Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 621

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog preporuke Vijeća o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Okvir EU-a za ravnopravnost i integraciju Roma za razdoblje nakon 2020.