Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 57

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Unapređenje pristupnog procesa – Vjerodostojna perspektiva EU-a za zapadni Balkan
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Unaprjeđenje procesa pristupanja – Vjerodostojna perspektiva proširenja EU-a za zapadni Balkan