Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 204

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o iskustvu koje su države članice stekle pri provedbi nacionalnih ciljeva utvrđenih u njihovim nacionalnim akcijskim planovima i o napretku u provedbi Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave