U Saboru održana tematska sjednica o upravljanju vodama i financiranju vodnog gospodarstva

Zagreb – U Hrvatskome saboru u četvrtak je održana sjednica Odbora za poljoprivredu o temi: Upravljanje vodama i financiranju vodnog gospodarstva. U radu sjednice sudjelovali su uz članove Odbora i predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, predstavnici Hrvatskih voda, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Predsjednik Odbora Tomislav Panenić uvodno je govorio o zadnjem izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode Ministarstva zdravstva i HZZJZ-a u kojima je naznačen problem onečišćenja vode za ljudsku potrošnju te problem slabe provedbe monitoringa sustava za distribuciju vode za ljudsku potrošnju. Posebice je istaknuo zakonske propise koji jasno propisuju obvezu provedbe i financiranja monitoringa, a koji se ne provode niti se odgovorne tvrtke prekršajno sankcioniraju. Također, alarmantni su podaci o rastu gubitaka vodoopskrbnih sustava koji su u 2016. godini  narasli na 49 posto od ukupno zahvaćene vode u RH.

Pomoćnica ministra zdravstva Vera Katalinić Janković je odgovorila kako će se predloženim odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju stvoriti okvir za proaktivno pristupanje donošenja Planova sigurnosti i uspostave monitoringa vode na temelju detaljne analize i procjene rizika. Predstavnica HZZJZ-a upozorila je na problem u lokalnim vodovodima vezan uz vlasništvo i kontrolu rada. Pozvala je i na povećanje stupnja priključenosti lokalnih vodovoda na javne vodoopskrbne objekte.

U raspravi je upozoreno na potrebu osiguranja višeg iznosa sredstava na razini jedinica regionalne uprave za provođenje monitoringa i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće. Pozvano je i na čvršću suradnju jedinica lokalne i regionalne uprave sa Hrvatskim vodama zbog pravovremene procjene rizika i izrade planova kojima bi se smanjili gubitci u vodoopskrbnom sustavu. Predstavnici jedinica regionalne samouprave upozorili su kako je u izradu Planova potrebno uključiti i njihove predstavnike, kako bi se unutar proračuna osigurala dovoljna količina sredstava za provođenje Planova.

Predstavnici mjesta Komletinci upozorili su na nepravovremeno izvještavanje stanovnika o zdravstvenoj neispravnosti vode za piće u proteklom razdoblju i pozvali na snažnije sankcioniranje isporučitelja vodnih usluga i potrebnu transparentnost u radu.

U raspravi je pozvano i na jasnije definiranje obveza lokalne i regionalne uprave i distributera i to osobito uz postojeće probleme u održavanju lokalnih mreža. Upozoreno je i na potrebu strateškog pristupa gubitcima vode, ali i problem fragmentiranosti isporučitelja vodnih usluga i potrebu okrupnjavanja.

Uz navedeno žurno je potrebno izraditi program edukacije i certifikacije osoba zaduženih za poslove smanjivanja gubitaka, ali i stručnog koordinacijskog tijela koje bi nadziralo poslove vezane uz smanjenje gubitaka vode na razini Republike Hrvatske. Nezanavljanje vodoopskrbnih sustava rezultira stalnim problemima u vodoopskrbnoj mreži, pa je istaknut stav kako je nužno izraditi strategiju kojom bi se isto riješilo.

Author: Odbor za poljoprivredu