Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 208

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Evaluacija Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave