Radna tijela 9. saziva
 

Radna tijela Hrvatskoga sabora su odbori i povjerenstva osnovana Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

Status radnog tijela imaju i Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.

U radnom tijelu Sabora: raspravlja se o prijedlozima i poticajima za donošenje zakona i drugih akata te o drugim pitanjima iz djelokruga Sabora; prati se, u okviru djelokruga radnog tijela, rad Vlade i drugih tijela čiji rad nadzire Sabor sukladno Ustavu i zakonu; raspravlja se o izvješćima tijela i ustanova koja ona temeljem zakona podnose Saboru; nakon provedene rasprave zauzima se stajalište, odnosno utvrđuju se prijedlozi akata i o tome se izvješćuje Sabor; raspravlja se o predstavkama i prijedlozima koje građani podnose Saboru.

Uz radna tijela osnovana Poslovnikom, Hrvatski sabor može osnovati i druga radna tijela, a odlukom o osnivanju uređuje naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i članove radnog tijela iz reda zastupnika, ako Poslovnikom nije drugačije određeno. Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora. U radno tijelo, osim zastupnika, mogu se imenovati i znanstveni, stručni te javni djelatnici koji nemaju pravo odlučivanja na sjednici. Poslovnikom Sabora određeno je u koja se radna tijela imenuju navedeni djelatnici.

Radno tijelo Sabora obvezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvijestiti Sabor.

Radno tijelo Sabora može, u skladu s Poslovnikom, donijeti poslovnik o svom radu.

 
Ispis stranice