Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 74

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive (EU) 2015/2203 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave