Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 634

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama), u institucijama u 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave