61. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
-Usvajanje Zapisnika 60. sjednice  Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU)  BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. E. br. 404 – predlagateljica Vlada Republike Hrvatske; 
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA DODATNO FINANCIRANJE PROJEKATA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 531 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske; 
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 514 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU,  S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 535 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
6. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE  ZA                    2017. GODINU  -  podnositelj:  Financijska agencija;
7. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE VIJEĆA O UTVRĐIVANJU PRAVILA O OPOREZIVANJU DOBITI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD ZNATNE DIGITALNE PRISUTNOSTI COM (2018) 147 – D.E.U. br. 18/020;
8. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE VIJEĆA O ZAJEDNIČKOM SUSTAVU POREZA NA DIGITALNE USLUGE KOJIM SE OPOREZUJU PRIHODI OD PRUŽANJA ODREĐENIH DIGITALNIH USLUGA COM (2018) 148 – D.E.U. br. 18/021;
9. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA – MODERAN PRORAČUN UNIJE KOJA ŠTITI, OSNAŽUJE I BRANI VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. COM (2018) 321 – D.E.U. br. 18/028;
10. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI INSTRUMENTA ZA FINANCIJSKU POTPORU NAMIJENJENJU OPREMI ZA CARINSKE PROVJERE U OKVIRU FONDA ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA (COM (2018) 474 - D.E.U. br. 18/029;
11. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA „CARINA“ ZA SURADNJU U PODRUČJU CARINE COM (2018) 442 – D.E.U. br. 18/030;
12. RAZNO.