Working with EU documents - COM (2022) 266

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira za 2023. u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.
Document Type
Communication
Policy Area
Budgets and Budgetary Control
Delivery Date