6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA SVEUČILIŠNOG SAVJETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Odluka je donesena na 5. sjednici 19. lipnja 2008. (jednoglasno, 82 glasa "za").