Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 619

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 29. stavka 1. Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP te o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave