Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 629

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (Uredba EU-a o drvu) Dvogodišnje izvješće za razdoblje od ožujka 2017. do veljače 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave