47. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 44., 45. i 46. sjednice Odbora;
- glasovanje o raspravljenim točkama dnevnog reda 45. sjednice Odbora;
1.    Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 COM (2018) 438 – D.E.U. br. 19/004;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa EU-a za borbu protiv prijevara COM (2018) 386 – D.E.U. br. 19/011;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća COM (2018) 390 – D.E.U. br. 19/014;
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) COM (2018) 382 – D.E.U. br. 19/019;
5. Razno.