Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 54

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o statističkim podacima izrađenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 2150/2002 o statističkim podacima o otpadu i njihovoj kvaliteti
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave