34. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 33. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA; 
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA; 
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE; 
5.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O:
a)    priznavanju i prestanku prava na plaću;
b)    priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal;
c)    priznavanju i prestanku prava na naknadu za odvojeni život;
6.    RAZNO.