5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nacionalnog odbora (Odluka je donesena na 24. sjednici, 2. veljače 2007. jednoglasno, 80 glasova "za")

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
02.02.2007.

Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Nacionalnog odbora 

I. 

R a z r j e š u j e  s e  član Nacionalnog odbora VESNA DEJANOVIĆ, kao predstavnica sindikata

II. 

Za člana Nacionalnog odbora  i m e n u j e  s e  ANA KNEŽEVIĆ, kao predstavnica sindikata 

 

O b r a z l o ž e n j e: 

Odlukom o osnivanju Nacionalnog odbora («Narodne novine», br. 12/05., 33/05. i 122/05. – u daljnjem tekstu: Odluka) u točki I. propisano je da se kao radno tijelo Hrvatskoga sabora osniva Nacionalni odbor za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske. U točki III. stavku 1. Odluke propisano je da Nacionalni odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 13 članova u pravilu iz reda zastupnika i to šest članova iz reda vladajućih, a šest iz reda oporbenih stranaka, a predsjednici Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Odbora za europske integracije članovi su Nacionalnog odbora neovisno o stranačkoj pripadnosti. 

Sukladno Odluci u Odbor se imenuju četiri člana i to: predstavnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, predstavnik akademske zajednice, predstavnik udruga poslodavaca i predstavnik sindikata. Imenovani članovi Odbora imaju sva prava člana radnog tijela osim prava odlučivanja. Odlukom o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora («Narodne novine», br. 33/05.) za člana Nacionalnog odbora imenovana je Vesna Dejanović, predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, kao predstavnica sindikata. Dopisom predsjednika Hrvatskoga sabora klasa: 021-13/07-07/01, urbroj: 65-07-02, od 23. siječnja 2007. i Nacionalnog odbora od 19. siječnja 2007. Odboru je upućen prijedlog Koordinacije sindikalnih središnjica od 27. prosinca 2006. za imenovanje novog predstavnika sindikata u Nacionalni odbor, kojim je predloženo da se u Nacionalni odbor umjesto dosadašnjeg člana Vesne Dejanović, za člana Nacionalnog odbora imenuje Ana Knežević, predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, kao predstavnica sindikata. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 51. sjednici održanoj 2. veljače 2007. raspravljao o navedenom, te je u skladu s člankom 91. stavkom 1., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 

KLASA: 021-13/07-07/01 
URBROJ: 6521-18-07-03 
Zagreb, 2. veljače 2007.
 

Odluka je donesena na 24. sjednici, 2. veljače 2007. jednoglasno, 80 glasova "za"