28., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG  IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU;
Uz prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu,  podnosi se i:
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija planova za 2019. i 2020. godinu za:
 a.) Hrvatske vode
 b.) Hrvatske ceste 
 c.) Centar za restrukturiranje i prodaju
 d.) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
 e.) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 f.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 - Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (konsolidirano);

2. PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2020. i 2021. GODINU
Uz prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu podnose se i:
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu za:
 a.) Hrvatske vode
 b.) Hrvatske ceste 
 c.) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
 d.) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 e.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu (konsolidirano);

3. RAZNO.
- odgođeno -