60. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je: 
- usvajanje  zapisnika s 59. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 470;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA,hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 475; 
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 422; 
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ,drugo čitanje, P.Z.E. br. 423;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 471; 
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472; 
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473; 
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONTAMINANTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 476; 
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TE HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA; hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 477; 
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 478; 
11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 479;  
12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480; 
13. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 481;  
14. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482; 
15. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 483; 
16. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA (PREINAČENA VERZIJA), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 484;
17. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 485; 
18. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 486; 
19. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 487; 
20. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 488; 
21. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 489; 
22. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 490;
23. RAZNO.