Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 638

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Vijeću - Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF) – predviđanja obveza, plaćanja i doprinosa država članica za 2020., 2021. i 2022. te neobvezujuće predviđanje za 2023. i 2024.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave