6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

INTERPELACIJA O RADU MINISTRA FINANCIJA, IVANA ŠUKERA - podnositelji: 24 zastupnika Hrvatskoga sabora

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 11. srpnja 2008.
Na 5. sjednici, 15. srpnja 2008. donesen je zaključak da se odbija Interpelacija (82 glasa"za", 48 "protiv", 1 "suzdržan").