5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SUZBIJANJU TRGOVANJA LJUDIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 703

Dana 13. lipnja 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 96 glasova "za").
Rasprava je zaključena 19. lipnja 2007.
Zakon je donesen na 26. sjednici, 21. lipnja 2007. (83 glasa "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: