Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europska unija
 
Europski poslovi

Europski poslovi u Hrvatskom saboru podrazumijevaju sudjelovanje u procesu donošenja odluka na razini Europske unije. Nacionalni parlamenti država članica Europske unije sudjeluju u procesu donošenja odluka na dva glavna načina: nadzorom nad djelovanjem nacionalnih vlada u institucijama Europske unije te provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije.

Europska unija donosi zakonodavne akte - uredbe, direktive i odluke - koji su ili izravno primjenjivi u državama članicama ili su ih one obvezne prenijeti u svoje zakonodavstvo.

Uredbe (Regulations) – akti opće primjene koji u cijelosti obvezuju države članice te su u njima izravno primjenjivi pa stoga njihovo prenošenje u nacionalno zakonodavstvo nije potrebno ni dopušteno.

Direktive (Directives) – akti koji obvezuju države članice u smislu rezultata koje treba postići ostavljajući izbor načina njihovog postizanja državama članicama. Direktive se prenose u nacionalno zakonodavstvo i predmet su usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije.

Odluke (Decisions) – akti koji u cijelosti obvezuju one kojima su upućeni. U državama članicama ne mogu se primjenjivati nepotpuno, djelomično ili selektivno. Nisu predmetom usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije.

Zakonodavni akti donose se najčešće u redovnom zakonodavnom postupku u kojem Europska komisija predlaže akt, a zajednički ga usvajaju Europski parlament i Vijeće. U pojedinim se područjima primjenjuje posebni zakonodavni postupak. Nacionalni parlamenti imaju osam tjedana od dana dostave prijedloga zakonodavnog akta na svim službenim jezicima Europske unije za provjeru poštovanja načela supsidijarnosti te se prijedlog zakonodavnog akta prije isteka navedenog roka ne može naći na dnevnom redu Vijeća.

Na razini Europske unije donose se i nezakonodavni akti, najčešće u obliku delegiranih i provedbenih akata. U nezakonodavne akte ubrajaju se i međunarodni sporazumi, preporuke, smjernice, poslovnici te akti koje usvajaju tijela osnovana međunarodnim sporazumima.

Prilikom usuglašavanja i prihvaćanja akata u Vijeću Europske unije nacionalni parlamenti nadziru djelovanje svojih vlada u Vijeću na način i u skladu s odredbama koje države članice samostalno uređuju.

Nacionalni parlamenti mogu se uključiti u proces donošenja odluka na europskoj razini i putem političkog dijaloga slanjem mišljenja o pojedinim dokumentima Europskoj komisiji koja na takva mišljenja redovito odgovara.

  Autor: Ured za međunarodne i europske poslove  

Priopćenja  
3. 7. 2018.
Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018.
Zagreb - U povodu obilježavanja pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018. godine.

Zakoni
 
 
Praćenje primjene zakonodavstva Unije
 
Izvješće o supsidijarnosti i proporcionalnosti
 
Odnosi Europske komisije s nacionalnim parlamentima
 
Obrazložena mišljenja
 
Politički dijalog
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite