37. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je: 
1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu COM (2017) 772 - D.E.U. br. 18/006; 
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) COM (2017) 753 - D.E.U. br. 18/013; 
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu COM (2018) 171 - D.E.U. br. 18/023; 
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002, Direktive 2001/18/EZ Uredbe (EZ) br. 1829/2003, Uredbe (EZ) br. 1831/2003, Uredbe (EZ) br. 2065/2003, Uredbe (EZ) br. 1935/2004, Uredbe (EZ) br. 1331/2008, Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i Uredbe (EU) br. 2015/2283 COM (2018) 179 - D.E.U. br. 18/025; 
5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ COM (2018) 315 - D.E.U. br. 18/038; 
6. Razno.