4. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 1., 2. i 3. sjednice;
1. Inicijativa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za donošenjem novog Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave;
2. Dogovor o tematskim sjednicama za 2018. godinu;
3. Razno.