48. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
 -usvajanje zapisnika 47. sjednice;
1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, prvo čitanje, P.Z. br. 620;
2. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 599;
3. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, drugo čitanje, P.Z. br. 600;
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, prvo čitanje, P.Z.E. br. 628;
5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa EU-a za borbu protiv prijevara COM (2018) 386.