Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English
Kontakt

Kontakt:

Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

 
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
 
Javni poziv Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje (NN br. 54/18 od 13. lipnja 2018.)

Odbor za Ustav, Poslovnik
i politički sustav
Klasa: 021-13/18-07/17
Urbroj: 6521-1-18-01
Zagreb, 13. lipnja 2018.
     
Na temelju odredbe članka 36. stavka 2.  Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje


Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povjerenik za informiranje bira se na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog izbora.
Sukladno odredbi članka 37. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), za povjerenik za informiranje može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Republike Hrvatske
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne ili društvene struke
- najmanje 10 godina radnog iskustva u struci
- istaknuti stručnjak s priznatim etičkim i profesionalnim ugledom i iskustvom iz područja zaštite i unapređenja ljudskih prava, slobode medija i razvoja demokracije
- koja nije osuđivana i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti
- koja nije član političke stranke.
Sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o tajnosti podataka („Narodne novine“, 79/07. i 86/12.), za kandidate za povjerenika za informiranje od Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost zatražit će se uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri.
Kandidati uz životopis trebaju priložiti dokumentaciju o ispunjenju gore navedenih uvjeta, a posebno:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

- uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerena preslika)
- diplomu o završenom stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika)
- potvrdu o radnom iskustvu u struci (izvornik ili ovjerena preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima  evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te potvrde poslodavaca)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave da je kandidat podmirio sve dospjele obveze
- izjavu da nije član političke stranke
- popunjeni i potpisani upitnik za sigurnosnu provjeru II. stupnja te pisanu suglasnost za provođenje sigurnosne provjere II. stupnja.

Obrazac upitnika za sigurnosnu provjeru II. stupnja nalazi se na web stranici Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost www.uvns.hr.

Svi priloženi životopisi kandidata biti će javno objavljeni na web stranici Hrvatskoga sabora. Podnošenjem prijave na Javni poziv smatra se da podnositelj daje suglasnost na javnu objavu životopisa na web stranici Hrvatskoga sabora.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva u „Narodnim novinama“.
Prijave se upućuju Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, na adresu: Hrvatski sabor, 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 6.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV
akademik Željko Reiner

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite