Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 637

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o ovlaštenju Komisije za otvaranje pregovora u ime Europske unije radi sklapanja Sporazuma o ribarstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske i Kraljevinom Norveškom
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave