Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

 
Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
 
Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016. godinu

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 20. sjednici Odbora, održanoj 28. lipnja 2017. raspravljao je o Izvješću o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, aktom od 31. ožujka 2017.

Odbor je o Izvješću raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

Uvodno obrazloženje podnijela je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom upoznavši članove Odbora s aktivnostima i radom na zaštiti, praćenju i promicanju prava i interesa osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, prikazanim u Izvješću. U 2016. godini zabilježila je i reagirala na razna događanja nepovoljna za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju: najavljeno smanjivanje proračunskih sredstava na pozicijama za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, teškoće u financiranju usluga koje osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju osiguravaju udruge, a koje i dalje nisu osigurane na sustavan i održiv način te teškoće u funkcioniranju sustava vještačenja.

 Kao i prethodnih godina najveći broj pritužbi pravobraniteljici za osobe s invaliditetom bio je u područjima socijalne zaštite, rada i zapošljavanja, mirovinskog osiguranja, pristupačnosti dobrima i uslugama, zdravstva i obrazovanja. Istaknula je osobito  teško kršenje prava djece s teškoćama u razvoju uslijed nepostojanja sustavnog osiguravanja rane intervencije u djetinjstvu. Zaprimljene su pritužbe zbog nedostatne dijagnostike,  stručnjaka rehabilitatora, logopeda, fizioterapeuta i dr. Svega 40% djece s najtežim invaliditetom obuhvaćeno je nekim uslugama u dobi od 0-7 godina života i to pretežno uslugama koje osiguravaju udruge. Pritužbe osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju i dalje upućuju na njihovo isključivanje iz redovnog obrazovanja. Pritužbe u području zdravlja u bitnome se odnose na dostupnost i kvalitetu pružanja zdravstvene njege u kući, fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije te ukazuju na potrebu preispitivanje kriterija kako bi se povećao broj pružatelja usluga te njihova dostupnost.
U raspravi koja je uslijedila, članovi Odbora smatraju da je položaj osoba s invaliditetom dugoročno unaprijeđen, premda u većini područja ima prostora i potrebna su  određena poboljšanja. Smatraju da je tome pridonijelo i potvrđivanje Konvencija o pravima osoba s invaliditetom koja se u najvećem dijelu poštuje. Također je istaknuto mišljenje u kojem je naglašeno da je Izvješće opširno i kvalitetno napravljeno  te sadrži i sažetak.

Potpredsjednik Odbora izložio je probleme osoba s duševnim smetnjama, naročito vezanim za autizam, potrebu intersektorske suradnje te je ujedno pohvalio rad nevladinih organizacija i ostvarenu suradnju s UNICEF-om. 
Izraženo je zadovoljstvo činjenicom da su u 2016. zabilježeni pozitivni trendovi u zapošljavanju osoba s invaliditetom. Smatra se da je to, između ostalog, rezultat donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i provedbenih propisa, odnosno proširenja sustava kvota uz osiguravanje poticaja za poslodavce.

U daljnjoj raspravi, članovi Odbora podržavaju preporuku pravobraniteljice da se ukine imovinski i prihodovni cenzus za ostvarivanje osobne invalidnine i da se to pravo prizna i osobama s teškim osjetilnim oštećenjima - slijepim, gluhim i gluho-slijepim osobama. Osim toga, napomenuto je da se iznos osobne invalidnine, naknade za pomoć i njegu kao i ostalih socijalnih naknada, nije povećavao posljednjih desetak godina.
Zatraženo je da se primjedbe i sugestije koje je Vlada Republike Hrvatske iznijela u mišljenju u odnosu na Izvješću o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016. godinu, razmotre i u sljedećem izvještajnom razdoblju korigiraju.
 Nakon provedene rasprave članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016. godinu
 

Za   izvjestiteljicu  na  sjednici  Hrvatskoga  sabora  Odbor  je  odredio  dr.sc. Ines Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA  ODBORA
dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.

   


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite