Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 548

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi, rezultatima i općoj ocjeni Europske godine kulturne baštine 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave