Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 571

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti