5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odluka o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora (Odluka je donesena na 24. sjednici, 9. veljače 2007. 95 glasova "za", 1 "suzdržan")

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
08.02.2007.

Prijedlog odluke o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora 

Za predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora i m e n u j e  s e 

BORIS ABRAMOVIĆ 

O b r a z l o ž e n j e 

Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“, br. 141/06.) kao državni dužnosnik utvrđen je predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora.   
  
Predsjednik Hrvatskoga sabora dopisom klasa: 080-02/07-01/01, urbroj: 6511-1-07-01, od 5. veljače 2007., temeljem članka 239. i članka 91. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, uputio je poticaj Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora da pripremi i podnese Hrvatskom saboru na donošenje Prijedlog odluke o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora. 
  
Navedenim dopisom za predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora predložen je gospodin Boris Abramović, koji je primljen na radno mjesto temeljem javnog natječaja, te je raspoređen temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Hrvatskoga sabora, sa opisom poslova navedenim u Pravilniku.   
  
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 52. sjednici održanoj 8. veljače 2007. raspravljao o navedenom, te je u skladu s člankom 1.  Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i člankom 91. stavkom 1. podstavak 3., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.

KLASA: 080-02/07-01/01 
URBROJ: 6521-18-07-02 
Zagreb, 8. veljače 2007.