Komunikacija COM(2017)220 final

/

20. 9. 2017.

/

COM (2017) 
544

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Izvršnom odboru Programa Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice

Nezakonodavni postupak

19. 9. 2017.

/

COM (2017) 
481

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Redovni zakonodavni postupak

19. 9. 2017.

14. 11. 2017.

COM (2017) 
482

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi

Redovni zakonodavni postupak

18. 9. 2017.

... 

COM (2017) 
490

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o popisu kritičnih sirovina za EU 2017.

/

18. 9. 2017.

/

COM (2017) 
484

Prijedlog odluke vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske Unije i Republike Mauricijusa

Nezakonodavni postupak

15. 9. 2017.

/

COM (2017) 
497

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće Komisije tijelu koje daje razrješnicu u vezi s unutarnjim revizijama provedenima 2016. (članak 99. stavak 5. Financijske uredbe)

/

15. 9. 2017.

/

COM (2017) 
483

Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske Unije i Republike Mauricijusa

Nezakonodavni postupak

15. 9. 2017.

/

COM (2017) 
486

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

Nezakonodavni postupak

15. 9. 2017.

/

COM (2017) 
488

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Jamstvenom fondu za vanjska djelovanja i upravljanju njime u 2016.

/

14. 9. 2017.

/

COM (2017) 
472

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom

/

13. 9. 2017.

/

COM (2017) 
474

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću kojim se ocjenjuje u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Direktivom 2013/40/EU o napadima na informacijske sustave i o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2005/222/PUP

/

13. 9. 2017.

/

COM (2017) 
469

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Novim Zelandom

/

13. 9. 2017.

/

COM (2017) 
499

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2017/... od 27. svibnja 2017. o sklapanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

Nezakonodavni postupak

11. 9. 2017.

/

COM (2017) 
365

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu  - Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Europske unije za 2016.

/

11. 9. 2017.

/

COM (2017) 
364

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnji financijski izvještaji Europskog razvojnog fonda za 2016.

/

11. 9. 2017.

/

COM (2017) 
468

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o potrebi za privremenim isključenjem izvedenica kojima se trguje na burzi iz područja primjene članaka 35. i 36. Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata

/

11. 9. 2017.

/

COM (2017) 
464

Izvješće Komisije Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom odboru za sistemske rizike i Europskom parlamentu o praćenju kretanja na tržištu EU-a za pružanje usluga zakonske revizije subjektima od javnog interesa u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) 537/2014

/

7. 9. 2017.

/

COM (2017) 
463

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na sljedeće tri sjednice Međunarodne komisije za kitolov, uključujući povezane sastanke i mjere između sjednica

Nezakonodavni postupak

4. 9. 2017.

/

COM (2017) 
460

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o privremenoj evaluaciji Mehanizma Unije za civilnu zaštitu za razdoblje 2014. – 2016.

/

31. 8. 2017.

/

COM (2017) 
455

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti o prijedlozima stranaka Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja za izmjene dodataka Konvenciji na dvanaestom zasjedanju Konferencije stranaka

Nezakonodavni postupak

30. 8. 2017.

/

COM (2017) 
458

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Revizija Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma u sredini programskog razdoblja

/

30. 8. 2017.

/

COM (2017) 
459

Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće o Unijinu instrumentu srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica u skladu s člankom 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 332/2002

/

30. 8. 2017.

/

COM (2017) 
435

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
429

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
431

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
430

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
436

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
452

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice

Redovni zakonodavni postupak

29. 8. 2017.

...

COM (2017) 
432

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
461

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkom moru za 2018.

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
457

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje je u ime Europske unije potrebno donijeti u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
433

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
434

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Nezakonodavni postupak

29. 8. 2017.

/

COM (2017) 
405

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Četrnaesto izvješće o premještanju i preseljenju

/

28. 8. 2017.

/

COM (2017) 
456

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Deseto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi - Financijska godina 2016.

/

28. 8. 2017.

/

COM (2017) 
453

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Godišnji program rada Unije za europsku normizaciju za 2018.

/

28. 8. 2017.

/

COM (2017) 
451

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Poljskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

23. 8. 2017.

/

COM (2017) 
438

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 609/2013 o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

/

22. 8. 2017.

/

COM (2017) 
428

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Nezakonodavni postupak

16. 8. 2017.

/

COM (2017) 
427

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Nezakonodavni postupak

16. 8. 2017.

/

COM (2017) 
485

Nacrt izmjene Proračuna br. 5 za Opći Proračun za 2017. kojim se osiguravaju financijska sredstva za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i povećava pričuva za hitnu financijsku pomoć (EAR) nakon preispitivanja Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru

/

14. 8. 2017.

/

COM (2017) 
425

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u pogledu prijedloga o standardima kakvoće za voće i povrće koje treba donijeti Radna skupina za standarde kakvoće poljoprivrednih proizvoda Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE-RS.7)

Nezakonodavni postupak

14. 8. 2017.

/

COM (2017) 
424

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici

Redovni zakonodavni postupak

11. 8. 2017.

/

COM (2017) 
426

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Rumunjskoj odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

11. 8. 2017.

/

COM (2017) 
407

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Deveto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

/

10. 8. 2017.

/

COM (2017) 
423

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je Komisiji dodijeljena Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

/

10. 8. 2017.

/

COM (2017) 
422

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

Redovni zakonodavni postupak

9. 8. 2017.

...

COM (2017) 
421

Prijedlog Provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2014/797/EU kojom se Republici Estoniji odobrava primjena mjere kojom se odstupa od članka 26. stavka 1. točke (a) te članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

9. 8. 2017.

/

COM (2017) 
419

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama

/

8. 8. 2017.

/

COM (2017) 
420

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedivosti financijskog instrumenta kojim bi se olakšalo sigurno i prihvatljivo recikliranje brodova

/

8. 8. 2017.

/

COM (2017) 
408

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Upravnom odboru za Konvenciju TIR u pogledu prijedloga izmjene Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR

Nezakonodavni postupak

8. 8. 2017.

/

COM (2017) 
416

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba donijeti u ime Europske unije u Međunarodnom vijeću za šećer u pogledu produljenja Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992.

Nezakonodavni postupak

7. 8. 2017.

/

COM (2017) 
410

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2011/335/EU kojom se Republici Litvi odobrava primjena mjere kojom se odstupa od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Nezakonodavni postupak

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
412

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Nezakonodavni postupak

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
414

Preporuka za odluku Vijeća kojom se Europskoj komisiji odobrava da u ime Europske zajednice za atomsku energiju sklopi Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji

/

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
413

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

3. 8. 2017.

/

COM (2017) 
379

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za financijsku godinu 2015. (Sažetak)

/

2. 8. 2017.

/

COM (2017) 
411

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o kratkoročnim statistikama kako se zahtijeva člankom 14. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/1998

/

2. 8. 2017.

/

COM (2017) 
343

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

Redovni zakonodavni postupak

1. 8. 2017.

27. 10. 2017. 

COM (2017) 
340

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti

/

1. 8. 2017.

/

COM (2017) 
346

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o radu Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

/

1. 8. 2017.

/

COM (2017) 
480

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za osiguranje financiranja za Europski fond za održivi razvoj

/

1. 8. 2017.

/

COM (2017) 
406

Prijedlog direktive Vijeća o provedbi Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Europski savez transportnih radnika (ETF) o izmjeni Direktive Vijeća 2009/13/EZ u skladu s izmjenama Konvencije o radu pomoraca iz 2006. donesenima 2014. koje je Međunarodna konferencija rada odobrila 11. lipnja 2014.

Nezakonodavni postupak

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
385

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.)

Redovni zakonodavni postupak

28. 7. 2017.

26. 10. 2017. 

COM (2017) 
404

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Sažetak godišnjih izvješća o provedbi operativnih programa sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u 2015.

/

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
394

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
395

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

28. 7. 2017.

/

COM (2017) 
391

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
390

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
393

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
392

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
386

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o manipulaciji sportskim natjecanjima s obzirom na pitanja povezana s materijalnim kaznenim pravom i pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
399

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje uime Unije treba donijeti Zajedničko vijeće CARIFORUM-EU iz Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s uspostavom popisa arbitara

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
388

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
402

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
403

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
396

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje u ime Unije treba donijeti Zajedničko vijeće CARIFORUM-EU iz Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s izmjenom Priloga IX. Protokolu I.: Prekomorske zemlje i područja

Nezakonodavni postupak

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
354

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Osmo izvješće o napretku prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji

/

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
401

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Četrnaesto izvješće - Pregled mjera trgovinske zaštite trećih zemalja protiv Europske unije za 2016.

/

27. 7. 2017.

/

COM (2017) 
341

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija između država članica putem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS)

/

25. 7. 2017.

/

COM (2017) 
375

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara

Redovni zakonodavni postupak

25. 7. 2017.

...

COM (2017) 
352

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011

Redovni zakonodavni postupak

25. 7. 2017.

23. 10. 2017.

COM (2017) 
344

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011

Redovni zakonodavni postupak

25. 7. 2017.

20. 10. 2017.

COM (2017) 
409

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a - Sustav ranog upozoravanja br. 6 – 7/2017.

/

25. 7. 2017.

/

COM (2017) 
384

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske unije i Republike Armenije o pojednostavnjenju izdavanja viza u pogledu donošenja zajedničkih smjernica za provedbu Sporazuma

Nezakonodavni postupak

25. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
31

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi strategije EU-a o Afganistanu

/

24. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
30

Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Zajedničkog okvira za suzbijanje hibridnih prijetnji – odgovor Europske unije

/

24. 7. 2017.

/

COM (2017) 
380

Preporuka za odluku Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2009/415/EZ o postojanju prekomjernog deficita u Grčkoj

/

19. 7. 2017.

/

COM (2017) 
382

Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta Europske unije o odluci Odbora za SGP osnovanog Privremenim sporazumom kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji i promjenama popisa zemalja i područja pridruženih Europskoj uniji

Nezakonodavni postupak

19. 7. 2017.

/

COM (2017) 
376

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje inovacija u europskim regijama: strategije za otporni, uključivi i održivi rast

/

18. 7. 2017.

/

COM (2017) 
378

Prijedlog odluke Vijeća u pogledu članstva EU-a u Međunarodnoj studijskoj grupi za gumu (IRSG)

Nezakonodavni postupak

18. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
24

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Unije u Vijeću za suradnju osnovanom u skladu sa Sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Nezakonodavni postupak

18. 7. 2017.

/

COM (2017) 
331

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja

Redovni zakonodavni postupak

14. 7. 2017.

16. 10. 2017. 

COM (2017) 
377

Izvješće Komisije o procjeni načina dodjele kvota u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014

/

13. 7. 2017.

/

JOIN (2017) 
23

Zajednički prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom u skladu sa Sporazumom o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora i osnivanja dviju posebnih radnih skupina

Nezakonodavni postupak

12. 7. 2017.

/

COM (2017) 
373

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Inicijalno preispitivanje područja primjene Uredbe o ostvarivanju prava

/

11. 7. 2017.

/

COM (2017) 
374

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje će se u ime Europske unije zauzeti u Vijeću za pridruživanje EU – Turska u pogledu izmjene Protokola 2. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ – Turska o trgovinskim aranžmanima za poljoprivredne proizvode

Nezakonodavni postupak

11. 7. 2017.

/

COM (2017) 
351

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće za 2016. o upravljanju proračunom EU-a i o njegovu izvršenju

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
372

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Jedanaesto godišnje izvješće za 2016. o provedbi pomoći Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
371

Izvješće Komisije Vijeću - Trinaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
370

Izvješće Komisije - Praćenje primjene zakonodavstva Europske Unije - Godišnje izvješće za 2016.

/

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
366

Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na šestom zasjedanju sastanka stranaka Aarhuške konvencije u pogledu predmeta o usklađenosti ACCC/C/2008/32

Nezakonodavni postupak

7. 7. 2017.

/

COM (2017) 
368

Komunikacija Komisije o trenutačnom stanju u području zajedničke ribarstvene politike i savjetovanju o ribolovnim mogućnostima za 2018.

/

6. 7. 2017.

/

COM (2017) 
541

Nacrt izmjene Proračuna br. 4 za opći proračun za 2017. priložen Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije za pružanje pomoći Italiji

Proračunski postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
367

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
369

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
540

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

Proračunski postupak

5. 7. 2017.

/

COM (2017) 
361

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodifikacija)

Redovni zakonodavni postupak

4. 7. 2017.

...

COM (2017) 
286

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Zrakoplovstvo: otvorena i povezana Europa

/

4. 7. 2017.

/

COM (2017) 
330

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Trinaesto izvješće o premještanju i preseljenju

/

4. 7. 2017.

/

COM (2017) 
600

Izvješće Komisije - Godišnje izvješće za 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti

/

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
601

Izvješće Komisije - Godišnje izvješće za 2016. o odnosima Europske komisije s nacionalnim parlamentima

/

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
324

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
359

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Hrvatske, Nizozemske, Portugala i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup San Marina Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
360

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Rumunjske da u interesu Europske unije prihvati pristup Čilea, Islanda i Bahama Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
356

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

COM (2017) 
357

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Nezakonodavni postupak

3. 7. 2017.

/

   


Prijedlozi zakonodavnih akata EU-a
 
EUR-Lex
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite