Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 575

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne pomorske organizacije tijekom 31. zasjedanja Skupštine IMO-a o donošenju izmjena rezolucije A.658(16) o upotrebi katadiopterskih materijala na sredstvima za spašavanje te njihovu ugrađivanju na ta sredstva, Postupaka za nadzor države luke iz 2017. (rezolucija A.1119(30)) i Smjernica za nadzor na temelju usklađenog sustava nadzora i certifikacije (HSSC) (rezolucija A.1120(30))
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave