Working with EU documents - COM (2023) 234

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o borbi protiv korupcije, zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP i Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije te o izmjeni Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća
Document Type
Proposal for a Directive
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline
Commission Initiative and Commission Work Programme
Inicijativa Ažuriranje zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije – Program rada Europske komisije za 2023.