Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 100

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, veljača 2020.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave