Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Međuparlamentarna suradnja u EU
 
Konferencije i sastanci

Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije  – upravljačko tijelo međuparlamentarne suradnje u Europskoj uniji koje se sastaje svake godine u proljeće u državi koja je predsjedala Vijećem tijekom drugog polugodišta prethodne godine. Okuplja predsjednike parlamenata država članica Europske unije, predsjednika Europskog parlamenta, a predsjednici parlamenata država kandidatkinja sudjeluju kao promatrači. Prethodi joj sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica Europske unije radi pripreme Konferencije.

Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC) – u skladu s Ugovorom iz Lisabona jedini je institucionalizirani okvir međuparlamentarne suradnje na razini radnih tijela. COSAC omogućuje redovitu razmjenu stajališta među odborima koje okuplja, a Ugovorom iz Lisabona ovlašten je podnijeti na razmatranje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji svaki doprinos koji smatra prikladnim te promicati razmjenu informacija i najboljih praksi između nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta. Odluka o osnivanju COSAC-a donesena je na Konferenciji predsjednika parlamenata Europske unije u Parizu 16. studenoga 1989. Osnovna namjera COSAC-a je jačanje uloge odbora nacionalnih parlamenata koji se bave europskim poslovima kroz redovito sastajanje članova odbora sa zastupnicima Europskog parlamenta.

COSAC se, sukladno Poslovniku COSAC-a, sastaje dva puta tijekom svakoga šestomjesečnog predsjedanja Vijećem u državi predsjedateljici – jednom u formatu sastanka predsjednika odbora i jednom na plenarnom sastanku. Sastanci predsjednika odbora uključenih u COSAC su sastanci na kojima sudjeluju do dva člana odbora nadležnih za europske poslove svakoga nacionalnog parlamenta države članice Europske unije, obično na razini predsjednika i/ili potpredsjednika odbora. Sastanci traju dva dana, a glavna im je svrha priprema za plenarne sastanke. Plenarni sastanci COSAC-a su sastanci na kojima sudjeluju izaslanstva koja broje do šest članova odbora nadležnih za europske poslove svakoga nacionalnog parlamenta države članice Europske unije. Sastanci traju tri dana, a na njima okupljena izaslanstva raspravljaju o temama dogovorenima na sastancima predsjednika odbora uključenih u COSAC.

U rad COSAC-a uključen je i Europski parlament te u svojstvu promatrača i odbori nadležni za europske poslove/integracije država kandidatkinja.

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora punopravan je član COSAC-a, što između ostaloga podrazumijeva pravo sudjelovanja u donošenju odluka te pravo na simultano prevođenje na hrvatski jezik tijekom plenarnih sastanaka COSAC-a.

Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji – konferencija uspostavljena člankom 13. Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji (takozvani Fiskalni ugovor), kojim se predviđa da Europski parlament i nacionalni parlamenti zajednički utvrde organizaciju i model rada konferencije predstavnika relevantnih odbora Europskog parlamenta i relevantnih odbora nacionalnih parlamenata u svrhu rasprave o proračunskim politikama i ostalim pitanjima obuhvaćenima Ugovorom. U skladu s Poslovnikom konferencija se održava dva puta godišnje, u koordinaciji s Europskim semestrom, u Europskom parlamentu u Bruxellesu u prvom polugodištu pod zajedničkim predsjedanjem parlamenta države koja predsjeda Vijećem i Europskog parlamenta te u drugom polugodištu u državi članici koja predsjeda Vijećem pod predsjedanjem njezina parlamenta. Konferencija se saziva prije predstavljanja Godišnjeg pregleda rasta i usvajanja nacionalnih programa reformi, a na njoj sudjeluju izaslanstava nadležnih odbora nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Europskog parlamenta..

Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici – konferencija služi kao okvir za razmjenu informacija i najboljih praksi na području ZVSP-a i ZSOP-a, kako bi omogućila nacionalnim parlamentima i Europskom parlamentu da budu potpuno informirani prilikom obavljanja poslova svaki iz svog djelokruga na ovom području politike. U skladu s Poslovnikom konferenciju čine izaslanstva nacionalnih parlamenata država članica EU-a (po šest članova iz svakog) i Europskog parlamenta (16 članova). Države kandidatkinje i europske države članice NATO-a sudjeluju sa po četiri promatrača. Konferencijom predsjeda parlament države koja predsjeda Vijećem u uskoj suradnji s Europskim parlamentom. Održava se svakih šest mjeseci u državi koja predsjeda Vijećem ili u Europskom parlamentu.

Zajednička skupina za parlamentarni nadzor Europola (engl. Joint Parliamentary Scrutiny Group; JPSG) – JPSG politički nadzire aktivnosti Europola (Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva) pri ispunjavanju njegovih zadaća u sprječavanju i suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i drugih oblika teških kaznenih djela.

JPSG je uspostavljen Zaključcima Konferencije predsjednika parlamenta Europske unije 24. travnja 2017., u skladu s člankom 51. Uredbe 2016/794 o Europolu te člankom 9. Protokola br. 1. uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije. Konstituirajuća sjednica JPSG-a održana je 9. i 10. listopada 2017. u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Na drugom sastanku, koji je održan 18. i 19. ožujka 2018. u Sofiji, usvojen je Poslovnik JPSG-a prema kojem je svaki nacionalni parlament u JPSG-u predstavljen s najviše četiri člana, a Europski parlament s najviše 16 članova. JPSG-om zajednički predsjedaju parlament države članice koja predsjeda Vijećem i Europski parlament, kojeg predstavlja predsjednik nadležnog odbora. Predsjedajuću Trojku JPSG-a čine voditelji izaslanstava aktualnih, prethodnih i narednih predsjedajućih parlamenata i Europskog parlamenta. JPSG se sastaje dva puta godišnje, u prvoj polovini godine u parlamentu države članice koja predsjeda Vijećem, a u drugom polugodištu u Europskom parlamentu u Bruxellesu. JPSG odluke u načelu usvaja konsenzusom.

Međuparlamentarni sastanci odbora – tematski sastanci koji se organiziraju na inicijativu jednog ili više odbora Europskog parlamenta uz potporu Uprave za odnose s nacionalnim parlamentima. Nacionalne parlamente također se povremeno poziva na sudjelovanje u raspravi o nekoj od točaka dnevnog reda redovitih sjednica odbora Europskog parlamenta.

Parlamentarna dimenzija predsjedanja Vijećem – suradnja nacionalnih parlamenata država članica i Europskog parlamenta u okviru predsjedanja Vijećem koja se ostvaruje održavanjem sastanaka i konferencija pojedinih odbora nacionalnih parlamenata i EP-a.

Nacionalni parlament države članice koja predsjeda Vijećem organizira: i) Konferenciju predsjednika parlamenata Europske unije (jednom godišnje u nacionalnom parlamentu države članice koja je predsjedala Vijećem tijekom drugog polugodišta prethodne godine); ii) COSAC; iii) Međuparlamentarnu konferenciju o ZVSP-u i ZSOP-u; iv) Međuparlamentarnu konferenciju o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji (u prvom polugodištu u Europskom parlamentu u Bruxellesu, a u drugom u državi članici koja predsjeda Vijećem); v) sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola (u prvom polugodištu u državi članici koja predsjeda Vijećem, a u drugom u Europskom parlamentu u Bruxellesu) i vi) sastanke predsjednika drugih matičnih odbora, ovisno o prioritetima predsjedanja i temama od interesa nacionalnog parlamenta države članice koja predsjeda Vijećem.

Uobičajeno se organiziraju jedan do četiri sastanka predsjednika odbora. Najčešće su to sastanci odbora za gospodarstvo, odbora za poljoprivredu, odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, odbora za zaštitu okoliša ili odbora za informatizaciju.

Parlamentarna dimenzija hrvatskog predsjedanja Vijećem od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. – Hrvatski sabor će za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. organizirati i predsjedati sastancima u okviru parlamentarne dimenzije.

Hrvatska će Vijećem Europske unije predsjedati u triju s Rumunjskom i Finskom u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2020. Trio predsjedanja određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program, utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa svaka od država trija priprema svoj detaljni šestomjesečni program predsjedanja Vijećem. Usvajanje Programa trija Rumunjske, Finske i Hrvatske očekuje se u prosincu 2018.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković je 23. travnja 2018. u Tallinu, na marginama Konferencije predsjednika parlamenata Europske unije, potpisao Izjavu o suradnji u okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja Vijećem Europske unije s predsjednicima rumunjskog Zastupničkog doma Liviuom Dragneaom i Senata Călinom Popescuom Tăriceanuom te predsjednicom Parlamenta Finske Paulom Risikko.

Izjavom o suradnji predsjednici parlamenata iskazuju spremnost na potpunu suradnju i pružanje uzajamne potpore kako bi se uspješno pripremila i provela parlamentarna dimenzija njihovih pojedinih predsjedanja Vijećem Europske unije. Nadalje, obvezuju se na komunikaciju, koordinaciju i razmjenu informacija, kako na političkoj, tako i na administrativnoj razini, u pogledu događanja povezanih s parlamentarnom dimenzijom njihovih predsjedanja Vijećem Europske unije, uključujući i učinkovitu suradnju s Europskim parlamentom.

  Autor: Ured za međunarodne i europske poslove  

Priopćenja  
3. 7. 2018.
Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018.
Zagreb - U povodu obilježavanja pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018. godine.

 
COSAC u 2018.
 
EP i nacionalni parlamenti
 
 
Parlamentarna dimenzija austrijskog predsjedanja
 
 
Parlamentarna dimenzija hrvatskog predsjedanja
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite