Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 47

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni učinka pravila o izdavanju računa iz Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave