Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 651

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog provedbene Odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Mađarskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)