Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Međuparlamentarna suradnja u EU
 
Konferencije i sastanci

Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije  – upravljačko tijelo međuparlamentarne suradnje u Europskoj uniji koje se sastaje svake godine u proljeće u državi koja je predsjedala Vijećem tijekom drugog polugodišta prethodne godine. Okuplja predsjednike parlamenata država članica Europske unije, predsjednika Europskog parlamenta, a predsjednici parlamenata država kandidatkinja sudjeluju kao promatrači. Prethodi joj sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica Europske unije radi pripreme Konferencije.

Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC) – u skladu s Ugovorom iz Lisabona jedini je institucionalizirani okvir međuparlamentarne suradnje na razini radnih tijela. COSAC omogućuje redovitu razmjenu stajališta među odborima koje okuplja, a Ugovorom iz Lisabona ovlašten je podnijeti na razmatranje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji svaki doprinos koji smatra prikladnim te promicati razmjenu informacija i najboljih praksi između nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta. Odluka o osnivanju COSAC-a donesena je na Konferenciji predsjednika parlamenata Europske unije u Parizu 16. studenoga 1989. Osnovna namjera COSAC-a je jačanje uloge odbora nacionalnih parlamenata koji se bave europskim poslovima kroz redovito sastajanje članova odbora sa zastupnicima Europskog parlamenta.

COSAC se, sukladno Poslovniku COSAC-a, sastaje dva puta tijekom svakoga šestomjesečnog predsjedanja Vijećem u državi predsjedateljici – jednom u formatu sastanka predsjednika odbora i jednom na plenarnom sastanku. Sastanci predsjednika odbora uključenih u COSAC su sastanci na kojima sudjeluju do dva člana odbora nadležnih za europske poslove svakoga nacionalnog parlamenta države članice Europske unije, obično na razini predsjednika i/ili potpredsjednika odbora. Sastanci traju dva dana, a glavna im je svrha priprema za plenarne sastanke. Plenarni sastanci COSAC-a su sastanci na kojima sudjeluju izaslanstva koja broje do šest članova odbora nadležnih za europske poslove svakoga nacionalnog parlamenta države članice Europske unije. Sastanci traju tri dana, a na njima okupljena izaslanstva raspravljaju o temama dogovorenima na sastancima predsjednika odbora uključenih u COSAC.

U rad COSAC-a uključen je i Europski parlament te u svojstvu promatrača i odbori nadležni za europske poslove/integracije država kandidatkinja.

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora punopravan je član COSAC-a, što između ostaloga podrazumijeva pravo sudjelovanja u donošenju odluka te pravo na simultano prevođenje na hrvatski jezik tijekom plenarnih sastanaka COSAC-a.

Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji – konferencija uspostavljena člankom 13. Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji (takozvani Fiskalni ugovor), kojim se predviđa da Europski parlament i nacionalni parlamenti zajednički utvrde organizaciju i model rada konferencije predstavnika relevantnih odbora Europskog parlamenta i relevantnih odbora nacionalnih parlamenata u svrhu rasprave o proračunskim politikama i ostalim pitanjima obuhvaćenima Ugovorom. Konferencija se održava dva puta godišnje, u koordinaciji s Europskim semestrom, u Europskom parlamentu u Bruxellesu u prvom polugodištu pod zajedničkim predsjedanjem parlamenta države koja predsjeda Vijećem i Europskog parlamenta te u drugom polugodištu u državi članici koja predsjeda Vijećem pod predsjedanjem njezina parlamenta. Konferencija se saziva prije predstavljanja Godišnjeg pregleda rasta i usvajanja nacionalnih programa reformi, a na njoj sudjeluju izaslanstava nadležnih odbora nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Europskog parlamenta.

Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici – konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) koja okuplja izaslanstva Europskog parlamenta (16 članova) i nacionalnih parlamenata (po šest članova iz svakog). Države kandidatkinje i europske države članice NATO-a sudjeluju sa po četiri promatrača. Konferencijom predsjeda parlament države koja predsjeda Vijećem u uskoj suradnji s Europskim parlamentom. Održava se svakih šest mjeseci u državi koja predsjeda Vijećem ili u Europskom parlamentu.

Međuparlamentarni sastanci odbora – tematski sastanci koji se organiziraju na inicijativu jednog ili više odbora Europskog parlamenta uz potporu Uprave za odnose s nacionalnim parlamentima. Nacionalne parlamente također se povremeno poziva na sudjelovanje u raspravi o nekoj od točaka dnevnog reda redovitih sjednica odbora Europskog parlamenta.

Parlamentarna dimenzija predsjedanja Vijećem – suradnja nacionalnih parlamenata država članica u okviru predsjedanja Vijećem koja se ostvaruje održavanjem sastanaka pojedinih odbora nacionalnih parlamenata. Nacionalni parlament države članice koja predsjeda Vijećem organizira: i) Konferenciju predsjednika parlamenata Europske unije (jednom godišnje u nacionalnom parlamentu države članice koja je predsjedala Vijećem tijekom drugog polugodišta prethodne godine); ii) COSAC; iii) Međuparlamentarnu konferenciju o ZVSP-u i ZSOP-u, iv) Međuparlamentarnu konferenciju o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji (u prvom polugodištu u Europskom parlamentu u Bruxellesu, a u drugom u državi članici koja predsjeda Vijećem) i v) sastanke predsjednika drugih matičnih odbora, ovisno o prioritetima predsjedanja i temama od interesa nacionalnog parlamenta države članice koja predsjeda Vijećem. U suradnji s Europskim parlamentom nacionalni parlament države koja predsjeda Vijećem može organizirati i zajedničke sastanke odbora. Hrvatski će sabor za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. organizirati i predsjedati sastancima u okviru parlamentarne dimenzije.

Sastanci predsjednika odbora u okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja Vijećem su sastanci predsjednika parlamentarnih odbora koje organizira nacionalni parlament države članice koja predsjeda Vijećem, a na kojima sudjeluju i zastupnici Europskog parlamenta. Uobičajeno se organiziraju jedan do četiri sastanka predsjednika odbora. Najčešće su to sastanci odbora za gospodarstvo, odbora za poljoprivredu, odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, odbora za zaštitu okoliša ili odbora za informatizaciju.

  Autor: Ured za međunarodne i europske poslove  


 
COSAC u 2018.
 
EP i nacionalni parlamenti
 
 
Parlamentarna dimenzija bugarskog predsjedanja
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite