Working with EU documents - COM (2022) 655

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice te o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici (preinaka)
Document Type
Proposal for a Directive
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline