Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 581

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Unaprjeđenje carinske unije: plan djelovanja
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave