Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 56

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Ekonomska i monetarna politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave