Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 66

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska strategija za podatke
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Europski pristup umjetnoj inteligenciji - Program rada EK za 2020.